Buda és vidéke, 1893 (2. évfolyam, 1-52. szám)

1893-05-07 / 18. szám

Budapest JR93. /5.) nél és a városi menetjegyirodában (Hungária szálloda). Hogy mily nagy érdeklődés nyilvánul, a városi menetjegyiroda iránt, kitetszik abból, hogy a május hó 6-án Konstantinápolyba in­dult társas utazásban nemcsak Magyarországból, hanem külföldről München, Berlin, Bor oszló, sőt Kopenhága városokból is előkelő családok rész tvesznek, szép jeléül azon bizalomnak, melylyel még kül­földi körök is a menetjegyiroda által rendezni szokott kirándulások iránt viseltetnek. — Térzene. Május hónapban már el­kezdődött a térzene, minden kedden a várban és minden pénteken a várbazár előtt levő kioskban játszik a katona-zenekar és pedig felváltva más-más ezred. — Lóverseny. Ma kezdődnek a tavaszi lóversenyek. A magyar lovaregyesület az intézők buzgalmánál és e közönség érdeklődésénél év- ről-évre izmosodik s mindinkább megfelel fontos nemzetgazdasági hivatásának a lótenyésztés emelésének. — Heti műsor a színkörből. Hétfő : „Az aranyember“. Kedd: „A madarász“. Szerda: „Rip van Winke.“ Csütörtök: „Szökjünk“. (Elő­ször.) Péntek: „A gazdag szegények.“ (Először.) Szombat: Ugyanez. — A magyar hölgyek budai hon­védszobrot koszoruzó bizottsága felkéri a kö­zönséget, hogy a szétküldött gyüjtőiveket ha üresen is f. hó 15-ig Döbrentey-utcza 50-ik szám alatt az elnökséghez beküldeni szivesked- jenek. — A kik lapunkat meg nem kapják, kérjük azt azonnal a kiadó-hivatalnál levelezft-lapen reklamálni. * — Knbinazky György krisztinavárosi fodrász (mészáros-utcza 3.) szabályozható bajuszkötőt talált fel. A találmány e’önye egyéb bajuszkötők felett az, hogy bármily méretű fejhez használható. — Újdonatúj Lakos-fele nagy takarék-tűzhely, melynek vételára 240 frt volt megvásárolható 80 frtért Friedländer Lajosnál Döbrentey-utcza 6. s?ám alatt Budai színkör. Az első találkozón úgy a fogadtatás a közönség részéről, mint a bemutatás Krecsányi szintársulata részéről egyformán kielégítették a kölcsönös várakozást. A múlt vasárnap bemutatóul szinrekerült „Madarász“ előadása, melynél, mellesleg legyen mondva, alkalmasabb darab is kerülhetett volna elő, a színkört zsúfolásig megtöltő közönség a viszontlátás örömében tapsolt, éljenzett Pintér (Adám, tiroli madarász), Gyöngyi (Csörsz báró), Németh (Szaniszló) stb. ismert alakjainak, a vendégnek Somlóné-Vadnay Vilma asszonynak, ki sikerrel helyettesité az akkor még betegeskedő primadonna Serédi Saroltát „Postás Milká“-ban; óriás babérkoszorúval tüuteté ki viszontlátott kedves és megszokott ismerősét, Ledofszky Ma­riskát (Mária fejedelemné); Krecsányi igazgatót a lámpák elé hívta, — szóval, a lelkes publi­kum, daczára a nagyon is ismert bemutató darabnak, tüntető nagyszámú megjelenésével, nemkülönben a kitünően szervezett társulat el­ismerésre méltó igyekezetével a legkecsegtetőbb igézeteket tették egymásnak. A szereplők, az énekek, a zenekar általában semmi kivánni valót nem hagytak. De hát: „ne csak Ígérj, hanem adj!* éneklé elmés és egyenes czélzással egyik kuplé- jában Ádám, a tiroli vadász (Pintér Imre) az ujrázó közönségnek, amit az a közönség mind­járt vissza is fordíthatott szintoly figyelmeztető czélzattal. Mert hát mit láttunk másnap hét­főn? Ismét „A madarászat — nem is csoda hát, hogy — alaposan megcsappant közönség előtt; s azt hiszem, a kölcsönös Ígéret e gyors elhanyagolásának némi elkedvtelenitő sympto- mái nem is késtek azonnal mutatkozni. A „Postás Milka“, „Ádám, a „madarász“, „Mária fejedelemné“, „Csörsz báró“, „Szaniszló“ stb. már-már unottá vált alakjai, utón útfélen fel­hangzó elcsépelt dalaikkal még Somióné, Pintér, Ledofszky, Gyöngyi és Németh alakításai és