P. Takács Ince O. F. M.: Assisi küldöttei (Gyöngyös 1945)

II. A KEREK ASZTAL LOVAGJAI - MAGYAR FERENCESEK II. JÓZSEFTŐL A KIEGYEZÉSIG

diánok. Csiksomlyó pedig Keletmagyarország és Moldova székely és csángó népe között vált fogalommá. 1780-ig tehát II. József trónralépéséig is már néhány gimnáziumot is vezettek a magyar franciskánusok, ezzel is bizonyítva azt, hogy a nemzet nevelésében az ifjúság tanítása által is részt kérnek maguknak. Ezek a gimná­ziumok a következő helyeken állnak: Gyöngyösön (1776— 82, 1794—1851), Keszthelyen (1771—1795), Szabadkán (1747—76, 1832—50), Szombathelyen 1772 után (V. ö. Mészáros Ferenc, A magyarországi katholikus gimnáziu­mok története. Buda, 1865.) 1776-ban a mariánusokra bízzák az esztergomi gimnáziumot, ahol öt tanárt és egy hittanárt neveznek ki (V. ö. Nagy Béni, A marianus fe­rencesek II. József korában, Kath. Szemle, XIX, 1905, 566). Állnak rendi generale studiumaik a magyar ferences provinciáknak a XVIII. században. És pedig a mariánu­soknál Nagyszombat, Pozsony, Győr; a szalvatoriánusok­nál: Kassa, Hradistye, Gyöngyös, Szakolca, majd Galgóc. Az erdélyi stefanitáknál Kolozsvár és a Szent Lászlóról nev. rendtartománynál Zágráb. Az említett régi kapiszt­ránusoknál Buda és Eszék (V. ö. Takács Ince O. F. M., Magyar aszketikus élet és aszketikus kiadványok külö­nös tekintettel a XVII. és XVIII. századra, Budapest, 1942, 29.) Ezek az iskolák és különféle kiadványaik azt is bizonyították, hogy tudományos téren is magas szín­vonalon álltak az itteni franciskánusok. Csíksomlyói nyomdájukat üzemben tartották. Ugyanők II. József korában, előtte és utána az egy­házi szónoklatban vezérszerepet vittek. P. Bárdy Bona­ventúrát az ország színe-java hallgathatta a pozsonyi 1721—22 diétán. Ezenkívül Sztankovátsi Leopold, Kovács Ágoston, Horváth Imre, Borits Elek „magyar Ciceró", Kósa Benedek, Nagy András, Bede József, Farkas Ber­nardin, Kosztolányi Sándor, Telek József, később Klenák Nárcisz, Gasparich Kilit, Gegő Elek és az országos hír­nevű Albach Szaniszló, stb. stb. országos nevű szónokok. 3. II. József megbénító intézkedései. Mindezt a sok ' sikert, virágzást, delelést letarolta II. József egyházpo­litikája. Ez a politika ugyanis nem a hívek előnyeit, vagy az egyházjog és a szerzetesi élet követelményeit tekintette, hanem volteriánus és álhumanista mezbe öl-

Next

/
Oldalképek
Tartalom