A Fővárosi Nyilvános Könyvtár értesítője 1923

1923 / 1-4. szám

Betűrendes tárgymutató a szerzemények jegyzékéhez Sachregister — Subject index Adók és illetékek ..........................42a A gronomia.....................................44b A lkalmazott tudományok . . . 44a Állam és egyház..............................29b Államtudomány..............................29a Á ltalános munkák..........................23a A ntropológia..................................44a Békemozgalom..............................31b B elpolitika.....................................30a B ibliofilia.........................................24b Biológia.........................................44a Biztosításügy.................................41b B olsevizmus.................................33b B ölcselet.........................................24b Büntetőjog.....................................36a C ivilizáció.....................................28a D emokrácia.....................................29b D rágaság.........................................40a Egyház............................................26a E gyházjog.........................................36b Egyháztörténet..............................26b Életrajzok.........................................48a Emlékiratok.....................................48a E pítésrendészet..............................44b Erkölcsbölcselet..............................25b Fajszociológia.................................28a F estészet.........................................45a Fizika................................................43b Földrajz .........................................47b Gazdasági leírás..........................39a G azdaságpolitika..........................39b Gazdaságtörténet..........................39a G enealógia.....................................49b G eológia.................................. 43b Grafika............................................45b G yarmatpolitika..............................31a Hadügy............................................37b I parpolitika.....................................40b írás.....................................................23a Irodalom.....................................46a J ogtudomány..............................34a Jótékonyság.................................37b K ereskedelem..............................40b Keresztény felekezetek .... 27a Keresztényszocializmus .... 33b Kivándorlás.................................31 a K ommunizmus..........................33b K önyvészet.....................................23a K önyvkötés..................................44b Könyvtárügy..............................23b Közegészségügy ......................44a K özélelmezés..............................40a Közgazdaság.................................38b K özigazgatás.............................36b K özjog.........................................35a K özlekedés.................................40b K özoktatás.................................38a K özségi igazgatás......................37a K özségi pénzügyek...................42b Köztisztviselők..........................36b K risztológia.....................................26b Kultúra.........................................28a Külpolitika.................................31a L akáskérdés..............................33a Lakbérleti jog..............................36a Lélektan.....................................25b M agánjog.....................................36a M athematika.................................43b M echanika.....................................43b Mezőgazdaság.................................40a M ozi.............................................45b M unkáskérdés .............................32a M űvészet . . ..............................45a N em keresztény vallások . . . 27b Nemzetiségi kérdés...................30a N emzetközi jog.............................34b N épesedés.....................................29a Néprajz............................................42b N yelvészet.....................................43a Okkult tudományok......................25a P aleontológia . ..............................43b P arasztkérdés.................................34a P énz- és hitelügy.........................41a P énzügy ........................................42a P olitikai forradalom......................30b Prolegomena.................................23a S ajtó................................................24a S tatisztika ....................................28b S zegényügy.....................................37b Szocializmus.................................33a S zociográfia.....................................28b Szövetkezés.....................................33a Társadalmi kérdés......................31b T ársadalomtörténet......................28b T ársadalomtudomány..................27b T echnika........................................44b T elepülés.........................................31a Természettudomány ..................43b T örténelem....................................46b T udás............................................23a Ú jságírás.........................................24a Üzemtan........................................40a V álasztások.....................................30b Választójog....................................35b V allás................................................26a Vallásbölcselet.............................26a V ámügy.........................................40b Zene................................................45b BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS HÁZINYOMDÁJA 1925 — Í524

Next

/
Oldalképek
Tartalom