A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár évkönyve 1972-1973

H. Drechsler Ágnes: Üjabb kiegészítő katalógusok a kerületi könyvtárhálózatban

Ugyancsak a 20-as gyermekkönyvtárban földrajzi különkatalógust is készítettek, amelynek rendezési elve tárgyszó jellegű. A földrajzi helynevek betűrendjében veszi fel a könyvtár idevonatkozó műveit. Az egyes világrészeken belül bontást alkalmaznak egyes országok szerint is, amelyekről irodalom található az állományban. Európán belül az egyes országok betűrendjében, azon belül a rendszavak betűrendjében tárták fel az anyagot. — Magyarország kiemelten szerepel. A beosztás sorrendje: Magyarországról általában; különböző tájegységek; egyes városok betűrendben. Az anyagot többféle szakcsoportból válogatták össze (művészet, történelem, földrajz, útleírások, honismeret, sport, állattan, vadászat és szépirodalmi témacsoportok). Pl. Lipták Gábor: Délibáb. Alföldi regék. Hegyvidék: Jakucs: Aggtelek; Tatay Sándor: Szülőföldem, a Bakony stb. A 11. kerületi 26-os gyermekkönyvtárban külön katalógust állítottak össze a gyer­mekkönyvek illusztrátorainak feltárásával. A cédulák az illusztrátorok betűrendjében sora­koznak, sok műves rajzolók esetében ezen belül a rendszavak betűrendjében. Osztólapokat helyeztek el a híresebb illusztrátorok nevéhez. Ha ugyanazon műnek több illusztrátora van, mindegyik névhez beosztanak egy-egy cédulát. A kis olvasók érdeklődnek kedvenc könyveik illusztrátorai iránt és érdekes megfigyelni, mennyi neves művész van a gyermek­könyvek közreműködői között. Pl. Borsos Miklós, Bozóky Mária, Csergezán Pál, Engel Teván István, Ék Sándor, Gvörffy Anna, Győry Miklós, Hegedűs István, Heinzelmann Emma, Hincz Gyula, Köpeczi Bócz István, Lukáts Kató, Macskássy Gyula, Réber László, Reich Károly, Róna Emy, Szántó Piroska, Szász Endre, Szecskó Tamás, Würtz Miklós. Különböző kiállítások rendezésénél, gyermekrajzversenyek alkalmával sokszor forgatják ezt a katalógust és merítenek belőle. Minden cédulán szerepel a szépirodalmi témacsoport betűjelzete vagy ismeretterjesztő művek esetében a szakcsoportszám. Néhány gyermekkönyvtárban egy-egy folyóiratot dolgoznak fel cikk-katalógus for­májában: Az 1-es gyermekkönyvtárban 1966 óta a Pajtás című folyóirat jelentősebb cikkeit tárják fel. Témáik: úttörőélet, ünnepségek, földrajz, történelem, művészet, tanácsok a tanuláshoz stb. — Feldolgozzák a Fiúk és Lányok Évkönyve egyes köteteit is 1964-től kezdődően. A szépirodalmi jellegű anyagot figyelmen kívül hagyják, kizárólag a jelentősebb ismeretterjesztő cikkeket dolgozzák fel. A cédulákat a tizedes osztályozási rendszer alapján, a szakcsoportok sorrendjében osztják be a katalógusba. Egy-egy csoporton belül a rend­szavak betűrendjében sorakoznak a kartonok. Általában a következő szakcsoportok!)ó 1 találunk anyagot: 3-as, 39-es, 5-ös, 51-es, 52-es, 53-as, 610-es, 620-as, 630-as, 910-es, 914-es szakcsoportok. Művészeti tárgyú tanulmány igen kevés akad, annál több a hazai útleírás, a magyar történelmi anyag és a külföldi útibeszámoló. A III. kerületi 8-as gyermekkönyvtárban 1966 óta szerkesztik a Turista című folyó­irat cikk-katalógusát. Példányonként átlagosan 5 cikket dolgoznak fel. Jelentősebb téma­körök: külföldi útibeszámolók, Magyarország tájai, természetvédelem, turisztika. Az V. kerületi 5-ös gyermekkönyvtárban 1966-tól a Föld és Ég című folyóirat fonto­sabb cikkeit dolgozzák fel. Űrhajózási, földrajzi és csillagászati cikkek szerepelnek a kata­lógusban. A kerületi könyvtárak osztálya még 1968-ban tájékoztatót jelentetett meg Kiegé­szítő katalógusok a hálózatban címmel. Az időközben történt változásokról, a katalógusok számának örvendetes növekedéséről a közeljövőben megjelenő 2. kiadás ad majd számot. A tájékoztatóból kiderül, hogy az egyes kerületi könyvtárakban milyen kiegészítő kataló­gusok találhatók. A tájékoztató segítségével a hálózat könyvtárosai tudomást szerezhet­nek a kész katalógusok fajtáiról és lelőhelyeiről, s így az olvasószolgálati munkában fel­merülő kérdésekre bármely könyvtár — telefonérdeklődésre — azonnal választ kaphat és egyben adhat is olvasóinak. Ezzel az eddig csak helyi használatra, nagy munkával készült katalógusok az egész hálózatban közkinccsé válnak. //. Drechsler Ágnes 173

Next

/
Oldalképek
Tartalom