Buda és vidéke, 1896 (5. évfolyam, 1-52. szám)

1896-06-28 / 26. szám

Budapest, 1896. (5.) BUDA és VIDÉKÉ Juuius 28. szövetkezet elnöke, vezette. Az évi jelentés szerint ü fölmondott részjegyek beváltását a múlt évben is folytatták és az utóbbi 3 év alatt összesen 18.857 darab részjegyet váltottak be. A részjegyek értékét a mait év végén 16 forint 50 krban lehetett megállapítani és az előbbi évekhez képest 1.49 írttal emelkedett. A közgyűlés a mérleget, a vagyon kimutatást és a jelentést elfogadta és fölmentvényeket. Vé­gül a választásra került a sor. Elnök vezér­igazgatóvá egyhangúlag Papp Elek válasz­tották meg újból. Igazgatósági tagok lettek: Hannibal József Thury Mihály, Stróbl János, Szita; Román, Vasadi Balog Lajos, dr. Horváth Jenő; póttagok: Dósa Elek, Haidinger Károly, Kovács Károly és Tuna Lajos; felügyelő bizott­sági tagok: László János, Filrdős Dezső. Kiss Zsigmond; póttagok Szauter Ignácz, Imberl Ferencz, Isák Frigyes. Kápolnai Pauer Lajos. f 1896. junius 24-én. Egy minden nemesért és jóért szívből lel­kesedő polgárral kevesebbje van a budai rész­nek ; oly embert veszítettünk, akit mindnyájan őszintén szerettünk, becsültünk és tiszteltünk; aki mindenütt előljárt, ahol jóltevésről volt szó s nem volt Budán oly jótékony előadás, mulat­ság, gyűjtés, adakozás, melyhez már az első szóra anyagilag hozzá nem járult volna, pedig nem volt dúsgazdag ember. Jó kedélye kifogy­hatatlan volt, szerénysége pedig oly nagy, hogy majdnem alázatosnak mondható. Elénk részt vett a közélet minden nyilvánulásában, de soha előtérbe nem tolakodott. Régi szívbaja rohanta meg őt s 6 hét alatt felemésztette edzett természetét. Tavaly ülte meg a legszorosabb baráti körben hajóskapitányságának 25 éves jubileumát, s mindig büszke volt arra, hogy vele egykorú — hiszen mindössze 45 éves volt — régi hajós- kapitány nincs a Dunán. A Budapesti C'avar- gőzös- Átkel ési - Vállal at hajózási felügyelőjét vesztette benne, s ezen állásából folyólag állan­dóan arra törekedett, hogy az átkelés, mely a budai rész emelkedésére döntő befolyású meg­feleljen a forgalmi és fejlődés igényeinek. Emlé­kezhetünk több kísérletére, s abban, hogy több megpróbált uj vonal abba maradt, neki van legkevesebb része. A vállalat hűséges, megbíz­ható, rendkívül ügyes és feltétlenül becsületes régi vezető tisztviselőjét gyászolja, s a legelső volt, mely legőszintébb részvétét tolmácsolta az özvegy előtt. Alantasai majdnem imádásszerü szeretettel környezték, mert 9 évi felügyelősége alatt rendkívül sokat javított a hajósszemélyzet anyagi és szolgálati s azelőtt úgyszólván tür*— hetet!en viszonyain. Tagja volt számos körnek, kaszinónak, számtalan jótékony egyesületnek s a magyar egyesület kerületi elnöke, mert tetőtől talpig magyar ember volt, abból az úri fajból, mely Zemplénből szármázott ide s megyeszámra szá­mítja előkelő rokonságát. Legnagyobb ambiczióval dolgozott azon­ban a Gőzhajózási Tisztviselők Egyesületén, melynek alapitói közt legelsőnek küzdött s melynek megalakulása vagyis 4 év óta meg­szakítás nélkül rendkívül megbecsült elnöke volt. Ő volt úgyszólván le ke az egyesületnek, melyet folytonos buzgalom, lelkesedés, kitartás sőt anyagi áldozatok árán is sikerült felvirá­goztatnia. A Buda és Vidéke egyik lelkes barátjá­nak is kívánt áldozni a jelen sorokkal. A csalad résszéről a következő gyászje­lentést kaptuk: Özv. kápolnai Pauer Lajosné szül. Lázárics Kornélia mint neje, kápolnai Pauer Béla és Böske mint gyermekei, özv. kápolnai Pauer Milosné szül. váraljai Illucz Oláh Erzsébet mint anya és nagyanya, kápolnai Pauer Kálmán és kápolnai Pauer Mariska, mint testvérek. Lázárics János és neje szül. Hayda Irma mint após és anyós, özv. Hayda Mihályné szül. Kramaszta Anna mint nagyanya, kápolnai Pauer Kálmánná szül. Feichtinger Etelka, Lázárics Jenő, Hayda Géza és neje szül. Lévay Anna, Moldován Já­nos és neje szül. Hayda Julia mint