Buda és vidéke, 1893 (2. évfolyam, 1-52. szám)

1893-06-04 / 22. szám

Budapest 1893. (2.) BUDA és VIDÉKE Junius 4. sok különféle jellegű társaság, mert mind­annyi a más meg más közönséget nyer meg az ügynek. így aztán ezek a különféle társasá­gok megmunkálják a talajt s bekövet­kezik, a minek a dolgok logikája szerint be kell következnie, hogy a szegény-ne­velés közügygyé lesz. Vagyis minden község kötelezve lesz, hogy a szegény elár­vult gyermekekről állami felügyelet alatt álló nevelőházak felállítása által gondoskodjék. Ezt készítse elő tehát a minden irányú s jellegű egyesületi tevékenység! Mi a Krisztinavárosban alapítandó Otthon növendékei közzé 6—12 év közti gyermekeket veszünk fel. Távoli czélunk, hogy vidéken is alapíthassunk egyes vidéki fiók társaságok felügyelete alatt ily otthonokat s a fővárosi feles­leget oda telepítsük. Nekünk nincs Ka­nadánk, mint az angol, hasonló czélu társaságnak, hogy a mi „arabjainkat“ oda telepítsük, de van hazánknak akár­mennyi vidéke, a hol még olcsó a föld. Ilyen helyek lesznek alkalmasak a vidéki gyermek otthonok elhelyezésére. Itt a fővárosban nyáron kertészkedéssel, télen közegészségi munkával tervezzük a gyer­mekeket foglalkoztatni, de foglalkoztatni fogjuk okvetetlen. A mi Otthonunkban a munkának előkelő szerepe lesz, mert a növendékek földművesekké, iparos ina­sokká fognak lenni. És szeretnők támo­gatni őket akkor is, mikor már az Ott­honból ki kell lépniök. Mindegyiknek gyámot, gondviselőt fogunk adni, a ki őket vezesse, tanácsolja s az Otthon meg otthonjuk marad továbbbra is, hova min­dig haza járhassanak. Az egész intézmény szelleme pedig első sorban híizafias és keresztyén leend, kizárva ter­mészetesen mindent, a mi elválaszt s keresve azt a mi egyesit s egymásnak te.-tvérévé tesz és munkára lelkesít. Ez a czélja annak a Nagypénteki Bef. Társaságnak, melynek felhívását e becses lapok múlt száma közölte. A kez­demény testet öltött s a társadalom tá­mogatását, biztatnak a jelek, hogy meg­nyernünk síkéiül. Ily biztató jel, hogy első örökös tagunk éppen Schwartzer Ottó, a ki nem református, de a hazafiságban közös oltár előtt áldozik velünk. Az uj intézmény, ha Isten segít, egy szép levele lesz annak a koszorúnak, melyet Budán a bölcsőház, a szegény gyermekkert, a a Clotild- és a fővárosi szeretetház s a Mayer-árvaház alkotnak. Vajha lenne még több levele ennek a koszorúnak, mert sokan vannak, a kikről gondoskodni kel­lene ! Az I. kerületi polgári kör közgyűlése. Az „I. kér. polgári kör;í f. é. május hó 27-én tartotta meg évi rendes közgyűlését Ba­sics Péter alelnök eluöklete mellett, — mely alkalommal az évi jelentés az 1892. évi zár­számadás és vagyonmérleg, nemkülönben az 1893. évi költségelőirányzat helyeslőleg tudo­másul vétetett s a számvizsgáló bizottságnak működéséért jegyzőkönyvi köszönet szavaztatott. — Fekete József-féle intézet nyilvánossági jogának kieszközlése tárgyában beadott indít­vány a választmányhoz tétetett át, melynek feladata leend ez ügyben mihamarabb a szük­séges lépéseket megtenni. Mintán a választmány egyharmadának megbízatása a szabályzatok értelmében lejárt, Blaskovich Sándor elnöklete alatt Perthl Géza, Fekete József, Muchmayer Ferencz, Farkas Jenő és Garsy Antal körtagok­ból álló szavazalszedő bizottságot küldött ki, mel y működésének befejezésével jelenti, hogy a választmányba szótöbbséggel a következő tagok választattak meg: Csimponeriú Dénes, Czeitler Béla, Davidovics László, Erényi Antal, Féry