dalai daczára sem tudnak már érdeklődést kelteni. És hogy „A madarász“ csütörtökön harmadszor ismételt előadásán közepes számú közönség tapsolt „Postás Milka“ alakjának, az kétségkívül csupán Serédi Sarolta kisasszony­nak szólt. BUDA és VIDÉKÉ A drámai erők „A vasgyáros“ keddi elő­adásán kerültek bemutatóra és Ohnet ez egyik legkitűnőbb drámája elég szép számú közönsé­get is vonzott. Viszontláttuk itt is a tavalyiakat mind megerősödve, izmosodva. Haraszthy Her- min kisasszony Claire nehéz és fárasztó szere­pében jeles tragikának bizonyult, ki a legmeg­rázóbb jeleneteket is igazi drámai temperamen­tummal oldotta meg. A közönség nem is késett teljes elismerésével adózni, virágbokrétával ked­veskedni kitűnő játékáért. Egyébként jó alakí­tásokat adtak Derblay kényes szerepének ala­kítója, továbbá P.-Szép Olga (Susanne), Vendrey (Moulinet), Tóvölgyi Margit (Athenais ellen­szenves alakja daczára), Krecsányiné (Sophie), Góth Sándor (Octave), mindannyian, csak Bligny herczeg alakja volt merev és túlhajtott. S ha aztán a szerdai „Egy millió vagy a férj vadászat“, e legkevésbé sem elsőrangú s e közönséget tekintve jóformán híréből is alig ismert franczia vígjáték előadására térek, ismét csak eszembe jut annak a bizonyos kupiénak végsora : „ne csak Ígérj, hanem adj !“ — ennek a közönségnek valót, mely — különösen a hét­köznapi — nagyon kényes és fiuuyás nem ugyan a szerepek és szereplők, hanem az előadandó darab megválogatásában. A két komikus, Kovács (Carbonell) és Vendrey (Duplán apó), szintúgy Gyöngyi Izsó (Perugin), bizony csak gyér néző- ség előtt érvényesíthették tehetségeiket. Mert hisz nemcsak az eljátszás teszi a darabot s különösen csodálnék Krecsányi úr részéről, hogy épen ő ne tudna régtől ismert közönségének e makacs természetéről; s ha pedig tud, hogy ne is tudná azt kielégíteni, a mint szeretjük is hinni, hogy ki fogja elégíteni; s épen e tekin­tetből a jövő héten szinrekerülő, az „Arany ember“ és Jókai Mór a „Gazdag szegények“ ez. 8 felv. énekes szinműve mint újdonság elé, melyeknek próbái már javában folynak, foko­zott érdeklődéssel tekintünk. Az első hét e lanyhasága után, méltán várhatjuk az élénkülést a társulattól, a mely különben — ismételten mondjuk — megérdemelné a közönség állandó és meleg pártolását. A hét utolsó két napján „Náni“ és „Mukányi“ kerültek színre. (_gh.) Paloczy Antal terve. Tudósítónk felkereste Paloczy Antalt, ki­nek Budára vonatkozó terveiben fontos az a szándék, hogy a milyen szép a királyi vár, olyan szép legyen környéke. Paloczy Antal terve mintázva az országos ipar­egyesület uj-utezai helyiségében van kiállítva. Tudósítónk Paloczy Antalnak a h i d d al ösz- sze függő, továbbá Budát érdeklő tervéről a következőket közli ! A Rudas-fürdőnél végződő hídtól kezdve Paloczy terve szerint 40—50 méter széles körút indulna, mely egész a szt. János-térig vezetne, hol két ágra oszolnék. Az egyik az Attila-, a másik a szt. János-utczában folytatódnék. A körút impozáns palotasorból állana; a a házak előtt mindenütt előkerttel. Paloczy nem véli megengedhetőnek, hogy a körút, mint a budai körutak, földszintes házakból álljon na­gyobb részt. A körút az árok-uteza mentén halad, pár­huzamosan az Attila-utczával. A királyi palotához vezető feljáró előtt pedig 300 m. széles és 150 m. hosszú parkíro­zott tér leszsz, szökő-kutakkal, Ízléses kis park­szerű kerttel, mely valóban modern sétatér képét fogja egykor nyújtani. A tér folytatását képezendi a naphegyre vezető lépcsőzet kaszkádokkal. Összefügg a terv a naphegy szabályozá­sával is, a mennyiben sürgeti a naphegyi villa­negyed felépítését. A terv Hausmann tanárnak, a királyi palota építőjének is megnyerte tetszését. Birtokváltozások Budapest fő- és székváros Dunajobbpartján az utóbbi hét folyamán: 1. A budai 7796. sz. tjkvben foglalt 4616. hr- számu ingatlan és a budai 2346. sz. tjkvben foglalt 4584. hrszámu ingatlan Nagy Edéné szül. Prohaszka Máriáról: Prohászka Edére, — s viszont a budai 7737, 6311. és 6165. számú tjkvekben foglalt (4249., Május 7. 