Buda és vidéke, 1893 (2. évfolyam, 1-52. szám)

1893-07-23 / 29. szám

Budapest 1893. (5.) BUDA és VIDÉKÉ J uiius — Nyaralók szövetkezete. Az el­hanyagolt Zugliget végre ébred. A zugligeti nyaraló tulajdonosok végre belátták, bogy e kies vidék érdekébeu mozdulni kell, elhatároz­ták, hogy egy érdekszövetkezetet alkotnak a Zugliget emelése érdekében. Mi ezt az eszmét felette üdvösnek találjuk és óhajtjuk, hogy az ige mielőbb testté válljék. A „Buda és Vidéke“ hasábjai az érdek szövetkezetnek rendelkezésére állanak. — Az elölj áróságok újjászerve­zése. Az elöljáróságok újjászervezésére meg­indult az illetékes körökben a mozgalom. A belügyminiszter az elöljárók tiszteletdiját 250, az esküdtekét 50 aranyban állapította meg, tehát helybenhagyta a fő- és székváros előterjesztését. Az elöljárói állásokra kerületek szerint a követ­kezőket kombinálják a dunajobbparti részekben: I. kerület: Szabó Károly I. oszt. tanácsjegyző; II. kerület: Pohl Ferencz I. oszt. tanácsjegyző, Kollár Lajos dr. ügyvéd, Végh János ügyvéd; III. kerület: Belgrády Miklós II. oszt. tanács- jegyző. — A ,,Budai Dalárda“ f. hó 18-ára tervezett kedélyes nyári dalestélye a kedvezőtlen időjárás miatt nem volt megtart­ható. Kérjük ennélfogva az összes működő tagokat, sziveskedjenek a f. hó 25-én este 7 órakor az egylet helyiségében tartandó dalpró­bán minél számosabban megjelenni, hogy az el­maradt dalestély megtartásának idejét végérvé­nyesen megállapíthassuk. — A „Budai Dalárda“ választmánya. — Eljegyzés. Lukse-Fábry keresk. ügyi miniszt. műszaki tanácsos bájos leányát, Ma­riskát f. hó 19-én jsgyezte el Wittinghoff Gyula pénzügyigazgatósági fogalmazó. — Művészet. Stockláss József fiatal szobrász művész — budai polgártársunk — a ki a mesteriskolát közelebb végezte eredmény­nyel és művével a Wesselényi pályázaton méltó feltűnést keltett, jelenleg egy lovas tanulmányon dolgozik. Uj szobra egy honvédhuszárt ábrázol lóháton teljes tábori felszerelésben mint elő­őrsöt. Ezt a szobrot a fiatal művész a Ludovika akadémia lovardájában valódi honvédhuszárról és lóról mintázza. Ezt a szobrot s azonkivül több mellszobrot (közöttük egy nálunk Budán kedvelt tudós és előkelő vezérférfiu mellszobrát) az őszi kiállításon ki fogja állítani. A fiatal mű­vésznek a szakértők határozottan szép jövőt jósolnak. — Zenemüvek. Rózsavölgyi és társa cs. és kir. udvari zenemükereskedésében Kristóf- tér 2. sz. megjelentek a következő zenemüvek : Pusztai hangok. 2-ik bővített kiadás hang­verseny előadásra, zongorára szerzé Siposs An­tal ára 2 korona 40 fillér. A kitűnő zeneköltő szép szerzeménye határozott magyar motívu­mokkal, az ő nemes szive és jó kedélye sugár­zik ki a darabból, szívhez szóló hangok magyar zeneköltőtől magyar embereknek. Szeretem én a lányokat. Küry Klára urhölgynek ajánlva. Dal-szövegét irta Jakab Ödön ének­hangra zongora kísérettel szerzé Pechán János. Sikerült fülbemászó ária. 1 korona 20 fillér. Rococo. Gyors polka szerzé Baka-Baitz Irma, egy kedves táncz-zene. 1 korona 20 fillér. M a- gyar dalok és népdalok. Lyuk, lyuk, lyuk és Lelkemet is elfogta a bubánat. Ára 1 korona 20 fillér az első Berényi Lajos jó átirata az utóbbi Gaal Ferencz sikerült zamatos szerze­ménye. — Anna-bál a III. kerületben. A Ma­gyar iskola-egyesület harmadik kerületi választ­mánya minden évben a legsikerültebb nyári mulatságok egyikét reudezi az Anna bállal. A mulatság a Császárfürdő gyógyudvarában tarta- tik meg. A rendezőség K u g 1 e r József egye­sületi elnök élén buzgólkodik és készíti elő a talajt e kerületben. Mindenki nagy várakozás­sal tekint az egyesület e malatsága elé, mely nagyon epedve várt mulatsága a III. kerületnek s az eddigi mozgalomból ítélve rendkívül sike­resnek ígérkezik. A mulatság e hó 26-án tar- tatik meg. i e. N — Összejövetelek. Az I. kér. nem­zeti asztaltársaság legközelebbi összejö­vetele f. hó 25-én kedden, lesz Wichtl