A Budapesti Városi Könyvtár értesítője 1916

1916 / 1-3. szám

Jogtudomány.................................72b Jótékonyság .................................79a Kartellek ............................................83b K atonai büntetőjog.........................75a Kereskedelem....................................86a K ereskedelmi jog............................76a K eresztény felekezetek....................65a K önyvészet........................................61a K önyvtárügy....................................61b K özegészségügy ............................. 91a Közélelmezés....................................84a K özépiskola ....................................80b K özgazdaság.....................................81b Közigazgatás....................................77b K özjog................................................72b K özlekedés........................................85b K özoktatás........................................79b K özségi igazgatás............................78b K özségi üzemek................................89a K öztisztviselők................................78a K ultúra................................................66b L akáskérdés .................................71a Lélektan........................................63b M agánjog............................................75a M agyar örténelem........................93a M egyei igazgatás............................79a M ozeófényképek............................92a M űvészet............................................91b M unkabér ........................................71a M unkáskérdés....................................70a M űvészeti tulajdonjog .... 76b Német történelem............................93b N emi élet............................................66b N emkeresztény vallások .... 66a Népesedés........................................68b N épességtan....................................68a N éprajz ............................................89b B UDAPEST SZÉKESFŐVÁROS HÁZINYOMDÁJA 1916. Alkalmazott tudományok . . . 90b Állami adók és illetékek . . . 88b Államtudomány............................69a Á ltalános munkák........................61a B ankügy.......................................87a B elpolitika....................................70a Biztosításügy................................87b Bölcselet.......................................62b B üntetőjog...................................73b C ivilizáció.....................................66b C salád...........................................66b Csödjog...........................................76b Demokrácia...................................69b D rágaság................................ 84a E gyetemek...................................81a E gyház...........................................64b Bgyházjog....................................77b Életrajzok.......................................94a E lméleti pedagógia.....................80a Em lékiratok ................................94a Erkölcsbölcselet............................64a F ajszociológia................................66b F öldbirtok...................................84b F öldrajz...........................................94a Gazdasági leírás ........................82a G azdaságtörténet........................82b G yermekhalandóság.....................69a G yermekmunka............................71a H itel..............................................87b Hitelügy.......................................86b I parpolitika...................................85a I rodalmi tulajdonjog.....................76b I rodalom.......................................92b N ői munka...................................71a N őkérdés.......................................72b Nyelvészet...................................90a Ok kult tudományok.....................63b O rvostudomány............................90b Ő stermelés...................................84a P arasztság...................................72a Pénzügy ......................... 86b, 88b P errendtartás................................77a Részvénytársaságok.....................76a S tatisztika ...................................68a S zabadkőművesség ...... 79b Szakszervezetek ........................71a S zegényügy...................................79a S zociálízmus................................72a Szociográfia...................................67b S zövetkezés...................................71b Szü letések korlátozása.................69a T ársadalmi biztosítás.................88a Társ adalmi kérdés........................70a T ársadalmi lélektan.....................67b T ársadalomtörténet.....................68a T ársadalomtudomány..................66a Természettudomány.....................90a T örténelem...................................92b T rösztök.......................................83b Újságírás.......................................62b Utópiák..........................................72a Ü zemtan.......................................83a Vallás..........................................64b V allásos elmélkedések.................64b V allástudomány............................65b V árosépítés...................................91b Betűre ndes tárgymutató a szerzemények jegyzékéhez Sachregister — Subject index

Next

/
Oldalképek
Tartalom