Buda és vidéke, 1896 (5. évfolyam, 1-52. szám)

1896-10-11 / 41. szám

Budapest 1896. (6.) Október 11 BUDA és VIDÉKÉ _ Halálozások. Szabadházy Andor Bud aörs község nyugalmazott jegyzőjét temet­ték el nagy részvéttel. Szabadházy Andor ve­zére volt a magyar községi jegyzőkarnak s az országos jegyzőegylet mega'akitásánál mint alapitó működött közre. Irodalmi utón is si­kerrel művelte a községi közigazgatást s neve mint úttörőnek fenn fog maradni. Községe ér­dekében sokat tett. Részt vett a megyei és társadalmi életben s mindenütt szívesen hall­gatták tekintélyes szavát. — Nonn János nagyfuvaros hirtelen halállal múlt ki. A derék polgár temetéséa nagy gyászoló közönség je­lent meg. — Habel vasút. A kábel vasút mun­kálatai már legközelebb elkezdődnek. A társa­ság megérdemli, hogy a telektulajdonosok saját érdekükben engedményeket tegyenek. — Ünnep Tárnokon. Tárnok közsé­gében a hazafias közönség szép ünnepet üllt. Folyó hó 4 én az ezredév emlékére a búcsú alkalmából az elülhetett fák közé emlékkövet emeltek, melynek költségeit Lauturner Ignácz jegyző, Poszmik János biró, Pelzner Mihály plébános, Boris Béla tisztartó, Tauscher Dénes ispán fedezték. Pelzner Mihály plébános szép beszédben méltatta a nap jelentőségét. A kö­zönség lelkes éljenzéssel oszlott szét. — Az uj kid. Az uj hid megnyitásá­ról beszámoltak a nap lapok. Mi ezúttal csak azt óhajtjuk, hogy Budának emelkedéséhez, fej­lődéséhez csakugyan hozzá járuljon. — «The Gresham, életbiztosító társaság Londonban. E társulat 47. évi jelentése, mely az 1895. évi deczenber 31-én befejezett üzletévröl szól és a részvényesek 1896. évi julius 1-én tartott ren­des közgyűlése elé terjesztetett, rendelkezésünkre állván. következő főpontjait közöljük. Az 1895-ik év­ben 8761 kötvény 82 267,300 korona tőkeösszegről lett kiállítva. A díjbevételek, levonva a visszbiztositásért fizetett összeget, korona 21.556,656 77 fillérre rúgtak, mely összegben a korona 3.517,269 17 fülért tevő első évi dijak bennfoglaltatnak. A kamatszámla mérlege a lefolyt üzleti évben korona 6.538,21843 fillért tett ki, és a társaság jövedelmét a díjbevételekkel együtt korona 27.094 875 20 fiillérre emelte. A társaság az elmúlt évben korona 10.032.755 fillért utalványozott oly követelések alapján, melyek életbiztosítási kötvé­nyekből eredtek. Lejárt kiházasitási és vegyes bizto­sításokra korooa 2.383,221'67 fillért, visszvásárlásokra 1.209,712'50 fillért, fizetett ki a társaság az elmúlt évben. A biztosítási és járadékalapok a lefotyt üzleti évben korona 8.692,23003 fillérrel gyarapodtak. Az aktivák főösszege 1895. deczember 31-én korona 147.562,08041 fillérre rúgtak. Tőkebefektések : korona 400.778 85 fillér angol és Írországi állami papírokban korona 630,21240 fillér indiai és gyarmati kormányok értékeiben, korona 27,002.077'81 fillér idegen államok értékpapírjaiban, korona 5.651'00L56 fillér vasúti rész­vények, elsőbbségek és garantáltak, korona 60.105,982 fillér vasúti 'és egyéb kölcsönkötvényekben, korona 18.361,621.04 fillér a társaság ingatlan (ezek között vannak a társaság budapesti és bécsi házai), korona 6.556,711-77 fillér jelzálogokban és korona 28.760,694'26 fillér különböző értékekben. — Egy bécsi vélemény az ezred­éves kiállításról Az „Allgemeine Oester­reiche Kürschner Zeitung“ szerkesztőségi bi­zottságának néhány bécsi szücsmestere a mille- niumi kiállítás tanulmányozására Budapestre jött. Ennek következtében ezen szaklap első oldalán, az iparcsarnokban kiállított szőrme­házikónak hű másolatát hozta, és az „ezredéves kiállítás Budapesten“ czimü ismertetésében kö­vetkezőkép nyilatkozik róla: