Hollósy-Kuthy lászló: Élményeim a második világháború alatt 1939-1945 - Megyei Levéltár közleményei 14. (Székesfehérvár, 1989)

Jegyzetek (Szabó Péter)

reg-parancsnokság hadrendjébe. Ezenkívül rövid ideig egy német SS hadtest (egy-egy gyalog, illetve lovas hadosztály) is alárendeltségbe ke­rült. A Veress Lajos vezérezredes vezette „erdélyi hadsereg" felettes szerve a visszavonuló német 8. hadsereg-parancsnokság volt. 116. Veress Lajos (Sepsiszentgyörgy, 1889. 10. 04. - London, 1976. 03. 29.) vezérezredes. 1944. augusztus 28-ától a 2. hadsereg parancsnoka. 1944. október 16-án a háborúból való sikertelen kiugrási kísérlet után a néme­tek letartóztatták. 117. Miklós Béla (Budapest, 1890. 07. 11. - Budapest, 1948. 11. 21.) vezérezre­des. 1944. augusztus 1. és 1944. október 16. között az 1. hadsereg pa­rancsnoka. 1944. október 16-án vezérkari főnökével, Kéri Kálmán vezér­kari ezredessel együtt átment a szovjet hadsereghez. 1944. december 22. és 1945. november 15. között az Ideiglenes Nemzeti Kormány elnöke. 118. A szükségből felállított póthadosztályok két kis létszámú gyalogezred­ből, egy fogatolt tüzérosztályból (hegyi és fogatolt 7,5 cm-es és részben zsákmányolt löveganyaggal), valamint néhány hasonlóan rögtönzött al­egységből álltak. Páncélelhárításra csak 37 mm-es páncéltörő ágyúk áll­tak a gyalogezredek rendelkezésére. 119. A szovjet 2. és 3. Ukrán Front 1944. augusztus 20-án megindított táma­dása a német Südukraine (Déli-ukrajnai) hadseregcsoport védelmi állá­sait áttörte. Főleg az arcvonalban lévő két román hadsereg sávjában, súllyal Iasi-Kisinyov irányában ért el döntő sikereket. A román csapatok a kiadott felsőbb parancsra azonnal átálltak a szovjet hadsereg oldalára és augusztus 23-ától, a román „kiugrás" hivatalos napjától fegyvereiket az addigi szövetségeseik ellen fordították. A román erők kiesése nyomán támadt résen át a Vörös Hadsereg ellenállás nélkül került két német had­sereg (6. és 8. német hadsereg hátába és így nemcsak 16 német hadosz­tály semmisült meg, hanem megnyílt az út a Balkán és a Duna-medence megszállására. 120. Kiss István (Nagyida, 1894. 04. 08. - Balatonszepezd, 1967. 02. 10.) altábornagy. 1943. május l-jétől 1944. május 5-ig az ukrajnai területen megszálló feladatot ellátó VII. hadtest parancsnoka, majd ezt követően 1944. november 15-ig a II. hadtest parancsnoka volt. 1944. november 15-étől a 2. honvédkerület parancsnoki tisztét töltötte be. 121. A 2. páncélos hadosztály harcos állománya kb. 60 %-os véres veszteséget (elesett, megsebesült, eltűnt) szenvedett már a tordai csata első két heté­ben (1944. szeptember 5-19.). A harckocsiezredének is csak, kb. 15 be­vethető harckocsija marad. (HL. Tgy: 2909 Esze Jenő: A m. kir. Hon­védség Erdélyért vívott hadművelete egy részének, a m. kir. 2. honvéd páncélos hadosztály Kolozsvár előterében 1944. szeptember 5.-októ­ber 11. között megvívott harcainak Hadikrónikája.) 122. A tordai csatában 1944. október 8-ig részt vett a 10. rohamtüzér osztály is. 1. ütege már kezdettől, a 2. csak 1944. szeptember 22-étől kapcsoló-

Next

/
Oldalképek
Tartalom