Narczisz, Gedeon Antal, Grassanovits Ignácz, Gyertyánffy István, Dr. Heinrich Kál­mán, Kun Géza, Rákos Ernő, Reischer Aurél, Szaibb Lipót, Újhelyi Sándor és Zsák Hugó. — Miután még a „Buda és Vidéke“ szerkesztősé­gének meleg hangon szóló köszönő levele fel­olvastatott, a közgyűlés e lapot, mint a kör hivatalos közlönyét — ezentúl is tőle telbetőleg erkölcsi támogatásban részesíteni határozza, s annak terjesztését a kör tagjai figyelmébe ajánlotta. A közgyűlést igen jól látogatott társasvacsora követte, mely alkalommal Rosta- házy Kálmán lelkes pobárköszöntővel az elnök­séget, Kasics Péter pedig a választmány uj tagjait éltette. G A. * Ezzel az I. kér polgári kör egy uj kor­évet kezdett meg. mely csak oly fényes lesz eredményekben, oly dús a tettekben mint az előzőék. Haladni fog azon a nyomokon, mint eddig, melyeknek útját törte a közügyekben magas ibletségii és önfeláldozó egykori elnöke boldo­gult Dr. babarczi Schwartzer Ferencz, kinek szelleme ma is él, kinek példája ma is lelkes munkára serkenti a kitűnő fiút — a jelenlegi elnököt — elnöktársait, választmányát s a kör összes tagjait. Szép múlt biztosítja a szép jövőt. A lövész-egyesület jubileumi ünnepélye. A budapesti polg. lövész-egyesület május 27-én az egyesület 32 legidősb tagjai tisztele­tére, kik mint egyesületi tagok 25 éve sőt részben 33 éve az egyesület érdekei körül her- vadbatlan érdemeket szereztek fényes lakomát rendezett. Pont 7 órakor 25 taraczk lövés jelzé az ünnepeltek testületileg való megjelenését, kiket Havas Sándor főlövészmester több száz egyesületi tag jelenlétében a bejáratnál foga­dott és szép beszéd kíséretében jelzé a mai ritka nap jelentőségét. Az ünnepeltek a követ­kezők: Zellerin Mátyás, idősb Bún József, Dik- mayer Konrád, Iványi Mihály, Mendl István, Országh Sándor, Oed Antal, Ribáry József, Szőke János, Scheich Károly, Török József, Wilcke Gottlieb, Peringer Ferencz, Pfeiffer Já­nos, Rupp Zugmond, Andabázy László, Frey- berger Pál. Mihalovits Antal, Pucher József, Radocza János, Gschvindt Mihály, Grund Vilmos, Weil Simon, Weil Jakab, Frenreis Ferencz, Kerntler Ferencz, Lazarus Antal, Vetjasek Károly, Wechtelman Ignacz, Déván Károly, Németby Antal, Schiller György. Az ünnepély a díszteremben folyt le mely megtelt egyesületi tagokkal. A lakomán jelen­voltak dr. Darányi Ignácz országos képviselőn, Matuska Alajos székes fővárosi +anácsuokon, Lechner Lajos építészeti igazgatón, Sipöcz László árvaszéki elnökön kívül a következők : Szabó M. Ferencz, Mechwart András, Loosz István, Büttel János. Szundy Radó, Erdélyi Gyula a Buda és Vidéke szerkesztője, Holcsek József, Bauer József, Del Medicó Ágoston, De- schán Gellért, Józsa Mihály, Brunner Alajos, Se'de József, Reich Zoltán, itj. Bún József, Rátz Gerő, Karpáth Miklós, Rotbáuser Miksa, Heisler Jaroslav, Stowasser János, dr. Ludwig Endre, Moldoványi Sándor, Matuska Alajos, dr. Vaszilievics János, Vük Lajos, Sczerbovszky Szaniszló, Csorba Ferencz, Csepely Sándor, Len­gyel Nándor, Kulicska Antal, Liptay Lajos, Meditz János, Jarmer Ignácz, Pajtsits Gábor, Lohr József, Linzbauer Fülöp, Weisz Antal, Novák József, Khein Lebrecbt, Haselberger, Sárkány Béla, Bock Máté, Wörner Jakab. Le- féber Ágoston, dr. Paldt, Sartory Béla, Ecker- man Ede, Hoíhauser Elek, Biscara Endre, dr. Axamety Lajos, Ott Lajos, Kollár Lajos, Anda­bázy László, Bucher József, Ribáry József, Weninger Ferencz, Sabody József, dr. Rónay Károly, Vörös Kálmán, Grund Vilmos, Wolf Márton, Rausch Ferencz, Iványi Mihály, Laza­rus Fei*encz, Lazarus Antal, Lazarus István, dr. Kriszhaber Adolf, Tüli János, Baitek Ferencz, Berger Adolf, Rosconi Lipót, Kozma Gyula, Lakner János, Skrobanek Károly, Lindmayer Ferencz, Pfeffer János, Szwierák Ágoston, Rótta Nándor, Gallaune Károly, Herman Frigyes, Mártonffy László, Dobrow.