Buda és vidéke, 1896 (5. évfolyam, 1-52. szám)

1896-06-14 / 24. szám

Budapest, 1896. (6.) BUDA és VIDÉKE. Junius 14. Orvosok igazolják: ki sztójkai vízzel él, soha­sem szorul Karisbadra. Erdélyi havasokból vevén eredetét bacterium mentes. Ivóvíz helyett hasz­nálva a járványok (tífusz stb.) ellen kitűnő or­vosszernek bizony éi borral elegyítve erős hab- zásu kitűnő asztali és élvezeti viz.^ Ásványvíz megrendeléseket a fovaros területere elfogad. A sztójkai gyógyvíz-forrás székes-fővárosi ke- zelösége. Kezelő : Dévai S z ő 11 ő s y István, krisztinavárosi gyógyszerész I. kér., Krisztina- utcza 14. Raktárnok: Werner Adolf II. kér., Batthyányi-utcza 3. sz. Kapható: Bachanovits Antal Iskola-utcza, Weninger Mihály Fő-utcza, Seide József Fő-utcza, Weith Antal Fő-utcza, Schedel János Fő-utcza, Günther Béla Zsig- mond-utcza, Gebhard József III. Fo-tér, Sitz Károly III. Polgár-tér, Gaizler Béla I. Vár, Tárnok-utcza, Krinitzky Lajos III. Polgár-tér, Jenes Vilmos II. Széna-tér, Radanovits test­vérek I. János-utcza, dr. Szabó Béla II. Fo- utcza. __ Az 1848—49-iki Magyar Szabadságharca tör ténete czimü illusztrált munkából most jelent meg a 60-ik füzet, a melyben Gracza György az osztrák és magyar seregek első döntő ütközetét: a kápolnai csatát beszéli el több szemtanú feljegyzése alapján. — Helyreigazítás. A bástya-ünnepre küldött adományokat még hivatalosan nem nyugtázhatjuk. Sokan mai'adtak ki, a miket pótolunk, igy többek között Schlaucber Ferencz küldeménye is. Mindent nyilvánosan köszön meg majd annak idején a bizottság. 2íT3rilttéx. Budapesten. Elsőrangú kénes hévvizű gyógy "fürdő páratlan gőzfürdővel, leg- Jjmodernebb iszapfürdőkkel, pom- Upás ásványvíz uszodákkal, kő- és kádfürdőkkel, 200 kényelmes lakó szobával. A legszolidabb kezelés. Prospektus kívánatra ingyen és bérmentve. Kiadó es laptuiajdonos mindszenti Erdélyi Gyula. Apró hirdetések. Lakások és hónapos szobák kiadók. Czim a kiadóhivatalban. Tanítójelölt. Jun. 16­ától a szünidei végéig iro­dai munkát keres, esetleg elemi vagy polgári iskolai tanulók mellé korrepeti­tornak ajánlkozik. Leve­lek a kiadóhivatalba ké­retnek. Jó vétel. Tinynyén száz hold föld, dohány engedély és urilakkal el­adó. Vételár 35.0C0 forint. Bővebben a kiadóhivatal. Eladó. B i á n van e gy 4 szobás elegáns úri uj ház eladó istállóval, pin- czével, kerttel stb. 5000 írtért. B a 1 a t o n-F üre- d e n az Ecsi igazgató vil­lája melleti telek eladó 62 0 frtért, ez 1250 □-öl, régi fenyő s termő nemes gyümölcsfákkal van beül­tetve. Több vendéglő eladó. Czim a kiadóhivatalba. Eladó. Férfi szabó-üz­let jó forgalommal azon­nal eladó. Czim a kiadó- hivatalban. 403. Hlrd.ot©se3s:. Vendéglősök figyelmébe ajánlom bornagyke­reskedésem. I. Budaörsi-út 2. HIEN KAROLY II., Batthyányi-n. 1. Ajánlja magát tele­fonok, villámhárítók, szócsövek és szobai távírdák berendezé­sére a legjutányo- nyosabb árakon. Raktár minden­nemű varró- és kö­tő-gépek és biczik- likben. A Magyar Asphalt részvény-társaság Budapest, Andrássy-ut 30. sz. elvállal minden néven ne­vezendő asphalt burkolási valamint Bzárazsátételi munkák teljesítését jót­állás mellett, legolcsób­ban. Elismert legjobb mi­nőségű aszfalt anyag vidékre is szállittatik. Megrendeléseket elfo­gad a kiadóhivatal is. Otthoni munkát keres egy a könyvvezetésben is jártas fiatal ember. Szives ajánlatok a kiadó- hivatalba kéretnek. 