Buda és vidéke, 1893 (2. évfolyam, 1-52. szám)

1893-05-07 / 18. szám

Budapest 1893. (6.) BUDA és VIDÉKE Május 7. CzerkoYicz Sándor BUDAPEST, II. kerület, Fő utcza 11. szám, „ Andrássy-palota.“ Ajánlja dúsan felszerelt raktárát minden­nemű vásznak, kanavászok, chiffonok. asz­talkendők, ágyíeritók, függönyök, leg­újabb ruhaszövetek, kendők, női derékra- valók, esőköpenyegek, takarók, úgyszintén úri- és női-ruhák mérték szerint a legújabb kivitelben olcsó árak mellett. Férfi- és női feliérnemiiek saját gyártmány. Gyászruhák 24 óra alatt elkészíttetnek. Áruk résztetfizetésre legolcsóbban adat­nak el. A tisztelt köz nség szives figyelmébe ajánlom az általam előállított s rövid idő alatt máris nagy kedveltségnek örvendő MAKK-CACAOT, mely jósága, tartóssága, kellemes ize által felül­múl minden e nembe vágó külföldi készitményt. Különösen ajánlva van gyenge gyomruaknál s mint gyermek tápszer. Ára: 1/8 kilós doboz 30 kr. v4 » » 50 » Kapható NERUDA NÁNDOR gyógyfüszer üzletében IV. kér., Hatvani-utcza 9. szám. Eötvös villa vendéglő TELEFON. Svábhegy. te efox. Oyönyörü kirándulási hely, a kültelek legszebb táncztsirae fényes világítással, nyári tánczvigalmak, majális és társas kirándulások megtartására egész díj­talanul. Külön étkező helyiségek, meglepő szép kilátással az erkélyről. Egész napon át friss ételek, valamint eredeti hegyiborok, udvari sör pontos kiszolgáltatása városi árak mellett. Május elsejétől fagylalt és jegeskávé naponta. & Állandó zenekar. Fogaskerekű vasúti menetjegygyei kapcso­latos étkező-jegy 30° 0 illetve 50% ármérsék­letet nyújt. Nagyrabecsült látogatást kér teljes tisztelettel Balanek Antal, vendéglős. Kérvényeket szerkeszt, ügyekben eljár, sürget egy tapasztalt egyén. Közbenjár, minden megbizást elvégez jutányos feltételek mellett. Levelek a kiadó- hivatalba 2 db 5 kr s postabélyeggel »X. Y. 3.« BURES HENRIK keztyű- és sérvkötő-gyára Budapest, II., fő- és ponty-ntcza sarkán Weninger M. íűszorkereskedéso mellett. Ajánl mindennemű keztyűket, sérvkötőket, nadrágtartókat, szarvasbőr-pámákat stb. Egy pár keztyü 1 irt. Megrendelések és javítások pontosan eszközöltetnek. Danneberg Miksa Budapest, II., fö-uteza 31. Ä vörös rákhoz ezimzett ’ házban. Tudatja az igen tisztelt közönséggel, bogy az évek óta fennálló és jó hírnévnek örvendő férfi- és női divatáru-üzletét f. évi márczius hó 1-jétől férfi-szabászattal kibővítette és hogy úgy mindennemű kész férfi-, női- és gyermek-ruhákat, mint mindennemű divatozikkeket csekély havi részletfizetésekre is kiszolgáltat. Mérték szerint pontosan és gyorsan. Magányos özvegy. okleveles szülésznő ajánlkozik. Legelső házakhoz jár. Há­zánál lakás és el­látás is kapható. Levelek „Jó bánás­mód“ név alatt a kiadóhivatalba.. Friedländer Lajos BUDAPEST, A., kér., Döbrentei-utcza 6. Ajánlja gazdagon leiszerelt ■buter-raktárát és menyasszonyi kelengyéket a legolcsóbb árak mellett részletfizetésre is, vagy kölcsönképen. Asztalos- és kárpitos munkák a leg­rövidebb idő alatt elkészíttetnek. SZT.-IARGITSZIGETI (TITO VÍZ a legkiválóbb és legolcsóbb bakteria- mentes asztali savanyúviz és egészség-ápoló ital. Kitűnő eredménynyel kasználtatik: Köszvény-,gyomor- és bélbajoknál, garat-, gége-, tüdő- és Lóiyaghurutnál. Kapható : Legtöbb gyógyszertárban, ás­ványvíz-, füszerkereskedósben és vendég­lőben. FŐRAKTÁR: W Ej RN U TR ADÓI, F-nál. (FRUM ISTVÁN UTÓDA) Budapest, ll , Batthyány-utcza 3. szám­Telefon 90-97. -<r­gi Szt-Margitszigdi felügyelőség. Heintz Henrik Tivadar mázoló Budapest, II. kor., Víziváros modvo-nteza 6. sz. a. Elvállal mindennemű mázoló mun­kát a legegyszerűbb és legizlésesebb ki­vitelben jutányos árak mellett. Festékek eladása. The iEntaal a világ legnagyobb és leggazdagabb biztositó társasága Biztosítéki alap: 8267a millió frank. Magyarországi vezérigazgatóság: Budapest, béesi-utcza 5. szám. 30758. sz. kötvény (nem tontina). Biztosított összeg.................................... 5.000.— dollár Felhalmozott nyeremények . . . . 3.343.— > Kifizettetett .......................... Befi zetett dijak..................... Ny eremények..................... Eszerint marad .... mint tiszta költség az 5000 dollárnyi biztositás ntá i 28 éven át. 8.”é3.— 4.703.30 3.813.— 860.30 p'lfíi i ÍMI i íTíi í ÍMÍ ÍMÍ ÍMÍ ÍMÍ íTTl ÍMÍ m m FSifS Íí£í SSf:**?**Sí }®í SS »tí®t SS és minden vasárnap KATONA-ZENE a németvölgyi-úton fekvő „Kék liétfőliöz“ (Blau Montag) czimzett vendéglőben. Saját termésű borok, Dréher-féle sör. Pontos és gyors kiszolgálat. Staudhammer Ignácz, vendéglős.

Next

/
Oldalképek
Tartalom