Evangélikusok lapja, 1926 (12. évfolyam, 1-52. szám)

1926-01-03 / 1. szám

2. EVANGÉLIKUSOK LAPJA jékoztatás kötelességének sokszor előforduló fö­lényes és abszolút negligálása. Hangsúlyozom azt, hogy az illetékes tényezők egy részénél ta­lálható meg ez a fölényes és indokolatlan negli­gálás. A sajtóügyünk teljesen szervezetlen. Az illetékes tényezők egy részének úgy látszik! hala- vány sejtelme sincs az egyházi sajtó szerepéről és fontosságáról. Minthacsak a XVII. században élnének, amikor nem volt se posta, se újság, hanem szekérháíon, gyalogszerrel vitték a hí­reket egyik faluból a másikba, s névnapokon, keresztelőkön, országos vásárokon cserélték ki. A sajtónak fontosságát elégszer halljuk, unos- untig halljuk emlegetni, azonban amig a lelké­szekben nincsen meg a sajtóérzék, amig meg nem szervezik egyházmegyénként és kerületen­ként a sajtótudósitást, addig olyan evangélikus lapról, amelynek súlya lesz, szó nem lehet. Úgy láíszhatik, mintha pro domo mea be­szélnék, és valóban azt teszem, Mert annak meg­tapasztalása, hogy ennek a kis lapnak nyolcvan millió korona előfizetési hátralékkal kei hétről- hétre megjelenni, s hogy igen fontos egyházi híreket a politikai lapokból kell kiböngésznem, arról győz meg, hogy helyzetünk nem kétség­beesett, segíthetünk rajta: több lelkiismeretes­ség és több munka által. A lelkiismeretességnek éberségét, a munkának intenzitását, pedig lehet fokozni, ha mással nem, hát — miként a Luther Társaság elnöke mondta — buzogánnyal. Az amerikaiak szerint vannak elsőrendű, másodrendű és harmadrendű emberek, s ugyan­olyan intézmények; aszerint, hogy milyenek az emberei az intézményéknek. S hozzáteszik azt, hogy harmadrendű emberekkel nem lehet első­rendű intézményeket teremteni. Az amerikaiak­nak ebben is igazuk van. De a harmadrendű em­bereikkel magukkal lehet valamit csinálni: má­sodrendűvé tenni őket, ha kell, hát — buzogány­nyal; és a másodrendű embereket viszont első- rendüeikké tenni, ha kejl hát megint csak buzo­gánnyal, Ez elsőrendű egyházi közérdek, mert senki sem tarthatja dicsőségének olyan intéz­ményhez tartozni, amely beéri a harmadrendű­vel, beéri a másodrendűvel, holott csak az el­sőrendűnek van létjogosultsága. Az uj esztendőben, 1026-ban, ez legyen egy­házunknak az egész vonalon a programmja: a harmadrendű emberekből és intézményekből má- sodrendüeket, a másodrendüekből elsőrendüeket faragni, az elsőrendüeket pedig úgy az intéz­ményekben, mint az emberekben megbecsülni \m. és színvonalon tartani. Nehogy félreértésnek le­gyek kitéve, mindjárt hozzáteszem, hogy ez a lap, az Evangélikusok Lapja, mostani lényegé­ben harmadrendű dolog, a legőszintébb meg­győződésem szerint. Egyházunkat a virágzás magas fokára lei­het rövidesen emelni, ha hivatott munkásainak erejét kíméletlenül és teljesen kihasználjuk, és ha összefogunk. Az előbbihez az egyháznak joga van. Az utóbbi mindnyájunknak köte­lessége. Egyházi határozatok az alkohol-propagaoda szolgálatában. Az eisenachi evangélikus egyházi konferen­cia 1912-ben foglalkozott az antialkoholizmus munkájával s a következő tételeket fogadta el határozatában: 1. Minden teremtett dolog Isten adománya s ezen jellegét nem veszíti el azáltal, hogy az emberi kulturmunka átalakítja. 2. A szeszes italok előállítása és élvezése tehát önmagában még nem bűn, csak a velők visszaélő élvhajhászat, amelynek i szákossággá való kifejlődése nemcsak pathológiailag ítélendő meg, hanem erkölcsileg is. 3. Minden szeszes italnak teljes kiirtása utó­pisztikus cél és az a vélemény, hogy a törvény­erővel ránk kényszeritett alkoholtilalom népünk erkölcsi és anyagi megújulását és előhaladását eredményezné, rajongó tévelygés, mely félre­ismeri az emberben élő bűnös kívánság hatal­mát s nem látja meg a népnek életében meg­lévő egyéb, az alkoholizmusra vissza nem ve­zethető, de ép oly gonosz erkölcsi és szociális nyomort. 4. A bizonyos dolgok élvezetétől való tar­tózkodás önmagában erkölcsileg nem magasabb állapot, mint azok hálás élvezete. A feledés tizenhárom éves pora feküdt már ezeken a tételeken, mikor a világszerte erősödő antialkoholizmus Németországban is súlyos tá­madásokat intézett az alkohol ellen s ekkor a mindenre elszánt, élelmes alkohöltőké kikaparta valahonnan ezeket a határozatokat s most csata­sorba állította őket az antialkoholizmus ellen, A berlini vendéglős-újság f. évi 24. száma hozta nyilvánosságra ezeket a tételeket ez alatt a cím alatt: Az antialkoholista mozgalom rajongó té­velygés. Azóta egyik újság a másik után veszi át a cikket, sőt legutóbb a német szállodai hí­rek c. lap 71. számában már reklámnak is fel­használják. Egy egész oldalt tölt be ez a rek­lám. Felül egy idősebb lelkész képe van tipikus borszerető ábrázattal, mellette az asztalon —- két üveg likőr s a kép alatt vastag betűkkel ál a cim: Az antialkoholista mozgalom rajongó té­

Next

/
Oldalképek
Tartalom