Buda és vidéke, 1895 (4. évfolyam, 1-52. szám)

1895-02-17 / 7. szám

BUDA és VIDÉKÉ Február 17. Budapest, 1895. (5.) a jeleu voltakra felejthetetlen impressziót gya­korolt e kedves és családias jellegű mulatság. A főérdem a buzgó rendezőséget illeti, mely fáradhatatlanul munkált közre ezen fényes er­kölcsi és annyagi siker elérésében. Különösen ki kell emelnünk Benedek Sándorné, C z a j- lik Alajosné, Holtzspach Nándorné és Kugler Józsefné és T a t a y Adolfné úrnőket, kik valóban lelkesen karolták fel e jótékony társaság estélyét s vivták ki annak fényes anyagi sikerét. Ezek után bizton remélhetjük, hogy ez asztaltársaság farsangi mulatsága bizo­nyára ezentúl is a III. kerület egyik legked­veltebb és legszebb mulatsága marad. A kitűnő konyháért Eder Antal vendég­lőst is dicséret illeti. Jeleu voltak: leányok: Abeles Róza, Augenstein Berta, Benedek Mari, Cseresznyés Lujza, Deckart Paula, Dobro- vits nővérek, Fölber Anna, Groag Terka, Gutt- mann Teréz, Guttman Irma, Griindler Vilma, Holtzspach Paula, Holzberg Zsófi, Janczer Ella, Klein Fáni, Kreisler Zseni, Kugler Erzsiké, Korach Regina, Lang Mariska, Läufer nővérek, Lenz Paula, Milde Alice, Niedermayer Anna, Perényi Margit (Esztergom), Pfiszterer Elvira, Schedler nővérek, Stvesztig Lujza, Stvesztig Laura, Sollich nővérek, Schütz Jozefin, Stöckel- macher Riza, Szántó Etta, Szvoboda Irma, (Veszprém), Weiszberg Malvin, Vörösvári Aranka. Asszonyok: Abeles Miksáné, Augen­stern Samuné, Adamovitsné, Benedek Sándorné, Bocke Rezsőné, Czsjlik Alajosné, Braun Miksáné, dr. Discher Ferenczné, Dobrovits Ferenczné, Epstein Mórné, Fölber Adolfné, Gartenfeld Mórné, Griindler Béláné, Gyulányi Adolfné, Herzbacher Rezsőné, Kertelendy Zsigmondné, Holtzspach Andrásné. Höchl Béláné, Jecski Ferenczné, Klein Adolfné, Kugler Józsefné, Korach Márkusné, Lenz Jánosné, Linczenpolcz Ferenczné. Niedermayerné, Mein Manóné, Milde Józsefné, Obrincsák Józsefné, Rákos Istvánná, Révész Samuné, Rothauser Mihályné, Rothauser Mikáné, Sarkadi Jakabné, özv. Sc.heidlerné, Schütz Józsefné, Schubert Sándorné. Stöckel- macher Bernátné. Schödel Ferenczné Stvesztig Jánosné, Szántó Mihályné, dr. Tatay Adolfné, Wimmer Mártonná, Weisz Gusztávné, Wolitz Gyuláné. Országos kiállítás. Miután visszavonhatatlanul elhatározta­tott, hogy a milleniumi kiállítás a jövő 1896. évben megtartatik s annak sikere érdekében a bejelentések mielőbb eszközlendők, a physikai idő hiányzik, hogy minden egyes gazdatársunkat külön levélben keressük meg a kiállítás rész­vétele érdekében, a legnagyobb nyilvánosságot választottuk, hogy gazdatársainkat a reánk bí­zott csoport (VI. csoport, I. alcsoport B) osz­tály trágyaszerek) részvéte iránt tájékozzuk és a kiállítandó tárgyakra figyelmüket felhívjuk. Mindenekelőtt kérjük, hogy a szükséges felvilágosításokért és a bejelentési ivekért a főcsoport elnökségéhez (Budapest, II. kér. Fő-ut 