Evangélikusok lapja, 1926 (12. évfolyam, 1-52. szám)

1926-01-03 / 1. szám

4. EVANGÉLIKUSOK LAPJA 1926. xálsz, semmi kereseted nem lévén rajtam; mely­ről törvényt várok, mert az szent Consistorium- nak egyszerte való végezésétől egy puncthan sem akarok ellépni, mivelhogy soha senki se­hova nem apellálhatta az Ecclesia deli be rati óját. Deliberatum est: Közönséges erős mondás: Volenti non fit injuria. Mivelhogy az Actorok acquiescaltanak egyszer az Consistorium judiciumján, most is quod semel placuit alias displicere nequit, egyéb deliberatio nem lehet, hanem acquiescalniok köl.1 az egyszer lett deliberation. Azért ugyan csak azon 60 forintot várhatják. És ha az Incattus leteszi, appropriálhatja magának és gyermekinek az pörös jószágnak az felét. Az fele pétiig, az melyet moringábolt neki az felesége, éltéig, holta után az Actorókra száll«. Ennyit mond az érdekes jegyzőkönyv. Man­lius Gergely és anénje nem kapták ^meg atyjok- nak a nyomdáját, mert erre nézve már 1627- ben (valószínűleg anyjok halálakor) másként egyeztek meg mostoha apjokkal. Nádasdy Pál gróf, Csepreg földesura ígért nekik a nyomda feléért 60 forintot, de adós maradt ,vele. A má­sik fele pedig, melyet anyjok második urának, Farkas Imrének móringolt, csak ennek halála után szállott vissza reájok. Farkas Imre származása ismeretlen, lólá­bén Thurzó Szaniszlónak irt levelet, aki vele könyvet nyomatott. Jó barája vol Pálházi Göncz Miklós pataházi ev. lelkész és püspök, aki művének korrigálása közben 1619. nála Ke- reszturon halt meg. 1648. már nem élt, mert második felesége, Szercsi Borbála ekkor mint »özvegy könyvnyomtatóné« emlittetik. Két háza is volt Farkasnak Csepregen, egyik a Cser-, másik a Gangoly-utcában. Özvegye 1678. tett végrendeletet és sok értékes holmit hagyott a három templomra. A nyomdát Farkas Imre halála után most már egészen a hitehagyott Nádasdy Ferenc sze­rezte meg (a fele eddig is a Nádasdyaké .volt) s előbb Pottendorfba, azután pedig Loretoba vi­tette. Ez utóbbi helyen Strau^z Dávid volt a kezelője 1658—1670. A protestánsok könyv­sajtója igy került az ellenreformáció szolgála­tába. Payr Sándor. Jövőnk. A határmenti gyulai ev. egyház 17 éves küzdelmét hónapokkal ezelőtt ismertettem már e lap hasábjain. Megírtam azt, hogy sze­gény és kicsiny egyház. S bár nehéz napokat lát, sikra szállott az ősi hitért s számára bástyát akar emelni; templomot építeni apáink Istenének. Akkor még reménykedve írtam a sorokat. Bíztam a megértésben! Most ellenben egy szomorú tapasztalás és csalódás az, ami szólásra kényszerit. Úgy tudtam, hogy mi mindig számolunk a jöven­dővel s nem mertem volna arra gondolni, amit ma tudok,-1. i. - a lutheránusok nagy tömege csak mereng a múlt emlékei felett. S igazat mondok s éppen azért bátran val­lom is. Nem kell félnem, hogy kimondjam. Felettünk elrohan az idő, de sajnos nem nyomtalanul. Fájó sebeket hagy maga után s meg nem értett intő jelek mosódnak el. Amikor e hazával együtt egyetemes egy­házunkat is megtépték, feljajdultunk s a végzet ostorcsapásai alatt elgyengültünk. Az életről azonban pem mondtunk le. Élni akar­tunk megfogyva bár, de törve nem. Az élet­hez való jogunk azonban már-már kérdé­sessé válik, mert megfosztjuk magunkat at­tól, az egymással szemben táplált megnnn- értésünkkel. Jövőnk záloga nem csak az, hogy a már meglévő egyházak megtartassa­nak. A jövő uj közösségek, uj egyházak meg­építésében rejlik. Megtartásában, összegyűj­tésében s egybeszervezésében szétszórtan élő s könnyen idegen tájakra tévedő híveink­nek. Igaz, hogy ilyen evangélikus őrtüzek újabban sok helyen gyulnak lángra, de hiábavaló ez a próbálkozás, ha mostoha gyermekek maradnak egyetemes egyházunk egyes egyházai s azok hívei szemében. S hogy ez igy van, bizonyság arra a gyulai egyház esete is. Folyó év március havában a gyulai teinplomépitési mozgalmunkkal kapcsolat­ban 230 év. egyházat kerestünk fel kérő sza­vunkkal. Mindössze 19 egyház adott életjelt magáról s ezeknek háromnegyed része alig 400—500 lelkes gyülekezet. S ezek adakoztak is erejükön felül. Nagy egyházak közül alig egy-kettő irta be nevét az adakozók sorába, — szerényen. S hol a többi 211? S hol van­nak ev. Testvéreink százezrei? Nem értették meg kérő szavunkat, amint azt a szószékek­ről tolmácsolták? Avagy talán nem is hal­lották? Óh tudják! Ti tudjátok! Mi csak ta­lálgatunk! íme egy eset a sok közül, mely sokat mond. íme a jövő! A közönyösség és elzárkózottság rügye­ket fagyaszt meg s vigyázzunk, hogy ez a dermedtség el ne' hervassza a már kinyílt virágot is. Vigyázzunk, hogy ki ne oltsuk hi­tünk fáklyáit! Tovább kell azt adnunk! Gondolkodjunk tehát s értsük meg egy­mást. Értsük és halljuk meg lelkünk szavát. Ne éljünk önfeledten a jelennek. Zörgetek még egyszer az ősi hit ajtaján, az evangéliumi lélek kapuján s szólok Hoz­zátok Ev. Testvéreim kicsiny egyházaim hí­vei s gyermekei nevében. Porladó apáink di­cső emlékezetét idézem lelketek elé, mert az többet mond mindennél, ök életet és vért áldoztak a hitért, a jövőért. Mi pedig csak megértő s áldozatkész szivet kérünk.

Next

/
Oldalképek
Tartalom