A Fővárosi Könyvtár évkönyve 1943-1945, a Székesfővárosi Szabó Ervin Könyvtár évkönyve 1946

A Székesfővárosi Szabó Ervin Könyvtár 1946-ban

52 a kutatással való szorosabb együttműködése azok a feladatok, amelyeket egy modern könyvtárnak a gyűjtésen felül vállalnia kell, vállalni azon felül, hogy bő alkalmat nyújt a tanulásra. Ilyen feladat a közművelődési könyvtárak részére összeállítandó Mintajegyzék. Ennek munkálatait kezdtük el ez évben. A mérlegelés és válogatás még néhány hónap munkáját igényli. Kiadványsorozatunkat az év folyamán csak eggyel szaporítottuk. Aktuális kérdések irodalma c. új sorozatunkban megjelent Nagy-Budapest ötéves terve c. füzetünk. Nagy látogatottságnak örvendett a Magyai Könyvkereskedők és könyv­kiadók Egyesületével együtt rendezett kiállításunk a háború alatti magyar könyv­termelésről. A KÖNYVÁLLOMÁNY Négy dolog állt útjába annak, hogy rendelőosztályunk már a felszabadulás második évében elérje a békeévek teljesítményét. 1. Az infláció viharos árhullám­zásai. 2. A külfölddel- való kapcsolatok akadozása vagy hiánya. 3. A stabilizáció után életbelépő magas könyvárak (sokszoi a békeévek könyvárainak négyszerese). 4. A fűtőanyag hiánya, mely a rendelő osztály munkáját is megbénította napokra, sőt hetekie. Mindezek ellenére a bedolgozott könyv- és töpiratanyag 7388 darabbal megközelítette az utolsó békeévben elért mennyiséget. Jelentős gyarapodást jelentett a British Council 430 darabból álló angM- nyelvű könyv- és röpiratajándéka. A háború utolsó és a háborút követő első év angol könyvtermeléséből ügyesen összeválogatott anyag volt, amelyet Mac Nab őrnagy úr Londonban gyűjtött össze s amelyet e helyen is hálával nyugtázunk. Budapesti Gyűjteményünk két értékes kézirattal gyarapodott. Mindkettő dr Gárdonyi Albert, a székesfőváros azóta elhúnyt főlevéltárosának munkája : 1. Forrásanyag Budapest székesfőváros kegyúri jogához (Kézirat) 173 lap. 2. Forrásanyag »gróf Széchenyi István szerepe Budapest fővárossá fejlesztése« ügyében (Kézirat) 95 lap. A = gyűjtemény. A Keleti Gyűjtemény 1946-ban a mindennapi alkalmi teendőkön kívül két nagyobb munkát végzett el. Az egyik a revízió, amely már évek óta esedékes volt, de először az ostrom, azután az újrakezdés nehézségei meg­akadályozták. A másik munka részben tudományos természetű. Évekkel ezelőtt a könyvtár tulajdonába került egy körülbelül 1500 darabot számláló, a Szovjet- únióból származó anyag: iskoláskönyvek, ismeretterjesztő és politikai munkák, versek és elbeszélések az Unióban beszélt sokféle török (azerbejdzsáni, krimi tatár, kazak, kirgiz stb.) és kaukázusi nyelven. Ehhez az anyaghoz a múlt évig nem is nyúltak, még csak nem is iktatták. Az 1946-os év folyamán sikerült nagyobb részét (körülbelül 600 darabot) feldolgozni és katalogizálásra előkészíteni. A Budapesti Gyűjtemény. Tevékenysége 1946. évben a nehéz fűtési viszonyok ellenére nem bénult meg teljes mértékben, januártól április közepéig az óvóhelyen folyt a Vasárnapi Újság budapesti vonatkozású cikkeinek kicédulázása. Ebben a munkában résztvett Babits Mihályné, dr Dégh Linda, dr Scheiber Mária, Gáspárné Dávid Margit, Kádár Erzsébet. (Dadányi Györgyné Kádár Erzsébet, a kiváló írónő a tavasz folyamán szerencsétlenség áldozata lett.) Az idő megenyhültével a metszetek rendezése és számbavétele vette kezdetét. Ezt az osztályvezető hajtotta végre. A javításra és paszpartuzásra szoruló anyagot a könyvkötészettel együtt rendbe tettük. Az összes metszeteket újra elcsomagoltuk a gyűjtemény újra katalogizálásáig, mert a katalógus az ostrom alatt Budán meg­semmisült. Még a nyár folyamán hozzákezdtünk Budapest ostroma bibliográfiájának elkészítéséhez.

Next

/
Oldalképek
Tartalom