Buda és vidéke, 1895 (4. évfolyam, 1-52. szám)

1895-12-22 / 51. szám

BUDA és VIDÉKE Deczember 22. Budapest, 1895. (4.) egymásnak, a dalárda nagy jelmez-esté­lyén melyet 189 6. február 8-án a „Fá- czánban“ rendez. Többet nem szabad elárul­nom ! P. K. „Gyümölcskertész“ a czime egy szaklapnak, melyet a földmivelésügyi m. kir. minisztérium ad ki és Molnár István, orsz. gyümölcsészeti miuiszteri biztos szerkeszt már 5 év óta. Czéija ezen lapnak a kert- és szőlő­tulajdonosokat, kis gazdákat oktatni, kérdéseik­ben gyakorlati tanácscsal támogatni, a községi faiskolák berendezése és kezelésénél a tanító­kat és kertészeket útbaigazítani. A legelső szak­férfiak tollából hoz közleményeket a gyümölcs- termelés, szőlőmivelés, gyümölcsfeldolgozás és értékesítés, továbbá a konyha és haszonkerté­szet köréből. Közhasznú kérdések és feleletek rovatában minden fontosabb kérdésre nyílt fe­leletet ád. Közös üzleti tárczájában minden elő­fizető ingyen hirdetheti eladó terményeit és csemetéit és keresheti a vásárolni szándékolt kertészeti terményeket és tárgyakét. Közli éven- kint a magyar gyümölcsöt kereső külföldi ke­reskedők czimjegyzékét; az összes állami tele­peken eladó és kiosztás alá kerülő fákat, cse­metéket, szőllővesszőket. Ingyen közli a kerté­szeti állásokat és az állást keresők hirdetését. Syóval e lap egészen a kisgazda és termelő ügyének szolgál és hogy mennyire megfelel e czélnak, leginkább mutatja, hogy már eddig is 10129 előfizetője van. A lap havonkint Irétszer jelenik meg 1 — iy2 Ívnyi tartalommal és szá­mos sikerült ábrával. Minden évben egy hazai gyümölcsfajtának sikerült színes képét ingyen mellékeli, Ára ezen hasznos lapnak egész évre ésak 1 frt, mely a kiadóhivatalnak (Athenaeum r. távsulat, Budapest, Ferencziek tere) egyszerre küldendő be. — Karácsony estély. A Budapesti Typographia Dalkör, 1895. évi deczember hó 25-én a „Fáczán“ termében Karácsony estélyt rendez. Kezdete 6 órakor. Család-jegy 1 frt. Személy-jegy 50 kr, — Köszönetnyilvánítás. Barabás József urnái a „Buda és Vidéke“ által kezde­ményezett polgárestélyen Rimanóczy Lajos ur 26 frtot gyűjtött a mentőegyesületnek Budán felállítandó fiókja javára. Ezt, valamint Büttel János ur 1 frt adományát, összesen 27 frtot átvettünk és köszönettel nyugtatjuk. A budai mentő-tánczmulatság rendező-bizottsága nevé­ben: Dévai Szőllősy István, r. b. elnök; Dr. Sckalniczky Henrik, tár. elnök; Dr. Ne­me esek Gyula, pénztárnok. — Uj zálogkölcsön-intézet. A budapesti takarékpénztár és országos zálog­kölcsön részvény-társaság a legközelebbi időben Budán is a Fő-utczán egy üzletet fog meg­nyitni. Sok szegény emberen könyitve lesz az által, mert sokkal hamarább válthatja vissza értékeit és nem lesz többé kitéve egy másik közvetítő önkényének. — Anyakönyvi bejegyzések sta­tisztikája. A borosjenői anyakönyvi kerület­ben november hó 10-étől deczember hó 9-éig 4 születési, 1 házasságkötési és 4 halálozási ^eje8yz®8 foganatosíttatott. A borosjenői anya- könyvezető