Szent Ferenc nyomdokain 1226-1926 (Budapest 1926)

XXII. A ferencesek vallási és politikai küldetése a Szentszék szolgálatában a XIII. században. Irta: Dr. Balanyi György, piarista

Hasonló megbízást kapott Velletri Jakab testvér. IV. Ince pápa parancsából Krakóba kellett utaznia és meg kellett vizsgálnia, mennyiben felelnek meg a valóságnak azok a jelentések, melyeket a hivatalos vizsgálók a boldogemlékű Szaniszló krakói püspök (t 1079.) csodatételeiről beterjesztettek (1252. május 26. L).) A híres Marshi Ádám testvér­nek a worcesteri püspök és az angolországi dominikánus provinciális társaságában viszont a szentéletű Richard chichesteri püspök csodáit kellett megvizsgálnia. 2) Még gyakoribb eset volt, hogy az élők magatartása, viselkedése tárgyában kellett vizsgálatot indítania a testvéreknek. Pl. Auvergnei Simon testvérnek IV. Ince parancsá­ból az odenseei püspök ellen emelt vádak mibenlétéről kellett bizonyosságot szereznie (1246. november 9.). 3) A reggioi guardiánnak IV. Orbán meghagyásából a reggioi bencés apát viselt dolgainak kellett utánanéznie (1263. december 4.). 1) Az asti guardiánnak viszont a piacenzai püspök tetteiről kellett jelentést tennie, aki főpap létére nem átallott Manfréd hívéhez, Pallavicini Huberthez csatlakozni (1264. február 23.). 5) Magyar vonat­kozásánál fogva közelebbről is érdekel bennünket Enecus testvér küldetése. A testvérnek IV. Kelemen pápa megbízásából a helyszínen kellett megbizonyosodnia arról a sokféle és súlyos vétekről, melyekkel Jób pécsi püspököt (1254—1279) már IV. Sándor és IV. Orbán idejében vádolták. A kapott utasítások értelmében részletes tanúkihallgatásokat kellett eszközölnie és a vallomásokról felvett jegyzőkönyveket Rómába kellett küldenie. Ugyanide kellett megidéznie a vétkes püspököt is a tulajdonképeni bűnper letárgya­lására (1266. szeptember 24., október 13., 21.).°) Hogy milyen nagy bizalommal viseltettek a pápák a testvérek megvesztegethetetlen igazságszeretete iránt, mutatja az a kiterjedt szerep, melyet a magasabb egyházi hivatalok betöltésénél juttattak nekik. Nemcsak hogy kikérték véleményöket, hanem sok esetben egyenesen megbízták őket, hogy gondoskodjanak egy egy megüresedett apátság, prépost­ság, sőt püspökség méltó emberrel való betöltéséről. így IV. Ince az elárvult casertai egyházmegye számára a nápolyi guardián útján keresett megfelelő adminisztrátort (1251. február). 7) Ugyanő néhány évvel később a cotronei püspöki szék betöltéséhez Aversai András calabriai provinciális közreműködését vette igénybe (1254. szeptember 2.). s) Ugyanígy tett utóda, IV. Sándor. 1256. július 11-én kelt levelében megparancsolta az ilerdai guardiánnak, hogy a dominikánus perjel társaságában nézzen utána a prunai bencés kolostor apátválasztásának és ha rendben levőnek találja a dolgot, az apátot erősítse meg; ellenkező esetben gondoskodjék új választásról. 9) Még kényesebb feladatot bízott a már ismert Velasquez testvérre : az elűzött winchesteri püspök visszahelyezését és birtokaiba való beiktatását. 1 0) Hasonló megbízást nyert a piazzai guardián IV. Orbántól. A Szent Andrásról nevezett piazzai perjelséget ki kellett vennie a bitorlók kezéből és át kellett adnia az ágostonrendi András testvér pápai káplánnak, gondoskodnia az új perjel megvédéséről s az ellenszegülőket Rómába idéznie (1261. október 25.). 1 1) A barce­lonai guardiánnak meg X. Gergely meghagyásából a vichi egyházmegye egyik ágoston­rendi kolostorának apátválasztását kellett felülvizsgálnia (1274. február 3.). 1 2) Ugyanilyen !) Sbaralea i. m. I. 610. 1. - 3) U. o. II. 137. 1. — 3) U. o. I. 440. I. — *) U. o. 531. 1. — û) U. o. 540. 1. — 6) Theiner i. m. I. 288. s kk. 11. — 7) Sbaralea i. m. I. 579. 1. — 8) U. o. 765. 1. — ! 1) U. o. II. 144. 1. — 1 0) U. o. 319. S k 1. — u) U. O. 424. s k. 1. — l 3) U. o. III. 211. 1.

Next

/
Oldalképek
Tartalom