József ur kereszt-utczai vendéglőjében. Ez alkalommal Roth Lajos elnök indítványt fog tenni a „Buda és Vidéke“ által indítványozott asztaltársaságok kongresszusa tárgyában. — Az I., II. é s III. kerületi vendéglősök ipartársulata julius 26-án Pavlicsek Adóit vendéglőjében III. kerület Zsigmond-utcza (Gyógyforrás) jönnek össze. — Ünnepély. A József főherczeg nevét viselő hadastyán egylet női osztályának zászló- szentelési ünnepélye — a már általunk közlött programm szerint fényesen sikerült Az egyesü­let tapasztalhatta azt, hogy jótékony működését és derék elnöke Schram Kázmér ügybuzgóságát mennyire méltányolja a közönség. A zászlóba szeget vert be a „Buda és Vidéke“ szerkesztő­sége is kivánva az egylet szép jövőjét s hogy a múlt csak példa legyen most. A banket és mulatság a legjobb kedvvel és nagyszámú díszes közönség részvételével folyt le. — Lógó kerítések. Mióta a Naphegy rendezésével összefüggő Lisznyay-utczát leásták, az ide szögellő keritések valóságosan levegőben lógnak. Az érdekeltek a fővároshoz folyamodtak, hogy a bajon segítsen és őket az esetleges ká­rosodástól óvja meg. Reméljük, hogy a kérvény­nek foganata leszsz. — Mementó. A f'ő- és székváros tanácsa kiadta a cholera ellen való óvó intézkedésekre az utasítást. Figyelmeztetjük a közönséget, hogy saját jól felfogott érdekében a falragaszokon is hirdetett utasításokat tartsa be és segítsen ér­vényt szerezni a hatóság jó szándékának. — Svábhegyi színház. A Hegy­vidéki turista-egylet védnöksége alatt működő és a gyakorlati szini iskolát végzett növendé­kekből alakult és igazgatójuk által vezetett színtársulat a Svábhegyen kellő érdeklődést tapasztal. Fo'yton válogatott közönség élvezi a jó és művészi előadást. Az igazgató 12 estvére bérletet nyitott, melyre eddig közel százan je­lentkeztek. Színre került Jul. 15-én Egy ur és egy asszonyság czimü vígjáték, mely­ben Túri Elemér és Nagyfalussy Julia tűntek ki. Ezenkívül az ez esti műsort Szemes le­gény szemes leány czimü Operette töltötte ki, melyben Dobó Katicza kisasszony és Leövey Leó arattak megérdemelt tapsokat. Ferenczy Károly és Várdafi József osztoztak az előadás sikerében. Jul. 18-án az E g é r k e és S z é p G a- 1 ath e a került színre, melyben szintén az emlí­tettek részesítették a közönséget műélvezetek­ben. 20-án telt házat vonzott A végre­hajtó, melyen a jelenvolt szerző Ábrányi Emil is ováczió tárgya volt és a Matrózok a födélzeten Operette. Az igazgató a kö­vetkező felhívást bocsátotta közzé: Yan sze­rencsém a n. é. közönség szives tudomására hozni, miszerint minden kedden, csütörtökön és szombaton tartandó 12 szinielőadásra bér­letet nyitok. Bérletár a 12 előadásra: Tám­lásszék 10 frt, zártszék 8 frt. Midőn több ol­dalról jött felszólításnak engedve, ezen nagy áldozatokkal járó vállalkozásra elhatároztam magam, tettem ezt egyrészt azon meggyőződés­ben, hogy szinielőadásaimmal egy rég érzett hiányt pótolok, a mennyiben a nélkülözött szel­lemi szórakozáson kiviil a nyaraló közönségnek alkalmat is nyújtok semleges téren való talál­kozásra, másrészt pedig azon reményben, hogy a n. é. közönség nagyobb mérvű pártfogása által a nemzeti és culturalis ügy diadalra fog juthatni. Teljes tisztelettel F ü 1 ö p Sándor. — Mozgalom. A Magyar Egyesület már az őszszel magyar nyelvi tanfolyamokat állít fel, egyelőre csak a Tabánban, Újlakon és Óbudán, a hol vasárnaponkint reggel 8—10 óráig kipróbált tanerők fognak tanítani. A ma­gyar nyelv gyakorlati és elméleti tanításán kívül különösen a hazai történelemre fognak gondot fordítani. E tanfolyamok nemcsak az idegenajkuaknak, hanem az iskolavégzett német törzslakosságnak is alkalmat fognak szolgáltatni a magyar nyelv tökéletesítésére s a magyar szellem ápolására, mert a tapasztalás bizonyítja, hogy a fővárosban az az akadálya a magyaro­sodás terjedésének, hogy a mit az iskola épit, lerontja az élet. A fiatal generáczió