Buda és vidéke, 1893 (2. évfolyam, 1-52. szám)

1893-08-06 / 31. szám

Budapest 18Ü3. (6.) — Kleinhackel József étterme meg­nyitásáról szóló hirdetését ajánljuk olvasóink figyelmébe. A fényes helyiséget, a mit már is nagy közönség látogat, érdemes megtekinteni. Nyelvében él a nemzet. Ezt a fel­írást választotta helyiségében jelszóul Watter Vilmos vendéglős, ki a régi jóhirü 8 8 8 ven­déglőt vette át és azt csínnal, Ízléssel átalakí­totta s teljesen magyar szellemben fogja ve­zetni. (I. kér. I v-u t c z a 10.) Jó ételek és jó borok, jutányos árak, pontos kiszolgálás képezi programmját. Ajánljuk a szórakozni vágyó kö­zönségnek. — Bieber és Wirth czég (II. Főút 8. sz.) A fő- és székvárosnak különösen jobb partján a közönség nagy számban látogatja a világhírű üdülő és gyógyfürdőket. A vidékiek a nyári évad alatt itt adnak egymásnak találkozót. A társalgás semmiről sem foly csak a fürdő­életről, a fürdő czikkekről, s azoknak bevásár­lási forrásáról. A budai oldalon e tekintet­ben minden igényeket kielégít Bieber és Wirth czég, hol a következő czikkek nagy raktáron vannak és jutányos áron számíttatnak u. m. szivacsok, frottier keztyük, fürdőszappan, c s e r f a h é j, franzens- b a d i v a s 1 á p s ó, k é n m á j, maláta, j e g e- czes szik só, tengeri só, vasgolyó. A fürdöző közönség figyelmét úgy fentemlitett czég- re,mint a megjelölt czikkekre készséggel felhivjuk. Tűzfészek a sárra ány-utczá bau. A fővárosi tanács és a mérnöki hivatal nem tudni mi okból engedélyt adott, hogy a sármány-utcza végére keresztbe házat épitsenek, a mi által az utcza természetesen el lett zárva. Utczákat nyitni, ennek \au értelme, de egy már meglevő utczát elzárni és zsák-utczává tenni, ez hallatlan. Vegyük már most azt, hogy az illető zsák-ut czában, a hol óvoda is van, a zárda- utczába torkoló részen tűz támadna, a mi kü­lönben sem nagy lehetetlenség, mert az egész utcza apró zsindelyes házakból áll, hogyan me­neküljön az ember? A házon keresztül nem lehet. Az utcza másik vége be van építve, ott sem lehet. Mit szól ehhez a tek. tanács? Avagy talán a mi adónk nem olyan jó pénzben lesz fizetve, mint másoké? Persze az urak kényelmes és biztos palotájukból nem látnak le mi ránk sze­gény budaiakra. De ez még mind nem elég! A tanács lebontatja a Török-utczára néző házakat és az így nyert teret, pusztát, telve undorító piszokkal, valódi klasszikus ázsiai rondaságban hagyja, Egy olyan főforgalmú utcza, mint a Török-utcza és hozzá szemben a pestvidéki kir. járásbírósággá], szabad ilyennek lenni? Nem, jó uraim! Ne tessék egyes utczák és emberek sorsát olyan könnyelműen venni. Ne tessék csak úgy vaktában hivatalból intézkedni, hanem ve­gyenek magoknak egy kis fáradtságot és győ­ződjenek meg személyesen a dolgok állapotáról. Az ilyen hübelebalázs módra tett intézkedések rendesen nmgboízulják magukat. Mi szerény emberek vagyunk és nem kí­vánunk egyebet, minthogy a város által kisajá­tított és a Török-utczára levezető házhelyekből szakítsanak ki csak egy kis részt is utczának, hogy legalább ne kelljen mindig rettegnünk attól a rémes kiáltástól, hogy „tűz vau“. Ha ez a felszólalá-unk süket fülekre talál, úgy kénytelenek leszünk a belügyminiszterhez fordulni. Egy sármány-ntczai háztulajdonos. Ó-budai színkör. A „Primadonna“ ez. énekes bohózat bemutatója O-Budán a múlt hét szombatján volt. A jelen volt közörség ezúttal két Kövessyt élvezhetett. Az egyik maga a darab. A ki isméid ezt a sokoldalú, rendkívüli leleményességül s a hatás titkait tökéletesen ismerő buzgó színészt, észrevehette azt, hogy a „Primadonna“ minden egyes alakja egy-egy Kövessy. A másik Kövessyt pedig Czinczár Kajetán szerepében » láttuk, ki ugyancsak kedvére kiiombolta magát ez önalkor.ta szerepben. Marietta Bácskay volt, kinek pikáns dalai s hatás o s m o z d u- latai egészen uz orpheum légkörébe ragadták a közönséget. Maga a darab fonák meséjével és saját szerű szituáczióival nagy hatást keltett s a közönség alig fogyott ki. a nevetésből. Ezek BUDA és VIDÉKÉ Augusztus 6. után ítélve a „Primadonna“ Ó-Budán tar­tós sikerre számíthat. A darabról különben ko­molyan szólni nem lehet, mert a szerző se irta ezt komoly szándékkal. Vasárnap telt ház mel­lett ismételték. Mindkét alkalommal a szerző Kövessyt is zajos ovácziókban részesítette a közönség. Hétfőn Zeller szép zenéjü operettje : „A madarász“ került szilire B e n k ő Etel juta­lomjátékául egészen telt ház előtt. B e n k ő t kiléptekor lelkes tapsokkal s valóságos bokréta- és koszolu-záporral fogadta a közönség.