4358.) 4837/6. és 4590. hrszámu ingatlanok Prohaszka Edéről : Nagy Edéné szül. Prohászka Máriára — osz- tályegyesség alapján ; 2. Az óbudai 693. számú tjkvben foglalt 2223. hrszámu ingatlan Bolczner Józsefről : Wiegner Gusz­távra és »Weisz Jakab és Mór« ezégre 1500 frt vétel­árban ; 3. Az óbudai 2515. sz. tjkvben foglalt 2227. hr­számu ingatlan ifj. Weisz Györgyiből : Wiegner Gusz­távra és »Weisz Jakab és Mór« ezégre 1500 frt vé­telárban ; 4. A budai 3851. számú tjkvben foglalt 9819/4. hrszámu ingatlan Winkler Éváról : Özv. Saxlehner Andrásné szül. Pelikán Emíliára 300 frt vételárban árveréseni vétel jogezimén; 5. A budai 835. sz. tjkvben fog’alt 1570. hrsz. ingatlan özv. Bernáth Máriáról: Bernát Józsefre öröklés jogezimén ; 6. A budai 2423. számú tjkvben foglalt 7563. hrszámu iagatlan Gáli János és társairól: Budapest fő- és székváros közönségére 1715 frt 60 kr. kisajá­títási árban ; Budai piacz. •Bombatéri piacz, f. hó 3-án: Tojás, 1 drb 27a—3 kr., 18—20 drb 40—40 kr.; tyuk párja 1.50—1.80 kr.; csirke (idei) 80—2.00 kr.; kappan 0.00—0.00 kr.; récze, hízott 0.00—0.— ; récze, sovány 0.—.—.0.00 kr.; lúd, hízott 5.50—.6 frt, sovány------.------frt; pulyka hí zott —.—.-----.— frt, sovány 4.—4.50 frt; tej 6—10 kr., tejfel 30—40 kr. literje; irósvaj, 1 kgr. 1.00—l.Í0 frt, tehéntúró 20—24 kr. juhturó 1 kgr. 52—56 kr. Zöldség: sárga­répa, 1 csomag 3—7 kr. ; petrezselyem, 1 csőm. 3—7 kr.; zeller és egyéb 1 drb 2—8 kr., kara- láb 1—3 kr.; vöröshagyma, 1 kgr. 10—28 kr.; foghagyma 30—32 kr.; vörös répa 1 drb-----­kr .; torma (1 drb) édes 10 — 18 kr.; 1 drb erős torma 1—8 kr. Harcsa eleven 1 kgr. 60—1.00, nem eleven 50—1.00, csuka eleven --------.—, nem eleven 40—1.00, ponty eleven 60—1.—, nem eleven 40—0.80, fogassülő eleven 00.—.000, nem eleven 50—0.80, közöuséges kis halacska 10—60 kr. Borjú hozatott 80 darab, eladatott da­rabonként 15 írttól 25 írtig, élő súlyban 40— 46 krron. Pecsenyemalacz hozatott 25 drb, eladatott darabonként 2—4 forintig. Várbeli piacz, f. hó 6-ról: Tojás, egy drb 2 kr., 19 — 20 drb 40—40 kr.; tyuk párja 1.40—1.80 kr.; csirke (idei), 0.80—1.60 kr.; kappan párja —.— kr.; récze hízott párja 2.70—2.80, récze sovány 0.00—0.—, lúd hízott, párja —.—.—, sovány 4.—4.20, pulyka 3.80 — 4 frt; tej 7—10kr., tejfel 30—40 kr. literje; irósvaj 0.95 — 1.— kr., túró 22—24, juh-turó 50 — 56 kr, juh-sajt 56—60 krajezár. Zöldség: sárgarépa, 1 csomag 3—7 kr.; pet­rezselyem, 1 csőm. 3—7 kr.; zeller 2—10 kr.; karalábé 1 db 4—10 kr.; vöröshagyma, 1 kgr. 8—22 kr.: foghagyma 1 kgr. 18—30 kr.; vörös répa 1 db------kr.; torma édes 1 drb 10 — 20 kr .; torma erős 1 drb 1—8 kr. Harcsa eleven 1 kgr.--------, nem eleven 0.70 .— 90, csuka eleven---------, nem eleven 50-----, ponty eleven ———, nem eleven 50— 70 , fogassülő nem eleven 60 — 70, közönséges kis halak 30—30 kr. Borjú 90—100, eladatott darabonként 13— 32 forintig, élő súlyban 40—46 kr. Malacz 20—25 darab, eladatott 2—3 forintig darabon­ként, bárány 10-—15 drb, eladatott 2—3 írtig — darab onkint. A kiadásért felelős : Dévai Szöllösy István. Felelős szerkesztő : mindszenti Erdélyi Gynla. Némethi mátyás Vendéglős az »Arany szarvashoz« Buda, I. Attila-utcza 61. Ajánlja újon átalakított helyiségeit, szobák, kocsiszín, istállók stb.-a* Szobák bö krttól feljebb.

Next

/
Oldalképek
Tartalom