az iskola falain kívül, a felnőttek legnagyobb része mel­lett nem talál módot arra, hogy lelkét magyaros irányban erősítse, s mert idegen szó, idegen szellem veszi körül, néhány év múltán azt is elfelejti, a mit az iskolában tanult. A tanfolya­mok berendezésére Hahóthy Sándor polgári iskolai igazgató kapott megbizást. A magyar egyesület mozgalmát üdvözöljük, csak azt tesz- szük hozzá, hogy ennek csak az esetben lesz sikere, ha a berendezésnél a helybeli viszonyokkal ismerős egyéneket is belevonnak legkivált olya­nokat, kiknek a lakosság körében kellő nép­szerűségük van. — Az ó-budai színkör hetimű­sora: Hétfő: „Ripp van Winkle“. Kedd: „Denevér.“ (Juhász Sándor jutalomjátéka Ju­hászáé Pajor Ágnes felléptével). Szerda: „Egy szegény ifjú története.“ Csütörtök: „A mikádó“. Péntek: „A halott-rabló“. Szombat: „A prima­donna“. Vasárnap: „A primadonna1*. — Kirándulás. A magyar turista­egylet budapesti osztálya julius hó 30-án Ko­rányi János vezetése alatt Lipótmezőre, Vadas­kertbe, Hiivösvölgybe rendez kirándulást. Indulás Szép Honától d. u. 3 órakor. Ez a kirándulás és az esetleges érintkezés a lipótmezeikkel ismét élénkíti azt a mozgalmat, mely a Lipótmező emelésére indult. E helyütt említjük meg, hogy a lipótmezei érdekeltek szövetkezetének alapsza­bály tervezete külön füzetben már megjelent, a mely biztosítéka annak, hogy a lipótmezeiek komolyan munkához láttak. — Felszóllalás. A következő sorokat kaptuk: Tisztelt szerkesztő Ur! Lapja egyik közelebbi számában olvastam azt a beadványt, mit Grünwald ur intézett a fő- és székvárosi tanácshoz azért, hogy a Krisztina-utczában rit­kítsák a fasorokat. Grünwald urnák a maga szempontjából talán igaza lehet, hogy díszes kirakata nem fog látszani. Gondolja meg azon­ban Grünwald ur, hogy milyen nehéz egy fát elültetni és azt felnevelni is milyen jótékony hatása van a fának az emberiségre. Az ő czége sokkal jobban ismerős, minthogy az a két fa ennek ártana. Ismerjük őt Budán jól. Czége leköltözése emeli a krisztinavárosi kereskedel­met, de talán a közönségben e két fa kivágása nem szülne jó vért. E kívánsága nem népszerű, mert. a fák kivágása vandalizmus lenne. A Buda és Vidéke bemutatta őt — a régi ismerőst — a közönségnek. Ne csináljon magának ellenségeket. — Orang-Utang az állatkertben. Az állatkertnek ez idén szerencsés esztendeje van: nagy bevásárlásait megint gyarapitotta egy ritka állattal, melyből alig egy-kettő talál­ható az európai nagy állatkertekben. Egy orang­utang ez, melyet kétezer frankért vett az állat­kert igazgatója egy borneoi angol embertől, ki csecsemő kora óta neveli a majmot. Az orang­utang, mely ideiglenesen a korcsolyacsarnokban van elhelyezve, tiz éves, egy méter magas, fürge, igen szelíd állat, mely jókedvű mókáival nagy mulatságára lesz a közönségnek. * — Iharos legszebb kirándulási hely, vadregényes tájék, Bia-Torbágy állomás mellett, I. zóna, az erdő közepén ven­déglő, hol mindenkor friss sör, jó bor és hideg ételek kaphatók. — Bieber és Wirth czég (II. Főút 8. sz.) A fő- és székvárosnak különösen jobb partján a közönség nagy számban látogatja a világhírű üdülő és gyógyfürdőket. A vidékiek a nyári évad alatt itt adnak egymásnak találkozót. A társalgás semmiről sem foly csak a fürdő­életről, a fürdő czikkekről, s azoknak bevásár­lási forrásáról. A budai oldalon e tekintet­ben minden igényeket kielégít Bieber és Wirth czég, hol a következő czikkek nagy raktáron vannak és jutányos áron számíttatnak u. m. szivacsok, frottier keztyük, fürdőszappan, cserfahéj, f ranzen s- badi vaslápsó, kénmáj, maláta, j e g e- czes sziksó, tengeri só, vasgolyó. A fürdöző közönség figyelmét úgy fentemlitett czég- re,mint a megjelölt czikkekre készséggel felhívjuk. — Kerestetik nőtlen fiatul bolti szolga, ki azonnal felvétetik, krisztinaváro­siak előnyben részesülnek. Jelentkezhetni a szerkesztőségnél.

Next

/
Oldalképek
Tartalom