Evangélikusok lapja, 1931 (17. évfolyam, 1-46. szám)

1931-07-12 / 28. szám

222. evangélikusok lapja 1931. vendégel négyezer embert. — Emlékeztető: 1054, július 16, a keleti egyház elszakadása; 1505. július 17, Luther Márton belép az erfurti Ágostonrendű kolostorba; 1672. július 18, Kolonics elveszi a pozsonyi evang. templomo­kat és iskolákat; 1870. július 18, a pápa csalhatatlansá- gáról szóló dogma kihirdetése; 1590. július 20, a Károli- féle bibliafordítás kinyomatásának befejezése Vizsoly­ban. — Egyházmegyei közgyűlés. A soproni alsó egy­házmegye ez évi rendes közgyűlését július hó 2-án tar­totta Szilsárkányban. A közgyűlés elé került ügyek kö­zül nagyobb vitára adott okot Alsó- és Felsőszakony egyesítése, az egyetemes jellegű lelkészválasztási sza­bályrendelet tervezet és az egyházfegyelmi szabályzat. Alsó- és Felsőszakony politikai községek teljesen ösz- szeépülvén, közigazgatásilag egyesültek s így az a hely­zet áll elő, hogy az anyaegyháznak ugyanazon politikai község területén van a fiókegyháza, melynek tagjai az egyház intézményeit és szolgálatát teljes mértékben igénybe veszik, de az egyház fentartásához csak 2/» részben járulnak. A két gyülekezet egyesítésének kér­dése fellebbezés folytán már a múlt évi közgyűlésen is szerepelt, amikor is az egyházmegye megbízta az egyh- mei elnökséget, hogy a gyülekezetbe kiszállva, kísérelje meg a két gyülekezet egyesítését. Az egyesítés nem si­került s most a közgyűlés a számvevőszéket bízta meg, hogy dolgozza ki az egyesítés módját s készítse el az új költségvetést s ez alapon tegyen kísérletet az egyesí­tésre. Az egyetemes jellegű lelkészválasztási szabályren­delet tervezetet illetően az egyhme fentartja két év előtt hozott határozatát. Helyesli a lelkészi állásnak meghívás, illetve pályázat útján való betöltétését s ha már a próbaszónoklatokat mellőzni nem lehet, kivántas- nak tartja, hogy a próbaszónoklatok két vasárnap meg­történjének s a választás az utolsó próbaszónoklatot kö­vető 8 napon belül mindenkor és feltétlenül titkos sza­vazással megtörténjék. Akik az E. A. rendelkezései ér­telmében választójogukat közvetve gyakorolják, meg­bízólevelüket illetékes lelkészi hivataluk, vagy ameny- nyiben ilyen nem volna lakhelyükön, községi elöljárósá­guk előtt írják alá s az illető hivatal pecsétjével láttas­sák el. Szükségesnek tartja az egyházmegye azt is, hogy a pályázóktól a két szolgálati év megkivántassék s ez alól kivétel ne lehessen; a fegyelmileg büntetett a pá­lyázatból csak az esetben zárassák ki, ha a pályázatból való hosszabb vagy rövidebb időre szóló kizárás mint büntetés az ítéletben kimondatott. Az egyháztagok fe­gyelmezéséről szóló szabályzat tervezetet a gyülekezetek elfogadták, több gyülekezet azonban a 10. §. c) pontjának vagy a módosítását, vagy a törlését kívánta. A vélemé­nyező bizottság a 10. §. c) pontjának ilyen szövegezését ajánlotta: vele minden lelki közösséget megtagad, szol­gálatát igénybe nem veszi, de az egyház szolgálatát sem igényelheti. Hosszú vita fejlődött ki az eredeti szöveg és a javaslat körül, de megegyezés nem sikerült. Mire a közgyűlés a gyülekezetek elnökségéből álló bizottsá­got küldött ki s a bizottság előadóiul Dr. Ajkay István felügyelőt s Gyarmathy Dénes rábaszentandrási lelkészt kérte fel. Általános meglepetést keltett Farkas Elemér esperesnek az esperesi hivatalról való lemondása s