Szűcsök közül Katzer Jozset budapesti kiállítását említjük elsősorban, mint a legszebbet. Azután követke­zik a szormeház elismeréstől dagadozó, rendkí­vül dicsérő részletes leirása, mely különös figyelmet szentelt a kiállított kiváló ritka szép és értékes szőrmékre, meiyek között kiemeli a a 3000 frt értékű kamcsatkai vidrákat, a bőrök tanulságos kikészítését és festését, egy valódi Szalskin bőrre, amelynek egyharmada (a fejrész) természetes állapotban van, a közepe nyírva, mmt arany nód és az alsó harmada pedig már tökéletes Szalskint mutat, ahogy az leggyakrab­ban le dolgozva lesz. íme felsoroljuk szórp szóra a szőrmeház belsejében kiállított szőrmeáruk leírását: Nagyon szép Nerz-, Persianer-, Seals- kyn- és nyusztgallérok, csinos Perriauer Jakét virginiai vidra-gallérral, egy orosz szőrmeköpeny bosszú gallérral, egy városi bunda zsinórozással és amerikai pézsma-béléssel, néhány szép össze­állítású kocsi és szán takaró stb. Mindez oly nagyon Ízlésesen és elragadó szé- p e u van elrendezve, hogy, ha magunk szű­csök nem lennénk, kedvünk lett volna ebből a bájos kis házikóból mindegyikünk számára azonnal e g y- egy bundát megrendelni. 2ST37-ilttéx. Elsőrangú kénes hévvizű gyógy fl 'A‘i-Hf3«fürdö páratlan gőzfürdővel, leg­I \f1\7fl I TImÍI ílm0^ernebb iszapfürdőkkel, pom­UuliuZlUl 1UI ULIpás ásványvíz uszodákkal, kő- és kádfürdőkkel, 200 kényelmes lakó «j j . szobával. A legszolidabb kezelés. Budapesten. Prospektus kívánatra ingyen és bérmentve. A katholikus lelkészek ügye. A katholikus lelkészek fizetésük rendezése ügyében tapasztalt huza-vona ellea már ez év augusztus havában felemeltük tiltakozó sza­vunkat. E felszólalásunk folytán a polgármester az ügy sürgős elintézésére felszólította az ille­tékes ügyosztályt és kérdést intézett azon okok iránt, melyek a késedelmes elintézés indokai. A kath. lelkészek fizetés-rendezését az kés­leltette, hogy a nyári szünetek miatt a jogügyi bizottság összehívható nem vö t és igy a kérdés felett nem is dönthetett. A jogügyi osztály ké ségen kívül ked­vezően fogja előterjeszteni a fizetes-rendezést a jogügyi bizottságnak és elvárható, hogy a leg­közelebbi közgyűlés napirendjéie az ügyet ki­tűzik és e jogos, méltányos kérelmet okvetlenül egyhangúlag, minden vita nélkül magáévá te-zi a főváros törvényhatósága, annál is inkább, mert itt nem áldozatkészségről vau s ,ó, hanem egy kötelességről, melyet teljesíteni kell a katholi­kus templomok patronusának, Budapest fő- és székvárosának. (Főváros.) Kiadó és laptulajdonos mindszenti Erdélyi Gyula. lEUrd-etéselfe. Az „Egyesült budapesti fővárosi takarék- pénztár“ alapítása 50-ik évfordulójának meg­ünneplésére f. évi október hó 18-áu dél­előtti 10 órakor budai osztályában (II. kerület, fő-utcza 2. szám alatt saját épületében) rendkívüli díszközgyűlést tart, melyhez a t. ez. részvényesek az alapsza­bályok 12., 14. és 15. §-ai értelmében tisztelet­tel meghivatuak. TÁRGYSOROZAT : 1. A közgyűlés megnyitása az elnök által. 2. Ünnepi beszéd, mondja dr. Országh Sán­dor, igazgatósági tag. 3. Igazgatósági jelentés és indítványok a takarékpénztár által teendő indítványok iránt. 