Buda és vidéke, 1896 (5. évfolyam, 1-52. szám)

1896-09-06 / 36. szám

BUDA és VIDÉKÉ. Szeptember 6. Budapest, 1896. (4.) fi névmagyarosításról szóló „Utasítás s a félévi jelentések mutatják — maga a társaság ostoroz leginkább, nem lehet ennek a hazafias eszmének útját állani vagy pláne meghiúsítani. Ments meg Uram a barátaimtól, ellenségeimmel majd magam elbánok! ° Telkes Simon elnök. Torbágyon vagyunk még. Torbágyon vagyunk még, Kedves szerkesztő ur; De a láthatárra Sötét felhő borul. Nem az évszak oka, Ennek, bogy ez igy van, Hiszen szeptember még A nyárutó hava. Hej de ez Ezredév! Bús kesergő volta Nem hangolt bennünket Lelkesedő hangra. Nyaraltunk — muszájból Mert ha már itt vagyunk Többnyire csak amúgy, Tekézésnél — iszunk ! Asszonyok, gyerekek, Az erdőbe mennek. Ha eső s szél vihar Oda kiengednek. De a jövő évre! Ha Isten segíti Jobb időket várunk, Jó szerkesztő úrral Majd itten koczintunk ! 1896. Torbágyon, augusztus 31-én. Torbágyi, Magyar ipar, magyar találmány. Sokat vezérczikkeznek lapjaink a ma­gyar ipar felkarolásáról úgy átalánosságban; de ha végig lapozzuk az újságot mindig töb­bet találunk még az Os-Buda és Konstanti­nápoly pikánsnak hiresztelt különlegességei ajánlásaiból is, mint a magyar ipar nevezete­sebb jelenségeiről. Annál nagyobb örömmel adjuk vissza lapunkban a Hazánknak a magyar iparnak egy jelentős mozzanatára vonatkozó következő sorait: A fővárosi vásárcsarnok tetején kiütött tűz alkalmából bizonyára érdekli a közönséget, különösen az építkezéseket megrendelő közható­ságokat, bőgj a bádogfedésnek egy uj, hazai találmányu módja szerint bádogfedéseknél semmi­nemű forrasztás sem lévén szükséges, a forrasz­tással okvetlen járó nagyon is fenyegető tűz­veszély mellőztetik. A szepesmegyei prakfalvi gróf Csáky László-féle vasgyár igazgatója Aradi János találmánya az uj szerkezet, melyet már alkalmazása előtt kiváló bel- és külföldi szak- tekintélyek, a legtekintélyesebb forum: a zü­richi műegyetem vizsgáló bizottmánya is epok- hálisnak jeleztek. A fődolog azonban az, hogy gyakorlatilag teljesen bevált. A prakfalvi vas­gyár 2—3 év óta számos épületet fedett az Aradi-féle szerkezet szerint. így magában a fő­városban számos épület, különösen a m. kir. államvasutaknál sok ezer méternyi területet. Vaggonokat fedettek a gyár által a m. állam, a kassa-oderbergi és a boszniai vasutak. Kapott a gyár megrendeléseket Oroszországból is; egy nagy porczellángyár összes épületeinek fedésére nemrégiben utazott el a gyár szerelője Char- kovba Közép-Oroszországba valamint kapott a gyár megrendeléseket Ausztriába is, értesülé­sünk szerint Insbrucka és Teschenbe. Az igen elmés szerkezet kiváló előnyeiként említik a szakemberek, hogy tartósak b, szebb ol­csóbb, az eddigi vaslemez fedések­nél; viharnak pedig a legjobban ellentálló, a mire nézve a prakfalvi gyár jótállást vállal. Nem csekély és érdekes előnye a szerkezetnek, hogy leszerelhető, a mi igen fontos ideiglenes építkezéseknél. Hogy a forrasztás szükségessé­gének hiánya milyen fontos, azt a fővárosi vá­sárcsarnok kigyulladása kézzelíoghatólag iga­zolta. A kiállítás bányászati és kohászati csar­nokában elhelyezett gróf Csáky-féle érdekes pavillonban nemcsak a tető mintázata van meg, hanem maga a gyárban készült pavilion az uj szerkezet szerint van fedve, valamint az állat— kiál lit ás vendéglője s ugyanott egy kisebb épület. Kérjük előfizetőinket és mindazokat, kik lapunkat, bárminő viszonynál fogva kapják, hogy ha lapunkat nem kapják azt levelező lapon ve­lünk azonnal tudassák. A 33. és 34-ik szám kézbe­sítésénél