A Budapesti Városi Könyvtár értesítője 1918

1918 / 1-3. szám - Név- és címmutató a szerzemények jegyzékéhez

74 Név- és címmütató a szerzemények jegyzékéhez Autoren- und Titelregister — Index of authors and titles Abbe : Auerbach . . . 69b Acker ......... 49b Adamczyk ......................57b A dler A...............................53a — M..................................51b A jtay.................................58b Á ldásy..............................69b Al-Gazali : Bauer . . . 53a Almády..............................58b Almanacco socialista . 57b Altenburger......................58b A merican acad. of pol. <£ soc. science . . . 56a Anderson..........................65b A nnuaire intern, de stat. 54a Ascher.............................57a A schrott..........................61b A uerbach..........................69b A usgestaltung d. Gross- schiffalirtsweges . . 64b Ausschuss d. dtschen Volksbildungsver. . 62a Ausztria. Eisenbahnmin. 64b — Statist. Zentralkomm. 54a 64s — Törvények rend. 61b! 62a — Zentralver. f. Fluss­<S Kanalschiffahrt . 65a Avenarius : Dürerbund 51b Bab.....................................54a B abay .............................51b B aco„: Mester..................70a B acon...................49a, 49b Badischer Landeswoh­nungsver......................56b Bajorország, Staatsmin. d. Innern..................57a B akewell : James . . . 50b Balanyi..............................68b Balás.................................62b B aldacci..........................69b B allal.................................49a B amberger......................59a B ányász : Keppler . . . 51a Barcsai : Lupas .... 70a Baritiu : Cherestesiu . 55b Bartels..............................50a Barth.................................61b B astgen ..........................55a Bastian.............................54b B atthyány ......................56a B auer H..............................53a — M..................................58a B äuerle.............................62a — : Erdberg..................62a B ecker E.............................57a — Ö.............49a, 56b, 60b B eer.................................57b B ehrens..............................57a Békássy . .-......................68a B elloc .............................50a B erger : Richet .... 54a Berkó.................................60b B erlin. Zentralinst. f. Erziehung . . . 49a, 61a Bernstein : Engels . . 57b Berzeviczy : Ungarn . 53b Beuster ........ 60b Bibliographie d. Arbeits- vermittelung . . . 49a BibliographischerJahres- ber. u. soz. Hygiene 49a bliotheca juridica . . 49a 2', ’dermann ......................65a B inz.............................. 64a Dove.............................. 63 a Haeckel................... 67a Biró .............................. 68b Dransfeld....................... 54b Hahne ................... 63a Bismarck : Egelhaaf . . 70a Dresden. Ausstellung d. Hallóssy: Bp. keresk. <S Bizony ..................63b, 65b K önigl. Samml. . . 51b iparkamara . . . . 58a Blaschko ...................... 67 b Dudek : Mihályfi . . . 70b Haltenberger . . . 69b 66b Dürerbund ................... 5 1b Hamilton............... 67b Bodó.............................. 60b Handl : Bab . . . . 54a Bonillas : Gabrera . . 68b Hanslik ................... 52b Bonus : Dürerbund . . 51b Eckstein....................... 57b Hanvai ................... 61a Booth .......................... 67b E gelhaaf....................... 70a Hauser................... 53b Borchart ...................... 57a E igenbrodt................... 50 a Havas...................... 66a Borck.............................. 60a Elsässer ....................... 52b Hazay ................... 50b Borsos : Sebess . . . 64b Emlékalbum ............... 5 1b Headlam............... Bowermann .................. 50 a Engels........................... 57b Hegedüs ............... 68a Bozóky .......................... 54 a — : Adamczyk .... 57b — : Városházi . . 60b Boehn .............................. 54a Enyvvári....................... 50b Hegel....................... 69a Bölcs Leó ...................... 60b E pstein.......................... 5 9b Heiler....................... 52a Brandsch ...................... 62a E rdberg .......................... 6 2a Heinitz................... 56b Brankovics : Lupas . . 70a Erdmann ...................... 5 0b Heller....................... 68a Brann.............................. 68a Ereky .............................. 6 3b Henning............... 55b Braun : Fassbender . . 54b Etienne-Bernard: Favre 65b Herzog : Geist . . 68a Braenecker .................. 53b E ucken .......................... 