Buda és vidéke, 1895 (4. évfolyam, 1-52. szám)

1895-05-26 / 21. szám

Budapest. 1895. (5) Május 26. kitűnő festő települt ide. A vonaton vádakat hallottunk az iskolai állapotok ellen, a mi ha való azon a város jeles polgármestere Dumtsa Jenő ur minél előbb segíteni fog. 0 igen mű­velt ember és jó polgármester. A város megtekintése után Mayer ur és kedves neje előzékenyen vendégelték meg a tár­saságot. Ez volt a kőbányai polgári sörfőzde szentendrei raktárának felavatója. Kitűnő Szt.- István sört csapoltak és éltették a polgári sör­főzde derék főképviselőjét Páris Vilmos urat, ki magteremtette a serfőzde palaczk üzletét. Po­harat emeltek a Fleischer és társa czégért, mely­nek tagjai Fleischer Győző és Feder Lajos a nyaralókat és a vidéket lekötelezték a jó hírű polgári sör népszerűsítésével. A szentendrei rak­tár pinczéje nagyon jó és alkalmas arra, hogy sörtelep legyen. Egyre másra rendelik a sört, hordókban. A palaczkok és hozzátartozók Czifka József jó nevű pinczefelszerelő üzletéből kerül­tek ki. A társaság nem győzött eléggé csodál­kozni, hogy milyen kelete van a sörnek. Jelen voltak Mildenberger Pál, Kopinics Simon, Patkó Imre, Henszler Lász’ó, Czifka József, Mayer Hugó, Heisler Jarosláv, Erdélyi Gyula, Scholtz Ferencz, Büttel János, Luzséuszky Zsiga báró, Horváth Adorján, Nagy József, Korchmáros B. stb. A társaság egy része megkereste Gill i- czer Adolf vendéglőjét, mely igen szép helyen fekszik, jó a kiszolgálat. Van halászestély is. Mindezt Gill'czer Adolf majd lapunk utján adja a közönség tudtára. Különfélék. — Uj regényünk. Mai számunk­ban — Ígéreteinkhöz ragaszkodva — meg­ijedjük az uj regényt. Czime „Elvek és Tövisekirta Erdélyi Gyula. A regény czélja annak a ferdeségnek ostorozása, hogy a jóllakoltak itélőbirái akarnak lenni az éheseknek és elveiket hangoz­tatva nem veszik észre másoknál az élet töviseit. Júliusban belépő uj előfizetőink az addig megjelent számokat ingyen kapják. — A kegyelet napja. A dísztéren áll a hős honvéd érczalakja, hogy hirdesse azt a dicsőséget, a melyet vitéz honvédeink 1849. május 21-én kivívtak. Ott áll a budai vár dísz­terén az a szobor, a mely lelkűnkbe feleleveníti a múltat, azt a gigászi harczot, a midőn halált nem rettegve rohant fel a honvéd, hogy a zsoldos hadtól visszavegye örökét. Negyvenhat esztendeje múlt el immár, hogy Budavár bevé­telénél a bástyafokon a honvédvér pirosra fes­tette a terméskövet, de feltüzte rá a nemzeti lobogót. Május 21-én volt évfordulója Budavár bevételének. Szokásos ünneppel üllte meg azt a főváros régi honvédéi, a polgárok s a nemzet reménye: a fiatalság. Mint mindég úgy ez alkalommal is az elvérzett hősök lelki üdvéért Rostaházy ple'bános tartotta az engesztelő áldo­zatot a krisztinavárosi templomban. Délután 2 óra felé már gyülekezni kezdett a kegyeletet leróni akaró közönség a krisztinavárosi Horváth- kert mellett, és csakhamar megindult a temető felé, a hol a dicső hősök összeszedett csontjai porladnak. Vadnay Károly a jeles iró és szerkesztő, ki mint 16 esztendős fiú harczolt a hazának megszentelt röggeiért, tartotta az ünnepi beszédet. Az egykori honvéd pezsgő vére vonult át beszédén, az egykori honvéd tüze nyilatko­zott meg minden szavából, és az a fiatal lelke­sedés, a múltak emlékeinek felelevenítése, az azok iránti kegyelet ápolása végig futott a nagy tömegen, a mely körül állta a sirt. A harczokban megedzett aggnak szeméből végig pergett a köny s a fiatalabb nemzedék keblé­ben sebesebben vert a szív. V a d n a y Károly beszéde mély benyomást tett a hallgatókra, BUDA és VIDÉKE. mert megrezegtette a szivekben az igazi haza- fiúi érzést. — Személyi hir. Gróf Hunyady László Szikszóról visszaérkezett budai palotájába. — Nyelvünk érdekében. Lassan- kint eljutunk oda, hogy lapunk teljesen meg­erősödik és gondot fordíthatunk arra, hogy csak jól magyarul megirt közlemények jelenje­nek meg abban. Kérjük