hibák fordultak elő. A kik ezeket a sza­mokat nem kapták szíveskedjenek azt kiadó hivatalunknál reklamálni. Különfélék. — Választás. A II. kér. országúti kapisztráni Ferencz-rendiek zárdájában f. é. aug. 26-án tartományi gyűlés tartatott, a mely gyűlésen főnökké az eddig volt országúti plé­bánost P. P. Tamási Alajos zárdafőnökké és plébánossá az eddigi titkár P. P. Hambaber Gentilis választották meg. Az országúti katho- likus polgárok szívből örülnek ennek a válasz­tásnak és meg vannak győződve, hogy mind­két lelkész hivatását épp úgy mind eddig a legnagyobb buzgósággal fogja teljesíteni. — Zichy-kápolna a Mátyás-tem­plomban. A Zichy grófok családja nagyobb összeget ajánlott föl a budavári Mátyástem­plom számára, hogy az ősi koronázó templom egyik kápolnája a Zichy nevet viselje. E ká­polna el is készült s a grófi család költségén most szerelik föl. A minap éppen a faragott fából készült díszes gót stilü oltárt akarták benne elhelyezni, de az asztalosok vigyázatlan­sága következtében az oltár eldült s több dí­szítése összetört. Az oltárt most helyreállítják s legközelebb elhelyezik a kápolnában. Az országos nemzeti szövetség muukásügyi osztálya dr. Barthos Andor minisz­teri titkár] elnöklete alatt ülést tartott, melyen hosszabb eszmecsere után elhatározta, hogy ez év telén, október elsejétől a jövő évi márczius végéig a fővárosban munkásképzőestéket reedez. Ezeken az estéken kiváló szakférfiak fognak népies előadásokat tartani a magánjog, nemzet­gazdaságtan, politika, közjog és az egészségügy köréből. Az előadások sorrendjét azonnal közzé­teszik, mihelyt a közreműködésre fölkért férfiak beküldik nyilatkoztaikat. Ezeken az estéken rhetorikai előadások is lesznek, a melyeknek rendezésében részt vesz a demokrata munkás­párt is. E gyakorlatoknak az a czéljuk, hogy a hazafias munkásokat előkészítsék a munkás- gyűléseken való részvételre s esetleg arra, hogy fölvehessek a harczot a szocziál-demokrata párt kitanult szónokaival. — Budavár visszafoglalása. Szep­tember 2-án Budavárának a törököktől való visszafoglalásának 210-ik évfordulója. Ez alka­lomból szeptember 6-án, vasárnap délelőtt bála­adó istentisztelet lesz a budavári koronázó Mátyás-templomban. Az ünnepi misét Bogisich Mihály püspök czelebrálja. — Érdekes könyv. Október közepe táján meg fog jelenni e czimü munka: „Kos­suth Lajos a világtörténelem ítélő- széke előtt.“ Közli a millenium emlékére és a magyar nép figyelmébe ajánlja Zimándy Ignácz törökbálinti plébános. A körülbelül 40 ivre terjedő munka, ára 2 frt. Megrendelhető a törökbálinti plébánia hivatalban. — A szőlők felújítása tárgyában értekezlet volt a földmivelésügyi minisztérium­ban. Az értekezlet foglalkozott azokkal a ki­adandó rendeletekkel és utasitásokkal, a melye­ket a filloxera által elpusztult szőlők felújításá­nak előmozdításáról szóló 1896. évi V. törvény- czikk vógrekajtása tesz szükségessé. Az előadó meghallgatása után fölszólalt gróf Károlyi Sán­dor, nagy súlyt fektetve a szövetkezeti eszme felkarolására. Bernáth Béla hozzájárul ehhez, Hammersberg Jenő, Hieronymi Károly, Boda Vilmos, Enyedy Lukács és többek hozzászólása után a miniszter a két napig tartó értekezletet bezárta. Minket mint bortermelésre hivatott vidéket, hol a III-ik kerületben ő szőllők ujjá- alkotásának munkáját megkezdték nagyon is érdekel ez az értekezlet. Fontos körülménynek tartjuk, hogy az agrárbank két vezérfórfiával Hyeronimi Károly és Enyedy Lukácscsal élénk részt vettek a tanácskozásoKban, mert eddig még nem vagyunk egészen tisztában vajon az agrárbank milyen részt vesz