Fejér Megyei Történeti Évkönyv 9. (Székesfehérvár, 1975)

Farkas Gábor: Dunapentele története a kapitalizmus korában 1850 – 1950

nak minősítette, és azzal „fenyegette meg" az elöljáróságot, hogy a pen­teli őrsöt megszünteti vagy áthelyezteti. 127 A csendőrök így Pentelén ma­radtak, sőt a következő évben már arról volt szó, hogy a földreform so­rán szántóföldi ingatlanokat is juttatnak nekik. 128 A munkásmozgalom meggátlására a húszas évek első felében szo­ros intézkedéseket foganatosítottak. Minden baloldali szociális jellegű ak­ciót megtoroltak; még az olyan eseteket is, amikor az egyéni szándék messze állott a szocializmus eszméinek szolgálatától. 1923 januárjában az adonyi járási nemzetvédelmi előadó Dunapentelén két egyént is felszó­lított, hogy a liberális lapok árusítását szüntesssék be, illetve ne foglal­kozzanak ezek terjesztésével.' 211 Antiszemita hangulat szítására is sor ke­rült, melyet kívülről tápláltak. Ebben a járási szervek, azután a megye­székhelyen állomásozó katonatiszti csoportok vitték a főszerepet, akik eb­ből a célból időnként megjelentek Dunapentelén. Ök rótták fel a község vezetőinek, miért kapott italmérési engedélyt Wollman Béla, aki feleségé­vel együtt a Kommün mellett exponálta magát.' 1 ' 0 A katonatisztek számos irredenta gyűlést is tartottak, melyet egy-egy műsoros előadás keretében rendeztek. 111 A nemzetvédelmi előadó állott az 1923. január hónapban a Horthy akció javára rendezett előadások mögött is. 132 A rendszer számára megbízhatatlan elemeket több alkalommal összefogták és az igazságszol­gáltatási szerveknek adták át: így Ellenbógen Mórt, aki a gyakori kato­nai bevonultatás ellen agitált,, és azt tanácsolta a hozzáfordulóknak, hogy panaszukat juttassák el az antant missióhoz. 133 1923. júliusában Varga Józsefet letartóztatták, mert a Weisz-féle vendéglőben kommunista kije­lentéseket tett, s Magyarországot trágár módon szidalmazta. 13 ' 1 Megbíz­hatatlan elemként tartották nyilván Fábián Mihályt, 135 Ellenbógen Mórt. 136 Fábián Mihályról azt jelenti a székesfehérvári 2. honvéd vegyesdandár parancsnokság, hogy 1 évre már eltiltották hivatali állásától, de nem kí­vánatos, hogy az államvasutak szolgálatában továbbra is megmaradjon. Amikor Ellenbógen Mórt a polgári ügyészség 800 ezer korona óvadék el­lenében szabadon bocsájtotta, a katonai ügyészség elfogta és hazaárulás vádjával a honvéd ügyészségi fogházba szállították. 11 ' A baloldali elemek legális szervezeti tömörítésére a húszas évek elején nem került sor. Amikor a Vági féle Magyarországi Szocialista Munkáspárt zászlót bon­tott, annak vidéken is nagy visszhangja lett. Fejér megyében a balol­dali ipari munkások mellett a mezőgazdasági proletariátus csatlakozott a kommunista programot hirdető Vági István féle csoporthoz. Dunapen­telén az MSZMP-nek sejtje működött, melyet a rendőrség fel is fedezett. Tevékenységéről azonban eddig még nem sikerült adatokat találni. 138 A rendszer stabilizációját a nagybirtokosok helyett a helybeli inte­ligencia, s a birtokos paraszti elem végezte el. A kispolgári rétegeknek kedvezett a győzelmes ellenforradalom, a maguk rendszerét látták abban megtestesülni. Dunapentelén, a közéletben ugyancsak ők játszották a fő­szerepet. Közülük kiemelkedett Gáspár Károly, a község közjegyzője, aki 1914-ben lett itt segédjegyző, majd 1919-től főjegyző. A községi társa­dalmi szervezetben kiemelkedő volt tevékenysége; ő a Katolikus Kör el­nöke, de ugyancsak Gáspár Károly áll a Tejszövetkezet élén is. 1919-től tagja a megyei törvényhatósági bizottságnak. 139 Másik tevékeny egyéniség; Mészáros István apátplébános, aki 1925-től tölti be hivatását Dunapentelén.

Next

/
Oldalképek
Tartalom