Fejér Megyei Történeti Évkönyv 8. (Székesfehérvár, 1974)

Tanulmányok - Balázs László: Két dunántúli család vándorlása a XVI – XVIII. században

gikus szervezése révén újból feltámadt. 1806-ban Gyönkön is felállí­tanak egy gimnáziumot a tolnai és külsősomogyi református esperes­ségek pártfogásával és oltalma alatt. Gr. Festetich György segíti hoz­zá később a délsomogyi reformátusokat a tanuláshoz a csurgói gim­názium alapításával. A Bocsor-családbeliek (a Mészölyökkel, Huszá­rokkal együtt) seregestül találhatók ezen iskolák tanulói között. A Bocsor-család tagjai közül a legkiválóbb, kétség nélkül az 1848­as képviselő, pápai professzor, tudós Bocsor István. A róla írt regény és Kozma Andor ismert verse hirdeti szellemi kiválóságát, nemessé­gét. Bocsor István az 1768-ban Enyingen említett Bocsor Sámuel csa­ládjából származik. Atyjáról ez van feljegyezve az enyingi ref. egy­ház halotti anyakönyvében 1834. okt. 11-én: ,,Botsor Péter enyingi lakos, a Szt. Ekklézsia több esztendőn keresztül hűséges jó curatora 59. eszt.," tehát Bocsor István atyja 1775-ben született, s fia vagy unokája az 1768-ban említett Botsor Sámuelnek. A születési adatokat — sajnos — már nem tudjuk többé pontosan megállapítani, mivel az enyingi ref. egyház anyakönyvei közül is éppen a régebbiek vesztek el.87 Bocsor Istvánról (szül. 1807. okt. 13. — megh. 1885. jún. 3-án Pápán) értékes tanulmány jelent meg a Veszprém megyei Múzeumok Közleményeiben.88 Bocsor István unokaöccse, Bocsor Mihály tengődi (Somogy m.) rektor-tanító, akinek a fia a tankönyvíró, gyönki gimná­ziumi igazgató, majd a külsősomogyi ref. egyházmegye esperese Bo­csor Lajos (Tengőd 1840. júl. 7—1903. Tengőd).89 Bocsor Lajos idő­sebb fia szintén Bocsor Lajos, hasonlóképpen tengődi lelkész és kül­sősomogyi ref. esperes. Fiatalabbik fia pedig Bocsor László majős­hazái (Pest m.) ref. lelkész. * * * E dolgozatot ki lehetne egészíteni a Tinódy-családot illetően a kis­geresdi, sámfalvai, bakonyszentkirályi, sikátori, taliándörögdi, alsó­örsi, dudari katolikus, evangélikus, református egyházközségek anya­könyveiből, feljegyzéseiből, valamint a Zala megyei, Veszprém me­gyei, Vas megyei állami, a pápai ref. egyházkerületi levéltárakban lévő okmányokból; a Bocsor-családra vonatkozóan a balatonkörnyéki ref. egyházak anyakönyveiből. Ez a további gyűjtőmunka feladata marad. Függelék Károly János közölte különböző levéltárakból és kiadványokból Fejér vármegye 5 kötetes munkájában a Fejér megyére vonatkozó okleveleket. — Az Orsz. Levéltár P. 707. Zichy-lt. fasc. 135 et A et B — 72—82. lapon levő Metalia cum Sárbogárd etc. jelzet alatti okle­velek előtte ismeretlenek voltak. „Tinoldi" András lajstromoltatta a veszprémi káptalannál az 1664— 1665. években birtokigényének a biztosítására a következő oklevele­ket. 1. V. László Szilas-i Györgynek (László fiának), úgyszintén Beie­ciusnak (Benedek fiának), Balázsnak és Tamásnak (Antal fiainak), Pálnak és Lászlónak (Mihály fiainak), valamint Mihálynak (Máté fiá­226

Next

/
Oldalképek
Tartalom