6. sz. III. emelet) forduljanak valamint kiállí­tási szándékukat a bejelentő iv beküldésével legkésőbb folyó év márczius hó 10-ig nyilvá­nítsák. Kiállíthatok, trágya és kompost telepek mintában vagy rajzban leírással és költségvetés­sel együtt, valamint a trágya kezelési módja, az igy szerzett tapasztalatok és elért ered­mények. Ebez tartozik, ha a trágyakezeléshez az istállóban vagy a telepen konzerváló szerek alkalmaztatnak. Az ez által elért eredmények graphikai táblázatokban tüntetendők fel. Az emberi ürülékalkalmazás módjai. Az ez által elért termés-eredmények graphikai raj­zokban állítandó ki. A marhavér s egyébb városi hulladékok alkalmazási és kezelési módja és az elért ered­mény graphikai rajzban feltüntetve muta­tandó be. Szintúgy a konczentrált marha- vagy sertés-trágya alkalmazása és az elért eredmény ugyauily módon. Kiállítható általában minden a trágyázás­sal és a műtrágyák alkalmazással a gabona­félék takarmánynemüek s egyébb kultúrnövények termelésében elért eredmények, akár a termé­nyek egész növényzetben, vagy magvaiban, fényképészeti felvételekben, vagy világosan szemlélhető graphikai görbékben, vagy bármily más ábrázolati mód szerint készült oly táblák­ban melyek az egységesen elfogadott szinekkel ábrázolják a négy főnövény tápszert u. m. Nitrogén = fekete. Phosphorsav = sárga. Kali = vörös. Mész = kék színben. A magvakból legfeljebb 5 klg., a takar­mányfélékből és egyébb növényzetekből kevés helyet foglaló kévécskék állitandók ki. Budapest, 1895. évi február 5-én Hazafiui üdvözlettel Herényi Gothard Sándor s. k. Baranyay István s. k. csoportbiztosok. Vendéglősök bálja. Az I.—III. kerületi vendélősök bálja a vízivárosi „Fáczán“ termeiben fényesen sikerült. Az ipartársulat derék elnöke Barabás József és a buzgó rendezőség fáradhatlau működésének köszönhető, hogy tánczmulatságjuk a budai ol­dalon a farsang egyik legszebb bálja volt. Örömmel kell feljegyeznünk azt, hogy a mulat­ság annak is bizonyítéka volt, hogy az ipar­társulat tagjai között a magyar szellem évről évre erősödik. A mulatság szép összeget jövedelmezett, melylyel a virágzó betegsegéiyzö egyesület tő­kéje gyarapodott. Az erkölcsileg is tekintélyes mulatságon olyan jó kedv uralkodott, melynek párjára messze földön nem akadhatunk. Még az idősebb urak is tánczoltak és pedig fiatalos ki­tartással. A sok szép és kedves hölgy egy rózsás kerthez varázsolta hasonlóvá a termet. Barabás Józsefet és nejét ünnepélyesen fogadták, ezzel is kiakarván mutatni azt a ragaszkodást, mely­ben szeretett elnökük részesül. Berger Vincze jó és pontos szolgálata, ételei és italai még a szaktársakat is kellemesen lepték meg. Jelen voltak: Asszonyok: Barabás Józsefné, Bittner Alajosné. Bruckner Alajosné, Buzik Andorné, Güisch Ferenczné, Wagner Vilmosné, Bahel Rezsőné. Landler Antalné, Wenzl Ferenczné, Schlaucher Ferenczné, Del- hászné, Kulicska Ferenczné, Tonigold Tamásné, Szatala