4. Elnöki zárszó. Magyar királyi államvasuti hírek, — A bndapest-esztergomi h. é. vasúton életbe léptetett mérsékelt áru jegyfüzetek érvényességének kiterjesztése Solymár, Tinnve és Leányvár-Gséd ál­lomásokra, A magy. kir államvasutak igazgatóságá­tól nyert értesülés szerint a budapest-esztergomi h. é. vasúton a Budagyártelepről-Pitis Csabára már eddig életbe léptetett mérsékelt áru menetjegyfüze­tek a vele ugyanazon távolsági forgalomba eső Tiny- nye és Leányvár-Gséd állomásokra; Aalamint a Budagyártelepröl-Pilis Vörösvárra fennálló menet­jegy füzetek ugyancsak a vele ugyanazon távolsági forgalomba tartozó Solymár állomásra is érvényesek. — A magy hír államvatutak szombathelyi üztetvezetöségének kezelése alá tartozó Fehér és Tolna vármegyei h. é. vasutak Székesfehérvár-adony- szabolcsi vonalrésze Börgönd, Seregélyes és Zichy Újfalu állomásokkal f. évi október hó 1-én a nyilvá­nos forgalomnak átadatott. Valamennyi állomás az összes forgalomra van berendezve. — Hirdetmény. Ezennel közhirré tétetik, hogy a vasúti kocsikban és az állomási helyiségekben el­hagyott tárgyak u. m. bőröndök, táskák, kalapok, ruha- és fehérnemüek, botok, napernyők, esernyők stb. az alább felsorolt állomásokon és következő na­pokon tartandó nyilvános árverés alkalmával azon­nali készpénzfizetés mellett el fognak adatni. Szeged állomáson f. é. október hó 13-án d. e. 9 órakor. Arad » » > » 21-én d. e. 9 órakor. Tájékoztató. — Zene tanulóknak. Sypos Antal zongoraművész zene és ének akadémiájában a beiratások megkezdődtek. A zeneakadémia Kecs- keméti-utezábau a Geist-fele házban van. — Friss csapolás. Fűk ács János „Zöld fához“ czimzett vendéglőjében minden nap kora reggel friss sör csapolás és ízletes reggeli. — Ipar ügyek naptára. Az „Ipar­ügyek“ tízéves fennállása és jubileuma alkal­mából „Iparügyek naptára“ czimmel az 1897. évre szóló naptárt adtak ki. Az „Iparügyek Naptára“ ismerteti a múlt év ipari történetét, azután bemutatja az iparosok múlt évi halot- tait, nevezetesen : Eőri-Farkas Kálmánt, Kokesch Sándort és Dörfler Györgyöt; továbbá az ipa­rosok élő vezérférfiai közül Tichtl Frigyes mi­niszteri tanácsost, Szterényi József országos iparoktatá^i főigazgatót, Gél léri Mórt, az or­szágos iparegyesület aligazgatóját és az ezred­éves országos kiállítás főtitkárát, végül Madary Gábort, a budapesti asztalosipartestület elnökét, arczképekbeu és életrajzokban. — Egy elemi képezdót általános, jeles eredménynyel végzett okleveles tanítónő, ki most a polgári iskola növendéke, elemi is­kolás gyermek mellé cirrepetitoruak ajánlkozik. Czim a kiadóhivatalban. Azon t. ez. részvényesek, kik a közgyűlésben részt venni s szavazati jogukat személyesen vagy más meghatalmazott részvé­nyes által gyakorolni óhajtják, szíveskedjenek az alapszabályok 18. és 20. §-ai értelmében legkésőbb 1895. évi eeczember hó végéig saját nevükre irt részvényeiket legkésőbben 3 nappal a közgyűlés előtt, a takarékpénztár központi, vagy budai osztályában (Y. kér., Dorottya- utcza 4. sz. alatt, vagy II. kér., fő-utcza 2. sz.) letenni. Budapesten, 1896. évi október hó 3-án. Az Egyesült budapesti fővárosi takarék­pénztár igazgatósága. Magy. kir. államvasutak. Igazgatóság. 126690 —39511/C V. szám. Hirdetmény. A kézbesithelleu és jeles szállítmányok az üz- etszabályzat 70. §-a értelmében nyilvános árvezés ltján délelőtt 9 órakor az alább felsorolt állomások ;eheráru raktáraiban a kövelkező napokon kerülnek iladásra, mihez a t. ez. közönség ezennel meghivatik. Győr állomásunkon 1896. október 20-án. Budapest dprt. » » 22-én. Miskolcz göm. » » 26-án. Zágráb » » 26-án. Szeged » » 27-én. Újvidék * » 27-én. Kolozsvár* » » 28-án. Arad > » 28-án. Debreczen » » 28-án. Bpest ny. » » 29-én. Pozsony » » 29-én. Brassó » » 29-én. Budapest, 1996 szeptember 18-án. Ab igazgatóság. *Kolozsvárt az árverezés >az első magyar en­gedélyezett árverési csarnokban« város belközép- itcza 19. sz. a. tartatik . Ügynök Bor, pezsgő, cognac elárusitá- sára úgy a magán mint üzlet­feleknek — felvétetik Lobmayer lános Ferencz és társánál Budapest, Károly-körut 18. szám.

Next

/
Oldalképek
Tartalom