t. munkatársainkat legyenek szívesek a jó magyar nyelvre figyelni. Ne tekintsenek nyelvtani túlkapásokra és bizo­nyos lapok erőszakoskodásaira, írjanak úgy magyarul, mint a hogy a jó magyar ember beszél. Használják helyesen az azon ezen kifejezést. P. o. ezen ügy rossz, e helyett ez az ügy. ép oly rossz, az ama eme jelzők­kel való visszaélés. E helyett az a ez az stb. sokkal helyesebb. Pénztáros, ünnepség stb. szintén nyakatekertek, mert a tárnok régi magyar szó. Tárnok községe még mindég Tár­nok és nem Táros. A szenvedő módra is jó vigyázni és csak a cselekvő móddal élni, ha hosszabb is a kifejezés. Ajánljuk ezeket munka­társaink szives figyelmébe. (Megszivlelés szin­tén rossz szó). — Lakás változtatás. Dr. S t i p a­n i 18 Elek orvos, kit a közönség nagyobb mévben kezd felkarolni május elseje óta Krisz­ti n a-t é r 7-ik szám alatt lakik. — A protestáns árvaház Budára jön. Ezt tudatja velünk az alább közlött le­vél: T. Szerkesztőség! A Városmajor-utcza ör­vendetes haladásáról van alkalmam a t. szer­kesztőséget tudósítani, nevezetesen a Protestáns árvaegyesület, mely eddig Pesten, a szegényház- téren létezik, megvette a Városmajor-utczában a fogaskerekű vasút és a Waskovics-féle viz- gyógyintézett között fekvő s Dubraviczky Elek és Varasdy Lipót tulajdonához tartozó telkeket, Dubraviczky Elektől 12.200 írtért, Varasdytól pedig 30.000 írtért, abból a czélból, hogy az egész árvaház már a legközelebb építendő uj épületbe áthelyeztessék. Az árvaegyesület okos elhatáro­zását csak méltányolni lehet, bár több egyesü­let és intézet is utánozná ezt a jó példát, ami által Buda haladása lendületet nyerne, az inté­zetek és egyesületek pedig egészségesebb viszo­nyok közé jutnának. — Fiatal bajnok. Örömmel jegyez­zük fel, hogy Kassics Péter miniszteri tanácsos fia, Kassics Román a vivóversenyen diadalt aratott. Több versenyben volt győztes és ügyes­ségét általánosan dicsérik. Jubiláris ünnepek. A budai tanitó- egylet, mely a székes főv. iskolaügyének fejlesz­tése körül egy negyedszázadot betöltő sikeres munkásságot fejtett ki, f. é. junius 6-án tartja nagy ünnepségekkel egybekötött 25 esztendős jubileumát. Az ünnepet a jelzett napon délelőtt ll órakor ünnepi diszgyülés nyitja meg a II. Török-utczai iskola hivatalos helyiségében. Ez alkalommal az iinnpi megnyitót Farkas József egyl. elnök fogja tartani. Alkalmi költeményt Kon esek Lajos irt a jubileumva, s az egye­sület történetét V e 1 ő s y Lipót fogja ismertetni. E diszgyülés iránt a legnagyobb érdeklődés mutatkozik mind a tanügyi hatóságok, mind az egyes főv. tantestületek részéről. Még nagyobb azonban az érdeklődés a diszgyülést követő ban­kett iránt, mely a II. Polg. Lövölde kerti­helyiségében fog megtartatni. Ez ebédre a jegyek a budai el. iskolák tanítótestületeinél kaphatók 1 frt 50 krjával. A rendezőség a jubiláló egye­sületi tagok kellő szórakoztatására ugyanott d. u. tréfás kuglizóversenyt, ezéllövészetet, este pedig kedélyes táncz vigalmat rendez. E vigalomra szóló belépő jegyek a meghívó felmutatása mel­lett a Lövöldéi pénztárnál is kaphatók lesznek 1 írtjával. Az estély esetleges tiszta jövedelme az egyesület segélyalapjára fog fordittatni. A ki elismerréssel van a tanítók hazafias derék munkája iránt, ez ünnepségükön bizonyára öröm­mel fog résztvenni. — Kirándulás. A Budai Kerékpár- Egylet buzgó 5 tagja, névszerint Artner Rezső, Bodóssy Béla, Deák Árpád, Linczbauer Ferencz és Niertit Dezső f. hó 12-én csinos kirándu­lást rendezett. — Martonvásár, Székes-Fehér­váron át Zámolyra ment a társaság Báró Jenő urad. inspector, közös barátjuk látogatására. Itt a lehető legjobb fogadtatásban részesült és csak d. u. 5 órakor indulhatott el ismét, miután egy lukulusi ebédet elköltött, mely a páratlan kedvességü háziasszony szakács-művészetének kitűnő bizonyítékát is képezte. A társaság ki­tűnő hangulatban Csákvár, Boglár, Bicske. Bia, Budaörsöu