Emilné, Fahrner Kristofné, Wittmann Györgyné, Baitek Ferenczné, Knopp Ferenczné, Tomsay Józsefné, Wagner Alajosné, Kalocsa Ferenczné, Pois Norbertné, Babel Nándorné, Wiesenbergerné, Mattmann Lipótné, Szultzber- ger Józsefné, Wächter Józsefné, Vogler Jánosné, Peszneker Józsefné, Juhász Józsefné, Wichtl Mihályné, Fürst Tivadarné, Gill Antalné, Rud- vigné, Gallauner Károlyné, Unger Rókusné, Mihályiné, Kubanek Venczelné, Wittreich Já­nosné, Graf Sándorné, Tomola Rolandné, Hüb­ner Józsefné, Burger Ferenczné, Haszmann Já­nosné stb. Leányok: Bajor Mariska, Rippel Ju­liska, Buchtler Mariska, Tonigold Katicza, Petz Irma, Plappert Leopoldin, Fahrner Aranka, Wittmann Nina, Petrich nővérek, Lindmayer nővérek, Wiesenberger Róza és Irma, Ternyei Anna és Tercsi, Balázs Janka, Polák Adél, Al­brecht Helén, Rieder Antonia, Eppier Melánia, Schaffer Irma és Gizella, Sárközy Teréz. Pois Ilona, Gürsch Emilia, Wavbricska Irma, Buhász nővérek, Mihályi Rozina és Katicza, Horacsek Ernesztin, Machán Anna, Lerner Juliska, Krou- till Vilma, Weisel Antonia, Berger Margit és Irma, Lorencz Ilka, Ratzenbech Tercsi stb. — A „Budai Dalárda“ jó hírnevé­nek örvendő farsangi jelmezestélye „Karneval a jégen“ f. hó 9-én zajlott le. A budai intelli­gens publikum szívesen vesz részt a dalárda kedélyes mulatságain, s ma is oly nagy szám­ban jelent meg azon, hogy a „Fáczán“ termei, — melyek ez alkalomra jégtermekké alakít­tattak — szükeknek bizonyultak. (Oh budai vigadó jöjjön el a te országod !) Az “ünnepélyt a 69. számú gy. ezred zenekara nyitotta meg, Král karmester vezetése alatt. A nyitány után vonult be karnevál herczeg és nagyszámú kísé­rete, — mely hírnökök, kürtösök, pierottok és pierettek, lovagok, zászlós urak, koboldok, vig czimbnrák, udvari bolond, apácza. szerzetesek­ből stb. állott. Karnevál herczeg a terem köze­pén felállított trónuson foglalt helyet, s fogadta a jelenlevők hódolatát. Utána a herczeg külön­böző tréfás rendjeleket osztogatott. E közben 9 bájos hölgy vonult a herczeg szine elé s fér­jért esedeztek; a herczeg udvari költőjét— kit az éjjeli őrök és hókaparók a hó alá temettek — kiásatja és a 9 hölgynek adja. Következett a „Vigságtündérének“ és bájos kíséretének be­vonulása és eljegyzése a karnevállal, melyre a „Télkirály“ is megjelenik hóvárából, mire kar­nevál herczeg a vigság tündérével megkezdi a tánczot, mely megsem szűnt egész világos reg­gelig. Ott voltak: Leányok: Herold Lujza, Brunner Margit és Ilona, Schmidt Mariska, Király Böske, Wilt Gizella, Stein Emilia, Éte­rik nővérek, Bocskó Etel, Bellovits Józsa, Artois Margit, Bódy Ella, Fábián nővérek, Betz Ida, Schmelhegger Mariska, Wagner Róza, Patka Ilonka, Weimesz Irén, Helén és Valéria, Schö- bicz Henriin, Fertin Fruzsina, Szemler Ilona és Giziké, Krause Aranka, Mayer nővérek, Kanlisch Fanni, Balureck Mariska, Frey Anna, Tisza Elza, Khiller Marcsa, Eitner Mila, Kornay Etel, Straub