eljárásának a helyszínén eszközölt első megvizsgálása a napokban történt rneg, mely alkalommal Madarász Elemér, kerületi anyakönyvi felügyelő, eltekintve a kezdettel járó nehézségektől, megelégedésének adott ki­fej ej ezést. — A magyar agrár- és járadék­bank e hó 29-én rendkívüli közgyűlést tart, melynek napirendjét az igazgatóság és felügyelő bizottság tagjainak megválasztása mellett az alapszabályok módosítására vonatkozó javaslat fogja képezni. E módosítások mindamellett csak kismérvüek lesznek és az intézet tervezetével állnak összefüggésben. — Az nj tisztviselői telep. A fő­városi és állami köztisztviselők a Ferencz Jó­zsef kaszárnyán túl eső s jelenleg szántóföld­nek használt területen mintegy ezer házból álló uj tisztviselő telepet szándékoznak létesíteni. Tudva azt, hogy a tisztvh élőknek nyomós okokkal támogatott kérelme igen méltánylást érdemlő és meglévén győződve arról, hogy a tisztviselők által a telkekért felajánlott ár köz­terhek viselése mellett egészen megfelelő; en­nélfogva nem kis megütközéssel olvastuk azt, j hogy a fővárosi közgyűlés telek adó bizottságá­ban a kérelem visszautasításra talált sót már akadt olyan városi képviselő is Korössy szemé­lyében (maga is köztisztviselő) ki a házépítő szövetkezetnek még a közgyűlésen tárgyalás alá sem vett kérelmét élesen támadta. A ház­építő szövetkezetnek buzgó elnöke Gyöngyösy István min. tanácsosnak a iapokuan közzétett nyilatkozatából ismételve meggyőződtünk arról, hogy a tisztviselők kérése az adott viszonyok és körülmények között legkevésbé sem oly sze­rénytelen, mint azt Korössy képviselő igyeke­zett feltüntetni, a ki a tisztviselők ellen inté­zett támadásával újólag meggyőzött bennünket arról az igazságról, hogy: „a tisztviselőnek nincs nagyobb ellensége mint maga a tisztvi- lő!“ A tisztviselők, kik egész életüket a haza többi polgárainak élet és vagyonbiztossága czel- jából a közügyeknek szentelik, az egész müveit világon bizonyos kedvezményekben részesülnek. Ha még oly szerénytelen is lenne tehát a tiszt­viselők kívánsága mi szeretjük hinni, hogy azt a fő- és székváros nemes szivii tanacsa épen a fentebb jelzett okból megtagadni nem fogja. Számolni kell a fő- és székváros törvényható- tágáuak még azzal a körülménynyel is, hogy a milleniumi év küszöbén vagyunk s gondoskod­nia kell arról a sok ezer munkás kézről is, kik a befejezett kiállítási építkezések után, munka nélkül lesznek. A tisztviselők pedig fontolják meg, hogy a Ferencz laktanya mily távol van, és ily fogadtatás után nem-e sokkal okosabb dolog lenne a budai oldalon létesíteni a tele­pet, hol az építkezésre és a város terjeszkedé­sére még igen sok szabad hely van. A „Buda és Vidéke“ szerkesztősége szívesen ajánl és köz­vetít a tisztviselőknek egy alkalmas telket. El­fogad a nemes ügyet tekintve előjegyzéseket és közben jár a szervezésnél is. A siketnémaintézet karácsonyfa ünnepélye f. hó 24-én délután 3 órakor tar- tátik meg az intézet helyiségeiben (I. Pálya- utcza 3 