sógorok és sogor- asszonyok az összes rokonság nevében is fájdalom­tól megtört szivei jelentik, hogy a felejhetetlen jo férj, atya, fiú, illetve testvér és rokon kápolnai Pauer Lajos, hajóskapitány, a Budapesti Csavar- gőzös-Átkelési Vállalat hajózási felügyelő, a Gőzhajó­zási Tisztviselők-Egyesületének elnöke stb. f. évi junius hó 24-én esti 7 órakor hosszas szenvedés után életének 45-ik és boldog házasságának ő-ik évében jobblétre szenderült. Nyugodjék békében ! A gőzhajózási Tisztviselők Egyesülete külön gyászjeleutésben emlékezik meg érdem­dús elnökéről. A díszes ravatalt számos szebbnét-szebb koszorú borította a következő feliratokkal: A viszontlátásig — Nellyd, Béluska és Babus — édes jó apánknak, gyászoló anyja — felejthe­tetlen fiának, Irma és János — a legjobb vő- nek. Nyugodjék békében — Mariska. Isten veled — Kálmán és Etelka. Barátunknak — Balogh Gézáék, A csavargőzös-Átkelési-Vállalat , — k. Pauer Lajos felügyelőnek. A felejthetet­len és szeretett elnöknek — a Gözhajózási Tisztviselők Egyesülete. Tisztelete, szeretető és hálája jeléül — hűséges barátod Gyuri. Szere- tetük jeléül — a Hungária tagjai. A csavar- gőzös vállalat hajólegénysége — az elfelejthe- tetlen főnöknek. A Bp. Cs. A. V. bajóvezetői — az elfelejthetetlen főnöknek. Szeretett fel­ügyelőjének — a visegrádi csavargőzös átkelés személyzet. Pencz Pál, Kramaszta Béla és neje a felejthetetlen rokonnak. Sczerbovszky Szaniszló — szeretett barátjának stb. A péntek délután 4 órakor tartott díszes temetésen, melynél Rostaházi Kálmán krisztina­városi plébános celebrált, igen nagyszámú s előkelő közönség jelent meg, köztük több egye­sület, a vállalat több igazgatója s a hajósze­mélyzet testületileg. Nem maradt 3zem köny nélkül, hallva a szivszakadva zokogó szép fiatal özvegyet, s látva a két gyönyörű kis árva gye­reket. A megboldogult imádta családját s be­tegségében egyedüli gondját szerettei jövőjé­nek biztosítása képezte. Az engesztelő szentmise áldozatot szom­baton d. e. 10 órakor matatták be az Urnák a krisztinavárosi plébánia-templomban. Fogadja a gyászbaborult család őszinte részvétünket s bánatukat csökkentse az a tudat, hogy ebben a bánatban igen sokan osztoznak. Nyugodjék békében ! Turisták. A hazafias turista egylet tanítói osztálya a tanügyi kongresszus tiszteletére kiránduláso­kat rendez Budára és vidékére is. A kiállítás igazgatósága elhanyagolja Budát és vidékét. Köszönjük a derék turistáknak, hogy ők fel­kerestek és felkeresnek. Különösen dicséretre méltó a történeti emlékű Visegrádra való ki­rándulás. A programúiból közöljük a követ­kezőket : Julius 3. (Péntek). Délután három cso­portban kirándulás. Mind a bárom csoport talál­kozik esti 7 órakor a Zugligeti Fáczánál. Itt tánczestély éjfélig, mely táuczestély a kongresz- szus tagjai tiszteletére belépő díj nélkül ren­deztetek. I. csoport. Találkozás délután 3 órakor az Eskütóren (belvárosi plébánia előtti térsé­gen). Átkelés a Dunán csavargőzössel a jobb- partra s onnan fölvonulás a Serpertin-uton a 235 m. magas Gellérthegyre, a székes főváros látóképénék megszemlélésére. Visszatérés a nyu­gati oldalán, onnan a Lánczhidfő melletti ló­vasúti kocsik állomására s azokon ki a Zug- ligetbe. Találkozás a II. és III. csoporttal a Fáczánnál. Úti költség: csavargőzös és lóvasut 41 kr. Vezető: Moussong Géza a turisták ügyv. alelnöke. II. csoport. Találkozás délután 3 óra­kor a Károlvkaszárnya előtt levő zugligeti lóvaspálya állomásán. Indu’ás lóvaspályán a fogaskerekű vasúti állomásig. Fogeskerekün föl a Svábhegyre (371 m.)s innen gyalog a Nor­mafához (471 m.), esetleg Jánosbegyre és a Zugligetben levő „Fáczán“ vendéglőbe. Talál­kozás az I. és III. csoporttal. Úti költség: lóvasut oda-vissza es fogaskerekű vasút 50 kr. Vezető: Létay Péter fővárosi igazgató, turista egy. vál. tag. III. csoport. Találkozás 5—6-ig a Ká- roly-laütanya előtti lóvasut állomásnál. Minden 