Evangélikusok lapja, 1931 (17. évfolyam, 1-46. szám)

1931-06-07 / 23. szám

1931. EVANGÉLIKUSOK LAPJA 179. íme eddig van az épületes költemény pró­zában. Mohi Adolf győri kanonok csak ..Mondák és mondafélék" címe alatt teszi közzé mostaná­ban a protestánsok ellen irányuló meséit. De Hahnekamp egyenesen történeti hamisítást, csúfos merényletet követett el egy halott emléke ellen. S a történettudós igényével fellépő kano­nok vájjon micsoda alapon mert ily szörnyű vádat emelni a tiszteletben megőszült vadosfai lelkész ellen, aki fiával. Gödör Lajos korán el­halt vadosfai káplánnal és nejével, Rétalapi Németh Zsuzsannával közös sírban pihen és szép síremlékük ma is ott áll a vadosfai evang. teme­tőben? Hahnekamp Szalay György Mihályi plébá­nos ,.szives közlésének" mondja ezt a mesés rá­galmat. A részleteket állítólag Kisfaludi Kis­faludy István, a 80 éves beledi plébános beszélte el. Ez pedig a principálisától. Polák Ferenc néhai beledi plébánostól hallotta, aki Gödör temeté­sén Vadosfán jelen volt. Különben, amint Hahne­kamp írja: „E megtérés emléke ma is él a katho- likus nép között Mihályi környékén.” Az ilyen híresztelést és szájhagyományt nem lehet eltitkolni. Ha a hitehagyás megtörtént volna, bizonyosan tudnának róla az evangéliku­sok is. De ezek között se híre, se hamva. Maguk a Róma dicsőségét kereső plébánosok lettek volna az elsők, akik az áttérést kikürtölik. Isme­rünk hasonló eseteket. Az érdekelt mihályi plé­bános bizonyára anyakönyvbe vezette volna és másként is megörökíti. De nincs semmi írott em­lék róla. Ilyen költött mesével legfeljebb a jó plébánosok vigasztalták egymást maguk között. Ha bizonyítani tudják, nem hallgattak volna vele 74 évig. Az egész csúf rágalomra csupán a derék, tudós Gödör lelkésznek a szomszéd plébánosok­kal és a csornai premontreiekkel való barátsága szolgáltatott alapot. De az 1900-ban élt Hahne­kamp nem gondolja meg, hogy a jezsuita rend szünetelése idején, amikor Róma is sokkal távo­labb esett hazánktól, az ilyen baráti érintkezés a másvallású művelt magyar papok között nem volt ám ritkaság. Edvi Illés Pál geresdi lelkész jó barátságban élt a tudós Tatay János lövői és Szalai József vámoscsaládi plébánosokkal. Ez a barátság ösztökélte Edvi Illést arra, hogy 1822. ódával üdvözölte a pozsonyi zsinatra összegyűlt magyar klérust. Horváth János veszprémi kano­nok 1820. „Egyházi Értekezések" című folyóira­tához munkatársakul hívta a protestáns lelkésze­ket is és négy évig együtt dolgoztak. Abban a világban Festetich Ignác a r. kath. gróf egyedi kastélyába egyházi gyűlésre hívta az evang. lel­készeket és a nemességért folyamodó Kis János szuperintendenst 1822. Somogyi Lipót szombat- helyi püspök ajánlotta legmelegebben. Haubner Máté szuperint. gyakori vendége volt Sztanko- vics János győri püspöknek, ennek asztalánál ismerkedett meg Albach Szaniszlóval, a híres franciskánus szónokkal. Sztankovics Haubner be­vonulásához a díszes püspöki hintóját is át­engedte. Még Karsay Sándor püspökünk is Hévi­zén együtt olvasta és élvezte Szabó Imre szom­bathelyi püspökkel Gerbk Károly vallásos költe­ményeit. Sok példát lehetne idézni. De hová let­tek ezek az idők? Hahnekamp már nem tud róluk. Ami történeti adatot mond. hogy Gödör át­térése 1809 és 1811. között lehetett, az téves, mert Gödör 1826. halt meg. A jelzett években a jeles Berzsenyi Lajos esperes volt a vadosfai lelkész. Talán csak nem fogják a hitehagyást erre átruházni? Mert Gödörnek a keresztnevét sem ismerik Gödör György egész élete is kezes­ség a mellett, hogy halálos ágyán ilyen árulást nem követhetett el Jenában járt az egyetemen, előbb Szakonyban és Uraiujfaluban volt lelkész. 1813-ban jó barátja, Kis János püspök jött le Sopronból, hogy Vadosfán beiktassa. Itt nagy áldással működött. Paplakot, iskolát épített, templomot renovált, tökét gyűjtött és szigorú egyházi fegyelmet tartott. A Perlaky, Kisfaludy, Véssey és Káldy család tagjai felett mondott halotti beszédei nyomtatásban is megjelentek. A jénai egyetem 1817. a theol. licentiatusi foko­zattal is megtisztelte. Két fiát lelkésznek nevelte, lakik közül József doktorátust hozott Jénából, 'Goethével levelezett, Győrött volt tanár és Szen­dén buzgó esperes. A felesége is ősi evang. csa­ládból való volt. Lehet-e ilyen férfiúról feltéte­lezni, hogy halála előtt áttért? A halotti anya­könyvben sincs semmi gyanús feljegyzés. Vados- Ján 1826. ápr. 10. halt meg, 59 éves korában. Gáncs József farádi és Gáncs János malomsoki lelkész temette. Csúfos mendemondával van itt dolgunk. A kósza hírt továbbadó plébánosok között meg­lepő Kisfaludy István beledi plébános neve. Ezzel ugyanis Gyurátz Ferenc beledi lelkész korában 1868. igen jó viszonyban élt. Úri társa­ságban sokszor együtt voltak. Például Berecz Gábor apósának, Mátis Mihálynak a nevenapján.

Next

/
Oldalképek
Tartalom