Ilona és Tera, Simonies Rózsa, Valter Berta, Hömey Szabina és Lujza, Gál Vilma, Kilmayer Róza, Kreipl Sári, Fröschl Mariska, Nida Ida, Rokos Ludmilla, Kubesch Mariska, Pétery Teréz és Mariska, Kunst Rudolfin és Karolin, Thorn A., Gruber Irma, Balogh Ilona, Brodmann Melánia, Berger Margit, Sloboda Terus, Brumer nővérek, Mayer nővérek, Her­mann Etel, Ottó Margit, Krausze Aranka, Gángl Margit, Heisler Elza, Goldinger Irma, Kuncz nővérek, Módy Ella, König Olga, Schedel Gi­zella. — Asszonyok: Laumaun Józsefné, Bellovics Imréné, Sternád Rezsőné, Reinl Jó­zsefné, Hoppe Rezsőné, Király Béláné, Wagnerné Mari, Mihalitska Mihályné, Trettina Józsefné, Wagnerné, Brunnerné, Tittl Istvánná, Schmidtné, Sopronyi Gedeonná, Fábiánné, Zeitler Sándorné, Jakabb Árpádné, Schnelhegger Nándorné, Patka Ferenczné, Károlyi Györgyné, Gretschlné, Pintér Zsigáné, Módiné, Königné, Szabó Lajosné, Mu- raiué, Gráf Sándorné, Heiszlerné, Malmarits Ignáczné, Hackl Józsefné, Lisákné, Nonn Nán­dorné, Machányi Jánosné, Lödingerné, Bród- mannné, Schinabeck Engelbertné, Rauch József né. Králné, Seide Józsefné, Stowasserné, Heroldné, Goldingerné, Suhajda Györgyné, Popovits Ist­vánná, Szabó Józsefné, Szafkáné, Brédl Sándorné. Szerelemhegyiné, Fersinné, Mozárt Elemérné, Krausze Nándorné, Szemlerné, Schillerné, Ebner Károlyné, Muha Lajosné, Turcsányi Pálné, Slo- bodáné, Sternádné, Gánglné, Králné, Schwarczné. Berényiné, Wohlfartné, Rotháné, Heinczné, Al- bininé, Kulicskáné, May érné, Freyné. — Álarczos-bál. A budai kereskedő ifjak társasága Mally Károly, Holländer Samu, elnök, Zboray Augistini J. Árpád rendezőségé­vel egy nagy álarezos bált rendez Budán. A zenét a 69-iki ezred zenekara és Mihalusz János nemzeti zenekara szolgáltatja. A rendezőség mindent elkövet, hogy az árarczosbál fényesen sikerüljön. Érdekes és különösen specziális lessz a világposta. A termeket Ízléssel díszítik. A höl­gyeket szép tánczrenddel lepik meg. A rendezést Milley Károly vállalta magára. A tea-estély 58 frt 15 krt jövedelmezett. Ajánljuk a szép czélt a főnökök figyelmébe. — Az I. kér. polgári kör mulat­sága. Már képzelni sem lehet pompásabban sikerült kedélyes mu’atságot, mint amilyent az I. kér. polgári kör rendezett f. hó 9-én alagut- utczai helyiségeiben. Jelen voltak: Leányok: Balog Szidi. Baltzár Szidóni, Blum Szíttá, Bu- ezurka Matild, Chorusz Gizella, Csory Nelli, •Dolina Abi, Dolfel Hermina, Entzenmüller Ka­ticza, Fábián Irén, Garay Gizella, Gulyás Milla, Hillebrand Erzsi és Lujza, Havel Irén és Ka­tinka, Jaksa Irma, Kapeller Etelka, Kunhegyi Kamilla, Knazoviczky Ilona és Kornélia, Moesz Miczi és Etelka, Német Margit, Nyiry Etelka, Szeereiner Adél, Staubtner Paula, Strobl Irén, Saager Ida, Székely Margit, Steiner Karolin, Sehr Irma, Schien Karolin és Sarolta, Tat- ránszky Olga, Tolnay Etelka és Aranyos, Uhl Ilonka, Unger Berta, Edarek Irén és Evelin.

Next

/
Oldalképek
Tartalom