át csak este érkezett meg Buda­pestre. — Halálozások. M i k s i c z Oszkár? az adriai biztosító-társaság főtisztviselője, ki az intézetnek hasznos szolgálatokat tett és a biz­tosítási szak terén tekintélyt vívott ki magá­nak, meghalt. A németvölgyi temetőbe helyez­ték örök nyugalomra. A megboldogultat min­denki szerette és becsülte. Az adriai biztosító­társaság egy jelentékeny erőt vesztett el benne. — Elek Béláné hunyt el. Kitűnő nő volt. Halálát férje, testvérei, közöttük Papp István, gróf Hunyady László titkárja — ki a budai köröknek igen kedvelt tagja — gyászolják. — Dr. W eres marthy Ödön a maga és fia Ödön valamint napa, anyja és a testvérek, úgy az összes rokonság nevében fájdalomtól meg­történt szívvel jelenti forrón szeretett nejének, a szerető jó anya, g vermek, testvér és rokon­nak, Weresmarthy Ödönné Záhorszky Margit­nak, életének 31 -ik, boldog házasságuk 5-ik évében hosszas szenvedés után f. hó 11-én Puszta-Fehéregyházán történt gyászos elhunytát. Az örök világosság féuyeskedjék neki! — G i 11 y Józsefné szül. Frömmel Klára egy tekintélyes polgár-család tagja meghalt élete 73-ik évében, Igen szép temetése volt, a mi a közbecsülés- nek jele. — Árvaházak látogatása. A tiszán- inneni ág. ev. egyház Rozsnyón egy árvaházat tart fenn, melynek fejlesztése érdekében minden lehetőt megtesz. Hogy az árvaház kül- és bel- szervezete a kívánalomnak megfelelő legyen, Z e 1 e n k a Pál, püspök, megbízta Egyed Dá­vid, árva-atyát, hogy tanulmány-ufat tegyen s első sorban a budapesti árvaházakat tekintse meg. Nevezett tanférfiu e hó 21-én tett láto­gatást az I. kér. Mayer-árvaházban, a Klotild- árvaházban, a tanítók áárvaházban s községi szeretetházban, hol a legapróbb részletekig menő felvilágosítást nyújtották neki az illető intézetek igazgatói. Előző nap a gróf Károlyi Sándorné által létesített Istvántelki meuedékházat és a budapesti protestáns árvaházat is megtekintette. A berendezés s az intézetekben uralkodó szel­lem mindenütt kellemesen lepte meg a tanul- mány-uton levő árva-atyát, kiküldetésének ered­ményéről személyesen is jelentést tesz Zelenka püspöknek. — A rozsnyói árvaház 26 árvára van berendezve, annak fejlesztését s az eperjesi tanítóképzővel való egyesítését vette tervbe a derék árva-atya ; kívánjuk hogy nevezett tapasz­talait az árvák javára mielőbb előnyösen értéke­síthesse. — Kié az érdem ? A következő leve­let vettük: „Tekintetes Szerkesztőség! Becses lapjának április 21-iki számában Torbágy és környékéről a legjobb akarat hangján egy czikket közöl H. M. a melyre a május 12-iki számban egy élesen polemizáló, határozottan rószakaratu pár sort küldött be Schützenberger Géza úr. Engedje meg Sch. úr neküuk, hogy községünk érdekében továbbra is a lehetőt megtegyük, annál inkább is, mivel csikkünkben az „Iharost“ határozottan dicsértük és mivel Torbágyon bchützenberger úr mocsarat csakis délibáb fantáziával láthatott. Kiváló tiszte­lettel Egressy Péter. — Kedélyes mulatság. Mint érte­sülünk, a serdülő „krisztinavárosi asztaltársa­ság“ junius hó 1-én (szombaton) szegény gyermekek felruházási alapja javára, — az általában kedvelt „Polikus Greisler“ vendéglő helyiségében Budán nagyon érdekes és kedélyes­nek ígérkező hangversenyt rendez, mely reg­gelig tervezett tánczczal fog végződni. A hang­verseny műsora igen dustartalmu s minden irányban érdeklődést kelt; a közreműködő höl­gyek pedig már megjelenésük által is ékesíteni fogják a mulatságot. — Belépti jegyek helyett részvételi jelvényeket bocsátanak ki, melyek személyenként 1 korona (50 kr)-ért megváltha­tok ; ily jelvények kaphatók a rendező-bizottság tagjainál, a „Politikus Greisler“ helyiségében, vagy este a pénztárnál ugyanott. — Reméljük, hogy a tisztelt közönség nagy számmal ad ki­fejezést érdeklődésének s főleg a jótékonysági czél iránti kegyeletének. Kívánjuk, hogy a

Next

/
Oldalképek
Tartalom