a nagy munkában. Nem tudjuk milyen nyereségre számit a bank? Ismeretlen előttünk, hogy mi több a bank működésében a humanizmus, hazafiság vagya tőke szerencsés kamatoztatására való törekvés? — Szaniszló püspök szobra. Nagy­várad egykori, jótékonyságáról hires püspöké­nek, Szaniszlónak emlékszobrot állít a nagy­váradi káptalan. A szobrot Tóth István szob­rász mintázta s a nagyváradi káptalan meg­bízásából a mintát e héten veszik át a művésztől Winkler és Palotay nagyváradi kanonokok. Az emlékszobrot érczbe öntve a nagyváradi székes- egyház és a püspöki palota között levő hatal­mas téren állítják föl. A leleplezés ez év őszén lesz nagy ünnepélyességek közt. Tóth István a budai művész telep egyik jeles tagja, a kinek szép alkotásairól már többször megemlékeztünk, valódi művészettel készítette el ezt a szobrot, melyről szaktársai is dicsérettel emlékeznek. — A budapesti társaskocsi rész­vénytársaság folyó évi augusztus havában 535.365 személyt szállított és ezek után 41,408 forint 48 krajczárt vett be, a mi a múlt év augusztus havával szemben 196,253 személylyel és 16,260 forint 57 krajczárnyi 'bevétellel való szaporodást mutat. A folyó óv kezdetétől mind­össze 4.193,506 személy szállíttatott és 323,075 forint 05 krajczár vételeztetett be. — A nemzetközi gazdakongresz- szns alkalmából időszerű czikket olvasunk a Magyar Gazdák Szemléjében a búza folytonos árhanyatlásának okairól. A czikket Bernát Ist­ván az ismert gazdasági szakiró Írja. Érdeke­sen fejtegeti, hogy az árhanyatlásnak nem a túltermelés az oka, mert ilyen tényleg nincs, hanem a börzei határidő-játék papiros-búzával, illetőleg az üzletek búzában — de búza nélkül, Ennek a veszedelemnek az ellensúlyozásával föltétlenül szükségesnek tartja az aranyvalutá­val szemben az ezüst értékének helyreállítását és a külömbözeti üzletek eltiltását. Hivatkozik az Országos Magyar Gazdasági Egyesület és a Magyar Gazdaszövetség álláspontjára, melynek a börze reformja ügyében kidolgozott emlék­irataiban egyértelműen állást foglalnak a külöm­bözeti üzletek ellen s azoknak mielőbb való el­törlését sürgetik, — s a német birodalmi ta­nácsra, melynek többsége csak nemrég szintén a börzejáték teljes eltörlése mellett nyilatko­zott. A Magyar Gazdák Szemléje legutóbbi fü­zetében figyelemre méltó czikket irt még dr. Csillag Gyula egyetemi tanár a gazdasági cseléd- ügyről és a munkás- és cselédbiztositásról. — Bálint Imre pedig a tőzsde reformjáról. A folyó­iratot a Magyar Gazdaszövetség adja ki s tag­jainak, a kik évi 6 frt tagsági dij fizetésére kötelezik magukat, ingyen küldi. — Mulatság. A budai katholikus legény­egyesület 1896. évi szeptember hó 13-án (vasár­nap) a „Fáczán“-vendéglő összes termeiben (II. Medve-utcza 6 sz.) Az 1896. évben besorozott ujonczok tiszetelelére szinelőadással egybekött jótékonyczélu bucsu-tánczestélyt rendez. — Heti műsor a budai-krisztina- városi nyári színházban. Hétfő: „Csókon szerzett vőlegény“; Kedd: „Az ember tragé­diája“; Szerda: ugyanez; Csütörtök: „A plébá­nos szakácsnője“ ;“ Péntek: „A bőregér;“ Szom­bat: „Gróf Monte Christo„; Vasárnap: „Bukow a székelyek hóhérja, vagy a madéfalvai vesze­delem.“ — A Zenélő Magyarország« zongora zenemű folyóirat augusztus 15-diki XVI. száma becses és változatos tartalmával újra szebb és szebb meglepe­tést szerez. Tartalmazza I. Farnos Rezső, »Csucsi emlékek«-et 2 szép magyar dallat melyek elseje »Fogytán van a hold« másodika »Elváltam a lány­kától« czimüek. II. A francziák hires »Marseillaise« nemzeti dalai Beyer Férd. pompás átiratában. III.

Next

/
Oldalképek
Tartalom