Dr. Karácsonyi János: Szt. Ferencz rendjének története Magyarországon 1711-ig (Budapest 1923)

I. Könyv. A marianus ferenczrendűek tartománya

növendékek itt tanulták a hittudományi nevezetesebb tárgyakat. E hittudományi iskolának igazgatója volt előbb Szegedi Gergely, az 1533-iki közgyűlésen pedig iderendelték igazgatóul Magni Antalt a pécsi őrt. Váradi őr lett Debreczeni Péter, guardián Szegedi Gergely, hitszónok ugyanő, énekes lett Szegedi Lukács, az apáczák gyóntatója Mecskei János, a beginák gyóntatója pedig az énekes atya Szegedi Lukács. 1 Bizonytalan, vájjon ebben a kolostorban folyt-e le az a vallási vita Georgievich Bertalan keresztény tudós ós egy Práter György erdélyi helytartóhoz küldött török követ közt 1547. május 29-én, amelyről Georgievich 1548-ban kinyomatott művé­ben megemlékezik, vagy pedig a cseri barátok (salvatoriánusok) kolostorában. 2 1552-ben Szegedi Ferencz volt itt a hitszónok és Szilveszter testvér az orgonás. Ezeket Kamonczi István váradi kanonok annyira szerette, hogy végrendeletében 6—6 forintot hagyott nekik. 8 1557-ben Varkucs Tamás, előbb Ferdinánd király, majd János Zsigmond hadvezére és váradi kapitány Szent-Ferencz klastromát eltöretteté és pusztítá. 4 így azután annyi ájtatos lélek nyugvóhelye veszekedő katonák és kalmárok lakóhelye lőn, míg végre 1692-ben a kolostor utolsó falai is elpusztultak a föld­színéről. Verőcze. Régtől fogva a királyné udvartartására rendelt nagy ura­dalom feje volt. Nagyon hihető tehát, hogy 1250 körül Mária királyné, IV. Béla neje épített itt Szent-Ferencz fiainak egyházat és kolostort. Az egyház védőszentéül a Boldogságos-Szüzet választották és a kolostort a zágrábi őr felügyeletére bízták, mint azt már az 1316-iki jegyzék mutatja. 5 Már 1279-ben nehéz feladatot rótt Fülöp pápai követ a verőczei guardiánra, mert arra kellett volna a guardiánnak rábírnia a verőczei és a lipovai bírákat és lakosokat, hogy fizessék meg a zágrábi püspöknek a 1 U. o. 223—25. 2 Kemény: Történelmi és irodalmi levelek 135—136. 11. 3 Pozsonyi káptalani levéltár. Prot. IX. f. 100. 4 Bunyitay : i. m. I. 429. 5 Analecta Franciscana IV. 554.

Next

/
Oldalképek
Tartalom