sz.) Vendégek és érdeklődők szívesen láttatnak. Talált tárgy. Folyó 17-én este a Zerge lépcsőn egy kézimunkával telt zacskó találtatott. Tulajdonosa .kellő igazolás mellett átveheti az I. Palya-ntcza 3-ik szám alatt. — Iparhatóság. Megválasztották az iparhatóság tagjait. A választás elég lanyhán folyt. A lapok által közölt névsor hiányos A mint a hivatalos névsort megkapjuk közöljük. — Adományok a karácsonyfára. A székes-fővárosi I. kér. Mayer-Ferencz- fiú árvaház karácsonyfájára eddig a következő ne- mes-szivü adakozók küldték be kegyes adomá­nyait : Vaszary Kolos 10 frt, győri Gschwindt Mihály 10 frt, id. báró Wodianer Albert 10 frt, Calderoni és Társa 10 frt, Kamermayer Károly 5 frt, dr. Darányi Ignácz 5 frt, dr. Fáik Miksa 5 frt, Mendl István 5 frt, özv. Saxlehner An- drásné 5 frt, özv. Burger Pálné 5 frt, Hofhau- ser Elek 5 frt, Gilly József 5 frt, Jankovits József 5 frt, Heinrich A. és Fiai 5 frt, Dietzl József 5 frt, Hoffmann Mór és Tása 5 frt, Kreische Antal 5 frt, Geller József 5 frt, Hoff J. Károly 5 frt, Thonet Testvérek 5 frt, Egye­sület bp. főv. takarékpénztár 5 frt, Ráczfürdő igazgatósága 5 frt, Tichtl János 3 frt, Stieber Vfncze 3 frt, dr. Kovács Pál 3 frt, Michl Ala­jos 3 frt, Kohner Ágoston 3 frt, Kreyer E. és Társa 3 frt, Breitner L. Zsigmond 3 frt, Lu- czenbacher Pál utódai 3 frt, Krinitcky Lajos 3 frt, Báthory György 2 frt 50 kr, Dömötör Gedeoo 2 frt, dr. Andaházy László 2 frt, Hu­szár Adolf 2 frt, Eisdorfer Gusztáv 2 frt, Löh­ner József 2 frt, Edeskuty L. 2 frt, Mauthner Ödön 2 frt, Neruda Nándor 2 frt, Wagner Vilmos 2 frt, Gallner József 1 frt 50 kr, Novák Sándor 1 frt, dr. Szohuer Lajos 1 frt, Wettstein Antal 1 frt, dr. Rácz Károly 1 frt, Oettl An­tal 1 frt, Vajdafy Gusztáv 1 frt, Barháusvito Antal 1 frt. — A nemes-szivü adakozóknak kegyes adományaikért hálás köszönetét mond s további adományokat köszönettel fogad — a Mayer-árvaház igazgatósága. (Budapest, I. kér. Városmajor-u. /31. sz.) — ÁrVák felvétele. A székes fővá­rosi I. kér. jMayer-árvaházba a tanács újabban a következő' árvákat vette fel: Csernyák Imre, Knittel Antal, Reisch Géza, Murin József, Mu­rin János, Schlögl István, Lichtenstein Frigyes, Castiglione Henrik, Stella Gyula, Kakucseg István, Faragó Jenő, Havelka Róbert és Wit- zelsperger Gábor. — Az árvák jelenlegi lét­száma 65. — A budai mentő tánczmnlat­ság rendező bizottsága a folyó hó 17-én tar­tott gyűlésen megalakult s elnökké: Dévay Szőllősy István és Dr. Skalnitzky Henrik, al- einök: Gulden Ármin és dr. Szőke István, pénz­tárnok: Dr. Nemecsek Gyula, ellenőr: Kom- lóssy Sándor, jegyzők: Dr. Márkus Aurél és Stigl’czy Kálmán. Rendező bizottsági tagok: Dr. Andreanszky Jenő, Dr. Viadár Márton, Dr. Berencsy György, Dr. Kovács Aladár, Dr. Pc- lácsek Ignácz, Schauer Gusztáv, Góczig József, Dr. Szabó József, Szalay Géza, Kiss Sándor, Dr. Rapcsák Lajo3, Dr. Zippe Ede, Miiek Ric- hárdt, Munzárth Károly, Jenes Vilmos, Dr. Fried Aladár, Dr. Utty István, Nyiry Gyula, Dr. Duma