-zky Ágost, Hampel Sándor, Némái Antal, Lakos Lajos, Ginter Ká­roly, Schiller György, Havas Sándor, dr. Or­szágh Sándor, Rupp Zsigmond, Freyberger Pál, Mihálovics Antal, Zellerin Mátyás, dr. Toldy László, Frenreisz István, Lechner Lajos, Bún Géza, Balassa Gyula, Nagy Lajos, Porzsolt Kál­mán, Andretti Ánselm, Ríttinger Károly, Szabó Lajos, dr. Falt Lajos, Mechlovics Béla, Jelűnek Antal stb. A toasztok sorozatát Havas Sándor fő­lövészmester kezdte meg, ki szívélyes szavakban a jelenlevőkre emelte poharát. Ezután felolvasta dr. Fáik Miksa sürgönyét Bécsből és Oetl Antal sürgönyét Győrből, valamint Gerlóczy Károly székes főváros polgármesterének levelét, mely­ben meg nem jelenbetésüket tudatják és az ünne­peiteket üdvözlik. Darányi Ignácz egyesületi tag szép beszédben az ünnepeiteket köszöntette fel, mire az elengedhetetlen házi rend követ­keztében az összes jelenlevő ünnepeiteknek sorra kellett járni a 3 soros bosszú asztalnál ülőket és velük koczintani. Kollár Lajos egyesületi ügyészünk Matuska Alajos tanácsnokot, Lechner Lajos építészeti igazgatót és Sipőcz László árvaszéki elnököt, mint a székesfőváros kép­viselőit éltette, dr. Toldy László egyesületi tag pedig egy igen tanuságos beszédben a sajtóra s annak jelenlevő képviselőire emelte poharát. Felköszöntőket mondtak még Porzsolt Kálmán a „Hercules“ lap szerkesztője, Csepeli Sándor, Ribáry József miniszteri tanácsos, Sipőcz László árvasz elnök, Országh Sándor min. tanácsos, Peringer Ferencz városi képviselő, Rupp Zsig­mond kir. közjegyző és Szávoszt Alfonz, ki a következő pobárköszüntőt mondott: „Megelégedéssel tekinthetnek ünnepelt tag­társaink azon fejlődésre, melyet a lövész-egylet 32 év óta elért és elismerem, bogy a társadalmi élet fejlesztésére gond lett fordítva. Kívánatosnak tartanám azonban, hogy ne elégedjünk meg az eddigivel, hanem követve a nagy német nemzet példáját s valósitsuuk meg e téren is oly reformokat, melyek kielégítik a fiatalabb generáczió óhajtásait és várakozását. Meg vagyok győződve, hogy akkor sike­rülni fog a lövész-egyletbe bevonni a főváros legintelligensebb és legelőkelőbb polgárait s ha czéltudatosan igyekezünk kiegyenlíteni a fenn­álló ellentéteket e neutrális helyen, a lövészeti sport fejlesztése mellett, számottevő faktorrá neveljük a lövész-egyesületet a fővárosban és vezéregyletté az országban. E c/élt azonban csak akkor érjük el, ha mérvadó férfiaink az egyetértés helyreállításán tevékenykednek. Az egyetértésre emelem poharamat!“ Ezután jöttek a mulatságos felköszöntők, melyeknek vége még a hajnali órákban sem szakadt meg. A vig társasig reggelig mulatott. Dudás Pali jó zenéje és az ünnepeltek által ajándékozott franczia Champagner mellett. Meg kell emlékeznünk arról is ki a jubi­lánsok között hivatalosan nem volt felvéve és ez Kimer József allövészmester, a kiuek éveit nem jól számították a pesti lövölde beolvadá­sakor, az egylet legrégibb, legbuzgóbb tagja már 7 éves korában ő töltötte meg a fegyvert V. Ferdinand királynak és atyja az akkori lö- vészmester adta a király kezébe. A rendezés körül sok érdeme van Szabó M. Ferencznek, az egylet e kiváló és ügybu/.gó

Next

/
Oldalképek
Tartalom