51 a Herold : Borchart . 57a Breitner .......................... 58 a — : Dürerbund . . . 51b Hertwig................... 52b Breitschaft .................. 52 a Exner .......................... 66 a Hesslein ............... 60a Breuer .......................... 53a Heuss ...................... 55a 63a Hevesi : Shaw . . 68b Brown .......................... 5 3a Fassbender ................... 5 4b Hildesheimer . . . 58b Bruckhardt .................. 6 9b Favre .............................. 6 5a Hiller....................... 52b Bruno : Szemere . 70b Fazekas .......................... 5 9b Hilling................... . pyb, oiJa Brutscher ...................... 50a F eipel ........................... 49b Hippier ................... OOb 66a Feldhaus....................... 50a Hitze....................... 54b Budapest. Keresk. Sipar­Feldman....................... 53a Hodinka ............... 69a kamara .................. 58a F erdinandy................... 6 0b Hoffmann F. . . • 59b — Lakáshivatal . . . 57a Ferrero .......................... 5 2b — w....................... 50a — Szabályrendeletek. Fichte .............................. 55 a Hohenstatter . . . 68a 1918 ...................60a, 66b F ieber .......................... 6 8a Holozsnay . . . . 55b 57b Fischer .......................... 5 7b Holtschmidt . . . . 66a Buddha : Schmidt. . . 52b Flournoy ...................... 5 0b Hóman ...... 58b, 69b 54b Földes .......................... 6 2b Horstmann . . . . obD 70a Foerster ...................... 6 1b Horváth : Márki. . 70a Biihrer .......................... 54b F raknói : Mátyás . . . 70a Hoensbroech . . . 55b Frank .............................. 6 7a Hubert................... 63b — : Schmitz ............... 67a H ugo....................... 70a Calvin : Grau............... 70a Frech .............................. 6 4a Huth . „............... 65b Caullery ...................... 62b F riedberg....................... 59a Hübner ................... 55a Cauwer .......................... 62a F riedrich II. : Seifarth . 70b Censor : Jelűnek . . . 65a Friedrichsen ............... 69 b Charmatz ...................... 68b F ries H. de : Behrens . 57a Institut intern, de stat. Cherestesiu .................. 55b F risch .......................... 6 2b Annuaire . . . 54a Chesterton .................. 6 8b Frissel: Washington . . 70b Internationale uewerk­Cholnoky ...................... 69b F ritz.............................. 67 b schafts-Konferenz . 57a — : Ungarn............... 5 3b Fürstenberg................... 6 3b Ioteyko................... 63b 68a István szt. : Hóman 69b Claassen ...................... 6 4a — : Szentpétery . 69b Clausewitz : Fichte . . 55a Gaal.............................. 70a Iványi ................... 54a Cosier .......................... 61a G abrera.......................... 6 8b Crichton-Browne : Feld­Garami : Engels . . . 57b man ...................... 53a — Kautsky............... 57b J ames...................... 50b Csige-Varga .................. 61b G aupp..................49b, 70a — : Flournoy . . 50b Csorna: Áldásy .... 69b Geist .............................. 6 8a Janovsky ............... 64b Csöngedy ...................... 5 1a Gerber.......................... 57 b Jastrow................... 61a Czakó T ...................... 50b G erhard....................... 55b Jászi....................... Gerö .............................. 6 0b Jelűnek................... 65a Glück .......................... 68 a Jeremias ............... 52a Damaschke .................. 62b G obineau...................... 6 8b Joel.......................... Delbrück ...................... 60a G ohr.............................. 63 b Jung....................... 64b Dénes .......................... 58b G oldscheid : Selety . . 56a Junk...................... 50a Dernburg : Behrens . . 57a Goetz .............................. 69a Deussen ...................... 52a G rau.............................. 7 0a Deutsche Zentralstelle Gregor .......................... 61 a Kaftan................... 51b d. Volkslektüre . . 49a Gronner ...................... 59 b Kaindl................... Deutscher Ausschuss f. Grotjahn : Bibliographi­Kalkoff ................... 56a Kleinkinderfürsorge 61a scher ...................... 49a K ant : Deussen . . 52a Dilthey : Schmitt . . . 50b Gulielminetti ............... 62a — : Erdmann . . 50b Dobi : Sebess............... 64b Gwiss .......................... 5 4b — : Vorländer . . 70b Dóczy .......................... 56a G yermek...................... 61b K arplus................... 59b

Next

/
Oldalképek
Tartalom