A Fővárosi Könyvtár évkönyve 1934

Drescher Pál : Mit olvas a Fővárosi Könyvtár közművelődési fiókjainak közönsége?

Mit olvas a Fővárosi Könyvtár közművelődési fiókjainak közönsége? Kulturális keresztmetszet. Irta : dr. Drescher Pál. A Fővárosi Könyvtár Évkönyvei és évi jelentései évről évre beszámolnak könyvtárunk közművelődési fiókkönyvtárainak működéséről. Hatalmas számoszlo­pok sorakoznak ott egymás mellé s az azokban szereplő nyers számadatok meg­mutatják e könyvtárakban folyó munka mennyiségét. A munka minemüségére és minőségére azonban e számok csak gyenge fényt vetnek. A munkás köznapok rend­szeres ütemében, a nap-napi teendők halmaza közt ritkán jut idő és alkalom arra, hogy közelebbről megvizsgáljuk e közművelődési intézetek kulturális tevékeny­ségét, szerepét és hatását fővárosunk életében. Az adatgyűjtés roppant külön munkájával a napi teendőknek amúgy is bővében lévő személyzetet minduntalan terhelni nem lehet, ha még oly becses tanulsággal kecsegtetnek is az efféle vizsgála­tok. Legutóbb 1930-ban végeztettem könyvtári szolgálatra beosztott szellemi szükségmunkásokkal statisztikai adatfölvételt a Fővárosi Könyvtár fiókkönyv­tárainak háromnapi forgalmáról. E gyűjtés eredményeit — más kérdésekkel együtt — a Magyar Szemle 1930. évi májusi számában ismertettem. Most, ebben a tanulmányban a Fővárosi Könyvtár 11 fiókkönyvtárának nyolcnapi forgalmát dolgozom föl, a gyermekkönyvtárak forgalma nélkül. Az alább közölt adatok tehát csak a tizenöt éven felüli olvasók által használt könyveket ismertetik. A statisztikai fölvételt, köteles tartózkodásból, az olvasók neve nélkül, csupán foglalkozásuk tüzetes megjelölésével készíttettem. A fölvétel ideje négy egymás után következő februári és négy márciusi nap. Négy délelőtt és négy délután. A könyvtár rendje szerint négy napon belül új könyvet nem kaphat az olvasó. Négy egymást követő napon tehát a kölcsön-vevők személye nem ismétlődhetik. Az ötletszerűen meg­választott második négynapos szakasz olvasóinak is csak igen kis töredéke lehet azonos az első időszak olvasóival. Ha tehát azt mondjuk, hogy a vizsgált nyolc napon 4793 különböző olvasó vett 16.728 kötet könyvet kölcsön a könyvtártól, megközelítjük a valóságot. Az adatfölvételt a kölcsönzést követő négy napon belül kellett elvégezni, mert négy nap után, a könyvek lassú visszaáradásának kez­detével, a földolgozandó anyag már nem lett volna rögzíthető. Hogy a földolgozott anyag nagyságáról némi fogalmat adjak, legyen szabad megemlítenem, hogy egy- egy fiókkönyvtár átlagban mintegy 1500 cédulán terjesztette be gyűjtése ered­ményét. Az egész céduìamennyiség 16.728 darabra rúgott. Ezt az anyagot három­féle szempontból, az olvasók foglalkozása, neme s az olvasott könyv címe szerint 3*

Next

/
Oldalképek
Tartalom