Fejér Megyei Történeti Évkönyv 17. (Székesfehérvár, 1987)

Farkas Gábor: Igar

Gyérey-féle nagydádi vagyonváltságos földeket 151, a megváltott ingat­lanokat 192, a Strasszer birtokot (Fűzvölgyben) 49 parcellára tagolták és 392 személynek juttatták. A földreform rendelkezései szerint a megvál­tott ingatlanokra nézve jött létre megállapodás a földbirtokosok és a jut­tatottak között. A megállapodást már a pénzügyi stabilizáció után kötöt­ték. Eszerint a földek ára kataszteri holdanként egységesen 800 pengő; az 1923-ban osztott házhelyekért 280; az 1926 évben juttatott házhelyekért pedig 160 pengőt kellett fizetni. A törlesztés azonban a juttatották alacsony szociális helyzete miatt még a harmincas évek közepén is csak az ele­jén tartott. A húszas évek végéig mindössze három juttatott tudta az in­gatlan árát teljesen kifizetni, de a többieknél is megvolt a föld megtartá­sára való törekvés. Ezek az éves törlesztést rendszeresen fizették. Ugyan­akkor akadt egy jelentős réteg, amely a fizetési kötelezettségét teljesíteni képtelen volt, sőt még az adót sem tudta az ingatlan után megfizetni. Ezek teljesen nincstelen napszámosok voltak, akik igaerővel nem rendel­keztek, és csak juttatott földjük volt. Ezt saját erővel megművelni nem tudták, és „diszkréció szolgálatra" voltak kényszerülve. Ez alatt azt ér­tették, hogy az igaerővel rendelkező birtokos megművelte a napszámos földjét, de ennek fejében kézinapszámot kellett teljesítenie a gazda föld­jén. Ezt a ledolgozási rendszert másutt is ismerték, így az egész ország­ban, sőt a kelet-európai államokban is. A vagyonváltság címén a gazda­ságok által leadott földek a lehető legrosszabb adottságúak voltak a ha­tárban. A gazdaságok olyan hegyoldalakat adtak át, melyeket művelni rendkívül nehéz volt. Voltak olyan részek, amelyeket felszántani nem is tudtak, csupán kapával, ásóval lazították fel a talajt. A juttatással tehát a napszámos réteget nehéz helyzetbe hozták, így állandósult a juttatott ingatlanok elhagyása, a hatóság előtti lemondás. A kiosztásról az Altru­ista Bank nem készített műszaki nyilvántartást, így a lemondott ingat­lanok számát, cseréjét, új juttatását a hatóság sem tudta követni. Tény viszont, hogy minden parcellát megműveltek, csak a föld hasznának él­vezőjét nem sikerült több esetben azonosítania a hatóságnak. Jogszabály rendelkezett arról, hogy az eladásra kerülő nagybirtokot első ízben az illetékes község lakosságának kell megvételre felajánlani. Ha a községi közgyűlésen határozat született a birtok megvásárlására, akkor idegennek azt nem lehetett eladni. 1926-ban Nagydádpusztát Gyérey Ric­hárd ozorai birtokos eladta Bottlik Istvánnénak és Török Sándoménák (Jovanovics Stefánia és Zsófia). Az adásvételi szerződést 1926. február 3-i községi közgyűlésen be is mutatták a tagságnak. Ekkor kimondták, hogy Igar községnek a birtok megvásárlásához alapvető érdekei fűződnek, így teljesítik mindazokat a feltételeket, amelyeket az eladó és vevő nagy­birtokosok egymással kötöttek. Kérték a vármegye Közigazgatási Bizott­ságát, hogy az adásvételi szerződést semmisítse meg. Két képviselő-testü­leti tagot az Altruista Bankhoz küldtek, hogy folyósítson kölcsönt a bir­tokot megvásárolni kívánó gazdáknak. 1929. március 2-án jelentették be a községi közgyűlésen, hogy a nagydádi birtok újra eladó. A Nagyatádi nevével fémjelzett földreform lezajlásakor a követke­ző birtokkategóriák alakultak ki Igaron a kisbirtokosok körében: 0—2 kat. holdas gazdasága volt 201 családnak, 2—10 holdas kisbirtok volt 169, 10—20 holdas 74 20—25 holdas 22, és 50 holdon felüli gazdaság kettő volt. A családoknak majdnem 43 %-a volt agrárproletár a birtokkal rendelke-

Next

/
Oldalképek
Tartalom