405. Munkavezetőnek vagy felügyelőnek ajánlkozik egy értelmes ember. Szi­ves ajánlatok a kiadó- hivatalban kéretnek. 402. yy tt Magyar kir államvasutak üzletvezetösége Szombathely. 9593. sz. Pályázati hirdetmény. A m. kir. államvasutak szombathelyi üzletveze­tősége a saját központi hivatalaiban, a hállózatához tartozó összes vonalak név szerint a györ- fehringi, kis-czell — székesfehérvári, porpácz — pozsony-uj- városi, boba — Csáktornyái, ukk — tapolezai, tűrje — szent-gróthi, zala-szt. gróth-balaton-szt. györgyi, dombovár-veszprémi, csáktornya-zapresitzi, zabok- krapina-teplitz-krapinai, varasd-gluboveczi, szombat- pinkafői, és szombathely-rumi vonalak állomásain és őrházaiban nem különben egyébb épületeiben továbbá ezen felsorolt vonalakhoz tartozó pályafentartási osz­tályok és fütöházi főnökségek hivatalos helyiségei­ben, a szombathelyi műhelyben és szertárban hasz­nálatban levő összes szolgálati óráknak, úgy szintén a váltó-pálya és mozgóőrök, pálya és távirda fel­vigyázók zsebóráinak, és az éjjeli őri szolgálatnál használt ellenőrzési óráknak 1896. évi julius hó 1-től számítandó három éven át való jókarban tartása, szabályozása és javitása iránt ezennel nyilvános pá­lyázatot hirdet. Pályázni kívánók felhivatnak, hogy 50 krajezá- ros bélyeggel ellátott, lepecsételt borítékba zárt aján­lataikat következő czimzéssel : «Ajánlat a pályaórák jókarban tartása, szabá­lyozása és javítására m. kir. államvasutak üzletvezetö- ségének Szombathelyen.« F. évi junius hó 24-ére déli 12 óráig, a m. kir. államvasutak szombathelyi üzletvezetőségének I-sö osztályánál nyújtsák be vagy oda küldjék be. Aján­lattevők tartoznak legkésőbb f. évi junius hó 23-án déli 12-óráig a m. kir. államvasutak szombathelyi üzletvezetősége gyüjtőpénztáránál 100 az az egyszáz forint bánatpénzt készpénzben vagy állami letétekre alkalmas értékpapírokban letéteményezni. Az ajánlatban óvadéknak megtörtént letétele megemlítendő, de az arról nyert letéti-jegy az aján­lathoz nem csatolandó. Az értékpapírok a budapesti vagy bécsi tőzsdén legutóbb jegyzett 14 napnál nem régibb utolsó és a névértéket meg nem haladó napi árfolyam szerinti értékben számíttatnak. Készpénzben letett összeg ulán kamat nem fizettetik. A szerződési feltételek a nevezett üzletvezető­ség III. osztályánál a hivatalos órák alatt magtekint­hetők. A fentebbi feltételektől eltérő, vagy a kitűzött határidőben túl beérkező ajánlatok, továbbá olyan ajánlatok, melyek táviratilag tétetnek és végül azok, melyekre nézve az előirt bánatpénz le nem tétetett, figyelembe vétetni nem fognak. A m. kir. államvasu­tak szombathelyi üzletvezetösége fentartja magának a jogot, hogy a beérkezett ajánlatok között, tekintet nélkül az ajánlat árra, szabadon választhasson. Szombathely, 1896 junius hó 4-én. Az üzletvezetbaég. VALI GABOR czi mfestő