A Fővárosi Nyilvános Könyvtár értesítője 1923

1923 / 1-4. szám - A Budapesti Gyűjtemény új szerzeményei

Ficker, Heinr. Aquincum und seine Ueberreste: Ofen: Univ.-Buchdr. 1857. 18p. (Jahresbericht üb. das k. k. kathol. Gymnasium zu Ofen, 6.) B 902 1 1857 Bauer, L. U. Festklänge zur Feier der Einwei­hung des neuerbauten isr. Cultus-Tempels zu Pest. Tirnau : Dr. v. Sigm. Winter 1859.8p. B 831 1 1859 Szaniszló, Franciscus. Academici sacri ser­mones, quos per dominicas anni scholastici in ecclesia R. Scient. Universitatis Hung. Pestinensis dixit F. Sz. M.-Váradini: Tichy 1860. 397(<S15)p. B 252/79 Poroszkay Ignác. Mint lehetne Pestet jobb levegővel és jobb kutakkal ellátni ? Mellette búzakereskedésünket lisztkereskedéssé ala­kítani ? Egyszersmind az alsó Duna bal­partján 400.000 hold mocsárt lacsapolni ? .. . Nagy-Becskerek : Pleitz 1863. 43p. B 614/399 Ormós Zsigmond. A Széchenyi-szobor és a szobrászat realismusa. Pest: Emich 1863. 74p. B 730 16 Budapest legöregebb embere a 117 éves Farkas László hiteles életrajza . . . írta és kiadta egy jó ismerőse. Pest: Vodianer 1864. 23p. B 923 56 Lenhossék József. Emlékbeszéd, melyet Csausz Márton .... a leíró bonctan nyu- galmaztatott nyilv. rendes tanára felett . . . az egyetem nagyobb dísztermében tartott .... Budán : Egyet.-ny. 1864. 35p. B 815 1 1864.11.2 Réső Ensel Sándor. Attila sírja. Pest: Kugler 1864. 21 p. B 929 26 Szepesi [Emericus], Ode ad platium Acade­miae Scientiarum Hungaricae sollemniter apertum . . . Pestini: Emich 1865. 7p. B 061 1/1865 [Linzbauer, Franz Xav.] A tnagy. kir. pesti egyetem növénykertének jelen állapota. (Magyar & német.) Budán: Egyetem-ny. 1866.16p. B 580 4 [Szabóky Adolf.] A Pesti kath. legényegyesü­let alapításának tizenegyedik emlékünnepé­lyére. Eger: Érseki lyc. ny. 1866. 60p. B 255 1 1866. 9.8 Barna Zsigmond. Emlék-beszéd, melyet néhai Rottenbiller Lipót. . . arcképének le­leplezési ünnepélyén . . . tartott B. Zs. Pest: Rudnyánszky 1871. 14p. B815 1 1871.11.11 Budapest. Egyetemi könyvtár. Könyvtári nefelejts, vagy a budapesti M. K. tudomány- egyetem könyvtárának rövid ismertetése. Márki József által. Bp.: 1874. 36p. B 027 47 Serák Károly. Állatkerti kalauz. Bp.: Állat— és növényhonosító társ. 1878. 39p. B 727 28 Póda Endre. Egyházi beszéd, melyet Szent István első apostoli magyar király ünne­pén 1881. a budai vártemplomban mondott. Sopron: Romwalter 1881. Up. B 252/78 Schlaraffia Budapestia. Hausgesetze der Schlaraffia Budapestia. (Appendix zum Schlaraffen-Spiegel.) Nach den ältesten Urkunden d. geheimen Bibliotheca verfasst v. Zeus dem Furchtbaren, Frhr v. hoher Olymp, Erzoberschlaraffe Budapestia’s. Bp.: Dr. v. Markus [1883?] 15p. B 366 1/1883 Schwicker, I. H. Budapest im Altertum [Bp.: Kilián.] 1886p. 127—145. (Kl. az Ungarische Revue 1886. évf.-ból. B 931/1 Zieglauer, Ferd. Die Befreiung Ofens von der Türkenherrschaft 1686. Innsbruck: Wagner 1886. VI, lS2p. It. B 936 4 Ábrányi Kornél id. Az orsz. m. daláregyesület negyedszázados története 1867-től 1892-ig. Bp.: Orsz. magy. daláregyesület 1892. VII, 350p. B 784/7 Tarczai György. Törökvilág Budán. Miskolc: Wagner & Szelényi 1898. 105p. B 943,191 Tarczai György. Budai históriák. 1—2. k. Bp.: Szent István Társ. [ 1903.] B813 81 Dausz Gyula. Kőbánya múltja és jelenje. Bp.: Goldschmied ny. 1913. 222p. B 950 1 Foerk Ernő. A régi Buda és Pest polgári lakóházai. 1—2. f. Bp.: Korvin 1916—17. == Budapesti m. kir. áll. felső építőiparisk. szünidei felvételei. 4—5. f. B 720/4/4—5 Mordtmann I. HjildeJ. Zur Kapitulation von Buda im Jahre 1526. Bp.: Franklin 1918. 15p., lt. (Mitteil. d. Ung. Wissenschaftl. Inst, in Konstantinopel, 1918. 3.) B 943/3 Lux, Colomanno. La Reggia di Buda nell’epoca dei re Mattia Corvino. Bp.: „Mattia Corvino“ 1922. IV, 51p., 9t. (Számozott, a szerző által sajátkezüleg aláírt 48. számú péld.) Bq 0941 58/2 Barcza Imre & Th irr ing Gusztáv (szerk.) Budapest duna-balparti környéke. A Magy. Turista-Egyesület megbízásából. Bp.: Turista­ság és alpinizmus kiad. 1923. 204p., 3t. (Részletes magy. útikalauzok, I, 3.) B 910 94 Guszmann József. A budai régi Szent János kórház krónikája. Bp.: Pesti kny. 1923. 44p. B 614/393 Kremmer Dezső. Pest-Budát ábrázoló német metszetek. Bp.: Franklin 1923. 212p. B 760/2

Next

/
Oldalképek
Tartalom