Tiradar, Ifj. Horváth László, Décsy Mihály, Szvoboda Ferencz, Kotzó Árpád, Strinovics Jenő, Klosz Antal, Dr. Hirsch László, Dr. Papp Ist­ván, Liiske Lajos. A hétfőn estve tartandó ren­dező bizottsági ülésre újabban még több ren­dező bizottsági tag van bejelentve. Már a meg­hívók után is tudakozódnak a rendező bizott­sági irodában I. kér. Krisztina-utcza 14. sz. a. Szőllősy-féle gyógyszertárba. —- Az ínség kiált. A Buda és Vidéke a Gellérhegy-utczaban elhalt özvegy hat elha­gyott árvája érdekében felszóltait és a szegény gyermekeket a közönség jó szivének ajánlotta. A felhívásnak már eddig is van eredménye. Újabban a következő adományokat nyugtáz la­punk utján Bellobraidics kapitány ur. Bischitz Dávidué 20 frt, urgróf Pallavicini Edéné 10 Lt, Gedeon Andor gyűjtése 10 frt, Gedeon József gyűjtése 10 frt. Az árvák közül egyet Loch Lajos ur a postához vétetett fel szolgálatra, egyet pedig Dr. Fáik Miksa tanoneznak a Pester Loyd nyomdájába. Beruáth Kálmán ur pedig a gyámi tisztet vállalta el. — A kiállításból. Az ezredéves or­szágos kiállítás közoktatásügyi csarnoka a ki­állítók örvendetes nagy száma miatt szűknek bizonyult s ezért elhatároztuk, hogy az ember­baráti tanintézetek számára külön pavillont épít­tettünk. Ez a külön pavilion az árvaházak, sze- retetházak, vakok, siketnémák s hülyék intéze­teinek kiállítását, a magyar nemzet társadalmi érettségének eme legszebb és leginkább meg­ható bizonyítékát fogja tartalmazni. Ezen pavil­ion lesz az, melyet a müveit külföldi, ki a humanistikus intézmények fejletségét a társa­dalmi élet fokmérője gyanánt szokta tekinteni, a legörömestebb fog felkeresni. Ezen pavilion kiállítása által a magyar nép szivére is akarunk hatni, megmutatván neki az árvák és a sors által sújtottak szenvedéseit s egyszersmind az utat, melyen e szerencsétleneken segíteni lehet. S hogy kiállításunk vonzó és tanulságos is le­gyen, be fogjuk mutatni fényképekben, bábala­kokban s rajzokban az árvaházak bensejét, idő­ről-időre a vak és siketnéma gyermekek tanítá­sát és foglalkozását s gondozását s gondoskodni fogunk arról is, hogy a kiállítással kapcsolatban emberbaráti intézeteinket ismertető füzet jelen­jék meg. Sajnos, hogy e nemes és közhasznú törekvés megvalósítása, miután a kiállítás ren­delkezésére megszavazott alap nagymértékben van igénybe véve, csak oly módon lehetséges, ha a pavilion felépítésére és berendezésére szükséges 3000—4000 forint előteremtéséhez a müveit magyar társadalom is hozzájárul. Zsilinszky Mihály a kiállítás közoktatási csoportjának el­nöke. Szathmáry György, a kiállítás nép­oktatási alcsoportjának elnöke. — A siketnéma-oktatás és neve­lés kézikönyve. Irta Scherer István. Bőveb­ben jövő számunkban. A „Buda és Vidéke“ előfizetési árai: Egész évre . . . .12 korona. Félévre ....................6 „ Negyedé vre ... 3 „ v Kérjük minden nyilvános helyen a magyarosodásért küzdő és a magyar egy­let által pártolásra ajánlott „Buda és Vidékét“.

Next

/
Oldalképek
Tartalom