mivel lemondását a közgyűlés kérése ellenére sem vonta vissza, az egyházmegye megválasztotta a szavazatbontó bizott­ságot s a szavazatoknak az egyházmegyei felügyelőhöz beküldése határidejéül 1932. április 1-et tűzte ki. — A rádió és a külmisszió. Az angolországi és Ír­országi misszió társulatok köszönetét mondtak a Brit Rádió-Társaságnak azért, hogy lehetővé- tette, hogy ki­váló misszionáriusok havonként egyszer előadást tartsa­nak a rádióban a külmisszió munkájáról. Úgy vagyunk értesülve, hogy Kunszt Irén kínai misszionáriusnő az ősszel hazajön Magyarországba. Misszió Egyesületeink jó munkát végeznének, ha megnyernék a Magyar Rá­diót, hogy Kunszt Irénnek bizonyára általános érdek­lődésre találó előadását a magyar hallgatók számára is közvetítse. — Uj internátus Aszódon. A bányai ág. h. ev. egy­házkerület aszódi Petőfi-reálgimnáziuma f. év szeptem­ber havában a mostani iskolai épületben megnyitja in- ternátusát, melyben tanári felügyelet és vezetés mellett teljes ellátást szerezhetnek a francia nyelvet tanuló reál- gimnázium tanulói. Havi díj 60 P lesz. Jelentkezni aug. hó 1-ig lehet. Bővebb felvilágosítást szívesen ad az is­kola igazgatósága. — A Somogyi Evang. Egyházmegye közgyűlése. A somogyi Ág. Hitv. Ev. Egyházmegye évi rendes köz­gyűlését folyó évi június hó 29-én Nagykanizsán tartotta Mesterházy Sándor esperes és Dr. Ittzés Zsigmond vm. t. főorvos, egyházmegyei felügyelő elnöklete mellett. Az egyházmegyei közgyűlést gyámintézeti istentisztelet ve­zette be, amelyen a beszédet Kiss József surdi lelkész mondotta. Majd 9 órakor egyházmegyei gyámintézeti közgyűlés volt, amelyen elsősorban is a megüresedett egyházmegyei gyámintézeti világi elnöki széket töltötték be és pedig a helyi gyámintézetek egyhangú szavazata alapján Jamrich Béla csurgói reálgimn, tanár személyé­ben. A megválasztott új világi elnököt Teke Dénes sandi lelkész egyházmegyei gyámintézeti egyházi elnök meleg szavakkal köszöntötte és iktatta be hivatalába. Jamrich Béla világi elnök székfoglaló beszédében vázolta a mai lelki és gazdasági válságot s ígéretet tett arra, hogy a gyámintézetnek magasztos ügyét erejétől telhetőleg mi­nél inkább diadalra vinni segíti. Az egyházmegye nevé­ben Mesterházy Sándor esperes köszöntötte az új vi­lági elnököt. Ezután a gyámintézeti közgyűlés Teke Dé­nes egyházi elnök jelentése után Seregély István egy­házmegyei pénztáros jelentése alapján letárgyalta a be­terjesztett 1930. évi számadást, amelynek alapján az egyházmegyei gyámintézetnek 120 P állott rendelkezé­sére a szegény gyülekezetek támogatására. Elnöki ja­vaslat alapján Nagykanizsa 50 P, Kaposvár 40 P, Barcs 30 P segélyt kapott. Gyámintézeti jegyzővé Németh Ist­ván porrogi ev. isk. igazgató-tanító választatott meg. — A közgyűlés Teke Dénes sandi lelkész imádságával ért véget. — Ezután kezdődött meg a somogyi Ev, Egyház­megye közgyűlése. A közgyűlést Dr. Ittzés Zsigmond egyházmegyei felügyelő szívből jövő meleg szavakkal nyitotta meg, melyben ő is kitért arra a súlyos gazdasági válságra, amely ma a társadalom minden rétegére béní- tólag hat, így természetszerűleg az egyházi élet is ennek a nyomása alatt szenved, különösen a társadalmi életnek tisztviselői kara érzi ezt kétszeresen, amennyiben min­den téren fokozott munkát kívánnak a tisztviselőktől. Ennek következtében ő úgy érzi, hogy feladatának ma

Next

/
Oldalképek
Tartalom