10 perczben indul egy csoport a Zugiigei Fá­czánhoz, hol az I. éo II. csoporttal találkoznak. Éjfélig táncz. Lóvasut oda-vissza 40 kr. Ve­zető: Wekuer Gyula Józs. ünnepély rendező bizottsági elnök. Táuczreudezők: Bánó József és Minke Béla főv. kartársak. J u 1 i u 8 5. (Vasárnap). Egésznnpos kirán­dulás a történelmi nevezetességű Visegrádra. Találkozás reggel 8 óra 15 pkor a pályaudvar jegyváltó helyiségében. Indulás személyvonaton d. e. 8 óra 40 perczkor, Nagy-Marosra érkezés 10 ó. 16 perczkor. Átkelés csavargőzösön Viseg­rádra, a romok (Salamon tornya stb.) meg­tekintésére. Fél 2 órakor ebéd a gyönyörű fek­vésű „Mátyás király forrásánál“. Délután át­kelés a Dunán Nagy-Marosra, itt kirándulás a Csúcshegyre (Spitzenkopf), honnan szép kilátás nyílik a Duna környékére egészen Esztergom szigetéig. Vacsora Nagy-Maroson a Radetzky- kertben. Indulás vissza vonattal este 9 óra 12 pkor. Budapestre érkezés este 10 óra 35 pkor. Teljes költség vasút, hajó oda és vissza, ebéd és vacsora 2 frt 30 kr. (Jegyek kephatók a kalauzoló bizottság t. tagjainál jul. 1-től ju . 3-ig reggel 10 óráig). Vezető: Lévai Miksa, tanár, turista egyl. vál. tag. Julius 6 (Hétfőn). Délután kirándulás az O-Buda-aquiucumi ásatásokhoz és Római­fürdőhöz. Találkozás délután fél 3-íg Budán a Margitbid mellett levő Pálffy-téren (helyiérdekű vasúti állomás). Indulás a helyi érdekű vasúton Aquincumig d- u. 2 óra 45 perczkor. Az ásatá­sok (Ampbiteatrum stb.) megtekintése után a/ ut folytatása gyalog a Római-fürdőbe. Uzsonna, fürdés, társasjáték. Este visszatérés a Római fürdő állomástól 8 ó. 45 p (esetleg 7 óra 29 perez) Pálffy-térre érkezés 9 óra 16 perez (8 óra 01 perez). Vasúti költség oda-vissza 42 ki. Vezető: Romhányi Sándor, turista egyesületi titkár. Tájékoztató. Egyházi szerek, templomi zászlók és lobo­gók stb. bevásárlására ajánljuk GAV0RA JÓZSEF egyházi szerek müintézetét Budapest, váczi-u. 17. — A Vérmezőhöz. Ezen a czimen fogja megnyitni julius 2-án Götzinger G. fé­nyesen berendezett: Első Krisztinakor- uti Dr éber-féle sörcsarnokát a Vér­mezőhöz. (Krisztina-körut 91. sz.) Az uj sör­csarnok igen alkalmas helyen, jó közlekedés mellett van. s a főváros legtávolabb fekvő részeiből is könnyen ellehet ide jutni azoknak, kik a jó bort, jó sört és jó ételeket szeretik. A fővárosi ember kellemesen üdülhet itt, vala­mint Bayer Ferencz Krisztina kávéházában Krisztina-körut 80. szám, mely Buda egyik leg­díszesebb kávébáza, hova ebéd és ví csora után úgy szintén reggelire is elmehetünk. A pompás levegőn kitünően szórakozbatik a közönség Götzingernél és Bayernál is. — Újdonság a Krisztinaváros­ban. Mai hirdetési rovatunkban találja az olvasó a várban előnyösen ismert Gaizler Béla ftiszerkereskedő Bodega czimü hirdetést. Nevezett törekvő füszerkereskedő ugyanis a Pauler-u. 3. sz. alatt Bodegát nyitott, melynek berendezése a legnagyobb kivánalmaknak is megfelel. Felvágott, sajt, bor, likőrök nagy választékban vasárnap délutánonkint is kapható. Ajánljuk ezen üzletet a n. é. közönség szives figyelmébe. — A sztójkai gyógy-borviz. Er­délyben az előkelő körök asztali ita.a, hurutus bajokban (gége-, tüdő, gyomor-, hólyag hurut), gyomor és máj betegségekben csoda hatású szer. Orvosok igazolják: ki sztójkai vizzel él, soha­sem szórni Karlsbadra. Erdélyi havasokból vevén eredetét bacterium mentes. Ivóvíz helyett hasz­nálva a járványok (tífusz stb.) ellen kitűnő or­vosszernek bizony és borral elegyítve erős hab- zasu kitűnő asztali és élvezeti viz. Ásványvíz megrendeléseket a főváros területére elfogad: A sztójkai gyógyvíz-forrás székes-fővárosi ke- zelősége. Kezelő: Dévai Szőllösy István, krisztinavárosi gyógyszerész I. kér., Krisztina- utcza 14. Raktárnok: Werner Adolf II. kér., Battbyányi-utcza 3. sz. Kapható: Bachanovits Antal Iskola-ntcza, Weninger Mihály Fő-utcza, Seide József Fő-utcza, Weitb Antal Fő-utcza,

Next

/
Oldalképek
Tartalom