^ Pos­tás Milka szerepében tündökölt ma O-Buda kedvencze s csengő, üde hangjával, páratlan kedves játékával ma is elragadta a jelenvoltakat. Kár, hogy Benkőnek majd minden jelené­sével ismerősök áltál forszirott tapsolás kelet­kezett, mely ühbuzgalomnak visszatetsző követ­kezménye az lett, hogy pisszegés keletkezett, azután úgy az összjátékot, mint a közönség il­lúzióját nagyon is zavarta. Benkőnek a „M a d a r á s z“ -ban méltó partnere Juhász volt Á d á m szerepében. Kitűntek még : H u n f i mint Szaniszló és a vendég P e t r i k Ágnes mint Mária fejedelemné. Kedden a „Nagymama“ került színre csaknem üres padok előtt. Pedig az újonnan szerződött tag: H a h n e 1 Aranka fellépése, Márt ha szerepében, igen figyelemre méltó volt. H a h n e 1 Aranka igen kellemes s rokonszenvet keltő megjelenés, játéka pedig alig eshetik ki­fogás alá. Csak hangjának némi fátyolozottsága volt első fellépése teljes sikerének útjában. Gon­dos s mélyen átérzett játékával megérdemelt tapsokban részesült. Rakodczay igen jó erőt nyert e fiatal színésznőben társulata részére. Gratulálunk is hozzá. Szerdán „A falu rossza“ meglehetős előadását élveztük. Az országos magyar iskolaegyesület, javára került ez színre elég nagyszámú nézőközönség előtt. Juhász: Göndör Sándor s Hahnel: Feledi Bo­risba szerepében voltak az est hősei. Dicséret illeti mindkettőt jó játékáért. Hahnel ismét bizonyságot tett arról, hogy pompás játékával igazi műélvezetet nyújtani van hivatva s J il­la á s z pedig arról, hogy mint népszínmű énekes nélkülözhetetlen kiváló tagja a társulatnak. — Díszletek dolgában azonban Rakodczay, ugylát- szik, még sokáig megmarad ősállapotaban. Kü­lönösen szólok a népszínművek díszleteiről. R. I. Heti műsor: Hétfő : „Az óbudai ruha­festő és ikertestvére“. Kedd : Fokról-Fokra. (Laczkó Aranka jutalomjátéka). Szerda: „Dok­tor Klaus.“ Csütörtök: „Primadonna.“ Péntek: „Kis madaram.“ Szombat : „Herczegasszony\ Vasárnap: „Girofle-Girofla“. A kiadásért felelős : Dévai Szöllösy István. Felelős szerkesztő : mindszenti Erdélyi Gynla. A tisztelt köz nség szives figyelmébe ajánlom az általam előállított s rövid idő alatt máris nagy kedveltségnek örvendő MAKK-CACAOT, mely jósága, tartóssága kellemes ize által felül­múl minden e nembe vágó külföldi készítményt. Különösen ajánlva van gyenge gyomruaknál s mint gyermek tápszer. Ára : V8 kilós doboz 80 kr. lU > » 5u > Kapható NERUDA NÁNDOR gyógyfüszcr üzletében IV. kér., Hatvani-utcza 9. szám. I SCHIEN KÁR OLY 8 * * mü- és épülst-lakatos Budapest, II., Battliyányi-uteza VARRÓGÉP-RAKTÁRÁT SZ. & ajánlja és ajánlja magát telefonok, villám- hávitók, szócsövek és szobai távirdák be­rendezésére legjntányosabb árakon. .V E I tOHR IRMA j] Budapest, II. k. fő-uteza 1. sz. a. 1 élővirágkereskedése I ; elvállal bárminemű üdevirágokból J készíthető czikkekre megrendelése­it két, úgymint: koszorúkat, csokrokat, | virágvánkosokat stb. stb. és egyúttal g pontos kiszolgálat mellett jutányos árakat is biztosit. Tudomásul! Van szerencsém a t. ez. közönség becses tudomására hozni, hogji a Krisztina­városban, a casino-épületben a krisztinavárosi CAS1NO-SÖRCSARNOKOT megnyitottam. A legújabb kor igényeinek megfele­lően, kényelemmel és fényesen berende­zett vendéglői helyiségeimet tisztelettel ajánlva, számos látogatást kér KLEINHACKEL J. a »SÖRK0CS1« tulajdonosa. RÓTTA NÁNDOR | Kárpitos és diszitő. *<­BUDAPEST, 1 II, kerület, viziváros fő-uteza 11. szám. g 2 Elvállal ünnepségek alkalmával min- S I dennemü diszitéseket. Sí I 1 ZIMERMAN FÜLÖP 1 vendéglős a „ZÖLD KERÍTÉSHEZ“ BUDA, I. KÉR., ALAGÚT-UTCZA 2. SZ. % $ a fő- és székvárosi n. érd. közönségnek becses H figyelmébe aiánlja magyar konyháját. — Tér- § mészetes tolnavidéki borok és Dréher-féle ^ sör. (Koronasör á la Pilseni palaczkokban. 2yTIzn.d.enxia,p zenesstély. 3C* Ma, vasárnap, 3C nagy búcsú-ünnepély. % MORGENSTEIN ENDRE kályhás Budapest, I., Krisztinaváros, Tábor-utcza 14. sz. (saját házában.) Ajánlja dúsan felszerelt raktárát: szabályozható- töltö- és ó-német cserépkályhák és takaréktüz- helyekböl. Elvállal minden szakmájába vágó javításokat, külö­nösen saját módszere szerinti füstszabályozásokat pontos kivitel és jutányoséiakon. Tabermann Gusztáv bádogos-mester Budapest, II. kér., Török-utcza 24. szám. Vállalkozik : Légszesz-, vízvezeték , closet-, úgyszintén znhany- és fürdő-szoba berendezésre.

Next

/
Oldalképek
Tartalom