Budapest, II. kér., Lánczhid-utcza 3. sz. (Br. Lipthay palota.) Elvállal minden e szakba vágó mun­kákat, u. m.: Családi czimerek, czimfeliratok készítését, üvegre vá­szonra, fa és bádog lemezre, stb: ki­váló ízléssel és tartós, szolid kivitelben. §$*­Magy. kir. államvasutak 66846/96. számhoz. Pályázati hirdetmény. A magy. kir. államvasutak igazgatósága az 1896. évi julius hó 15-töl 1897. évi julius hó 15-ig egy — esetleg 3 évre szükséges évenkénti 9000. mé­termázsa égő reücze olaj és 4000 kenő repeze olaj szállítására ezennel nyilvános pályáza ot hirdet. Az ivenként 50 kr. okmánybélyeggel ellátott ajánlatok lepecsételve legkésőbb 1896. évi julius hó 3-ikának déli 12 óráig a magy. kir. államvasutak anyag és leltár beszerzési szakosztályánál benyúj­tandók vagy postán oda küldendők ; ugyanazon idő­pontig átadandóknak ugyanott a kötelező minőségi minták is. Bánatpénz gyanánt az ajánlt olaj értékének 5°/0-a legkésőbb 1896. évi julius hó 2-ikának déli 12 óráig a magy. kir. államvasutak budapesti főpénz­tárnál leteendő. Szállításra nézve mérvadók és kötelezők a 129.381/91 sz. általános szállítási és a fentebbi anya­gok szállítására vonatkozó 39.986/92 sz. különleges feltételek. A szállításra vonatkozó egyébb részletes módo­zatok az igazgatóság anyag és leltár beszerzési szak­osztályában, valamint az üzletvezetőségeknél és a hazai kereskedelmi és iparkamaráknál megtekinthetők. Ezen részletes módozatok leirása az ajánlatot tenni szándékozóknak a fentnevezett anyag és leltár beszerzési szakosztály által ingyen adatik ki, vagy kívánságra postán megküldetik. Budapest, 1896. május hóban. Ai igazgatóság. p Kirándulóknak! J| ^ Yan szerencsém a nagyérdemű ^ ^ közönség szives figyelmébe aján- ^ ££ lani az I. kér. Yárosmajor- ^ utcza 42. számú yendéglömet, ^ mely a kiránduló közönség ró- ^ ^ szóre kellemes üdülő és pihenő ^ $ fiely. ^ Hideg ételek, Budai és Buda- ^ ^ vidéki borok, kőbányai sör min- ^ ££ den időben kapható. ££ & * Számos látogatást kór Pelrnska András vendéglős. 8 & NAGY REZSŐ köszörűs- és késes-mester (II. Fő-utcza II. sz) Elvállal mindenféle köszörülést, különösen borotva-köszörülést. — Zsebkések, kerti kések, ollók és minden kerti eszköz nagy választékban. FAIRBANKSMERLEGEK a legtökéletesebb mérleg-szerkezetek. J A szabadalmazott Fairbanks-mér­legek százados rendszerűek, toló- súlyos fémmérőkarral bírnak és t híd minden pontján egyenlően mérle­Gazdasági-, szekér-, marha-, zsák- és raktári mérlegeinket különöser gazdák, gazdaságok, községek és uradalmak részére a legjobb meg­győződéssel ajánlhatjuk. — Az árak­ban, melyek sulyokkal számított jobl kivitelű tizedes mérlegek árainál nem magasabbak, a hitelesítés, a csomagolás, Budapesten vasutakrí való feladás költségei már beufoglaltatnak. Gazdasági egyesületi tagok kedvezményben részesülnek. Gyárunk állami kedvezményi élvez. Megrendelések közvetlen központi irodánkhoz, Andrássy- ut 14. czimzendők; árjegyzékkel, felvilágosítással szintén ezer központi irodánk szolgál : „FAIRBANKS“ mérleg- és gépgyár részvény-társaság Budapest, Andrássy-ut 14. Gyár : Váczi-ut 156

Next

/
Oldalképek
Tartalom