Fejér Megyei Történeti Évkönyv 10. (Székesfehérvár, 1976)

TANULMÁNYOK - Sárvári Elemér: A Székesfehérvári Gázgyár története 1872 – 1973.

Sárvári Elemér: A SZÉKESFEHÉRVÁRI GÁZGYÁR TÖRTÉNETE 1872—1973 A gázgyártás kialakulása A 18. század utolsó évtizedében a gőzgép megjelenésével megkezdődött a gazdasági és társadalmi fejlődés erőteljes és átfogó jellegű folyamata. A korábbi manufakturás ipari tevékenységet gépi termelés váltotta fel, fokozatosan kialakult a többlettermelést, valamint az áruválaszték bőví­tését biztosító gyáripar. A termelőerők koncentrálásával egyidejűleg meg­változott a társadalom szerkezete: a feudális rend helyébe a polgári társa­dalmi rend lépett. Ebben a polgári rétegek mellett mindinkább előtérbe lép a dolgozók tömegeit képviselő munkásosztály. Mélyreható gazdasági átalakulás és nyomában az újkori társadalmi szerkezet kialakulása: ezek voltak az ipari forradalom elnevezéssel jellemzett folyamatnak a meg­határozói. A gyáripari termelés az adottságoknak megfelelően fejlett manufaktú­rával rendelkező országokban alakult ki és aránylag rövid idő alatt konti­nensünk számos országában elterjedt. Az ipari üzemek hőenergiájukat fa, illetve szén eltüzelésével biztosították, a vaskohászatban faszenet alkal­maztak, a műhelyek világítására szurokfáklyákat vagy olaj mécseseket használtak. A gyáripari termelés ezen a téren is újabb igényt támasztott, nevezetesen a szénlepárlás termékeinek gazdaságos alkalmazását. A gáz­gyártási eljárás kidolgozása az angol William Murdoch nevéhez fűződik. Előbb lakásában, majd 1802-ben a birminghami Boulton és Watt gyáraiban alkalmazta az újszerű gáz világítást. Birmingham után 1813-ban London utcáin is megjelentek a gázlámpák és az új fény most már rohamosan ter­jedt kontinensünkön is. Hazánkban elsőnek a pesti Lóvásártéren (a mai Köztársaság tér) épült gázgyár kezdte meg működését 1856 végén és 16 esztendővel később Szeged, Debrecen, Sopron, Győr és Pécs után Székesfehérvárott is meg­kezdődött a gázszolgáltatás. A Lég szeszvilágítási Társulat megalakítása és fejlődése az első világháború végéig 1872—1918 A vállalat alapítása és a várossal kötött világítási szerződés A 18. század végéig a szokásoknak megfelelően a város legjelentő­sebb épületeinek falára erősített szurokfáklyák szolgáltattak a belső város­rész közterületén gyér fényességet. Az 1810-es évek közepén alkalmazták

Next

/
Oldalképek
Tartalom