Evangélikusok lapja, 1928 (14. évfolyam, 1-50. szám)

1928-01-01 / 1. szám

Szerkesztőség: LÉBÉN Y (Moson a.) Kiadóhivatal: GYŐR, ev. konvent-épület. Kiadja: « LUTHER-SZÖVETSÉG. Postatakarékpénztári csekkszámla: 1290. Alapította: OR. RIFFIY SÁNDOR püspök. Ss«rk«a(té*ért NÉMETH KÁROLY «speret. Megjelenik hátanként egyszer, vasárnap. Elötizetésl ir: Egész évre 6 P. 40 lill., félévre 3 P. 20 lill., negyedévre t P. 60 fill., Egy szám 16 fill Hirdetési árak aegeiiezés szerint. Vizkereszt. Jertek járjunk az Úrnak vilá­gosságában f­És. 2, 2-5. Ha egybevetjük a vizkereszti szentleckében foglalt prófécia szárnyaló reménységét azokkal az állapotokkal, amelyek Judában és Izraelben uralkodtak Ésaiás próféta felléptekor, s ame­lyeknek olyan megkapó rajzát adja könyvének elején, akkor be kel! látnunk, hogy csak az Istenbe vetett rendíthetetlen hit és a Léleknek ihletése adhatta ajkára e szavakat, amelyekben nem egy sekély optimizmus, vagy tépő gond­jait délibábos ábrándokba temető sirvá-vigad ás, hanem egy a világtörténelem kohójában meg­próbált, megtisztult és megedzett léleknek ne­mes aranya cseng. Ésaiás egy világvallásnak és egy világpo litikának ormáról tekinti át maroknyi népének helyzetét, sorsát, jövendőjét és azt, amit a mai emberiség szellemi kiválóságai mint kívánatos célt tűznek a széttépett emberiség elé, olyan szabatosan, szemléltetően, plasztikusan állítja eli- bénk, hogy amig egyrészt csodálattal tekintünk egy vergődő néptörzs fiának emelkedett gon­dolkodására s a történelem mélységeibe hatoló elmeélére, másrészt meglepetéssel vesszük észre, hogy mennyire modern, mennyire hozzánk is beszél. A keresztyén egyházak felekezetközi kon­ferenciái azt célozzák, amit a prófécia igy fe­jez ki: »Eljönnek sok népek mondván: Jertek, menjünk fel az Ur hegyére, hogy megtanítson utaira s járjunk az ő ösvényein«. A nemzetközi döntőbíróságnak a népszövetségnek kitűzött fel­adata pedig annak az időnek elhozatala, amikor »nép népre kardot nem emel, és hadakozást többé nem tanul«. Ennek az egybevetésnek meg van a keserű niellékize is. A prófécia még ma is, Krisztus megszületése után közel kétezer esztendővel, csak prófécia! S korunk efajta tö­rekvéseit nem nézhetjük bizonyos gyanakvás nélkül. Mert először is a keresztyén egyházak konferenciáitól távol tartja magát a római ka- tholikus egyház, a népszövetségtől távol tartják magukat az Egyesült Államok. Másodszor lehe­tetlen fejcsóválás nélkül nézni azt, hogy éppen azok a keresztyén felekezetek, amelyek állítólag a keresztyén egységnek leglelkesebb hivei, s nyilvánvalóan leghangosabb szóvivői, a konti­nentális protestáns egyházak szorongatott hely­zetét és elszegényedését felhasználják arra, hogy ezen egyházak erejét a maguk javára folytatott propagandával szétforgácsolják és gyengítsék, s hogy azok a nagy nemzetek, amelyek a nép- szövetségben főszerepeket játszanak, alaposab­ban fegyverkeznek, mint bármikor, ügy, hogy nem kívántatik különös éleslátás annak felisme­réséhez, hogy ezekhez a korunkbeli vallási és pilitikai törekvésekhez fűződik jókora adag kép­mutatás és tetszetős szavakon, eszméken való léha nyargalászás. Sem a felekezetközi, sem a politikai helyzet, sem a felckezeteknek, sem a nemzeteknek cselekedetei nem jogosítanak fel arra, hogy' a kézben is, meg a hangban is Ézsaura ismerjünk. Azt hiszem, mindez letagadhatatlan. A németországi lutheránusok, theológusok és hivők nagy része az esaiási próféciának be nem teljesedését sefi a hit, sem az erkölcs te­rén nem tekinti problémának. Ragaszkodik Krisztus Urunk ama tanításához, hogy az ő or­szága nem ebből a világból való. A másik tá­bor pedig azt vallja, hogy az Isten országát e földön kell megvalósítani, illetve annak itt a földön kell megvalósulnia, hiszen az egész keresztyénség azért imádkozik, hogy az az or­szág eljöjjön és Istennek akarata a földön is meglegyen. Ebből az utolsó pár mondatból a figyelmes olvasó beláthatja, hogy vizkereszti leckénk a keresztyén hitnek igen lényeges tár­gyaival állít bennünket szembe. És pedig ben­nünket a próféciáknak a Krisztusban való be­teljesedésénél vagy be nem teljesedésénél köze­lebbről érint az Isten országának természete-

Next

/
Oldalképek
Tartalom