Evangélikusok lapja, 1924 (10. évfolyam, 1-43. szám)

1924-10-05 / 31. szám

EVANGÉLIKUSOK LAPJA 6 gem. Keresztyén mivokunkról illő formában felvilágosí­tottam. Megköszönve szives fáradozását, tovább mentem. A „becsületbeli adósság“ azonban sokáig marad meg emlékezetemben. Szervezetlenségünk legpompásabb ki­fejezője .... A múlt héten, szeptember 25-é,n Budakeszin voltam. I.ujzika hugomal egy kisszebeni szanatóriumi ápoltat lá­togattunk meg. Elsorakoztatta előttem a neveket, az evangélikusokat. Elmondotta, hogy szeptember 8-ára volt kitűzve egy ev. istentisztelet, mennyire boldogok vol­tak . . . Nem jött senki. Naponként járnak a róm. kath. kápolna miséjére, mert hát a beteget, az egészség és szerető szivek után vágyakozót csak a jó Isten tudja meghallgatni. Mivel látogatási időm túl voltunk, csak nagy nehezen engedtek be Lelkész? — mondották. — Hol az igazolványa, megbízatása, vagy hozzá hasonló valami? Amikor búcsút vettünk, megszállott területre való testvén)őnk sírva futott szobájába vissza — két i ónap óta első látogatói voltunk... Nem úgy a többiek. Esztendőkkel ezelőtt egy szép gyermeket keresz­telitem a Deák-téren. A vallatásnál kisült, hogy „tör­vénytelen“. Akik hozták, újságolták, hogy az anyja állandóan .sir, nem tudják megvigasztalni. Másnap el­mentem a nőgyógyászati klinikára. Megvigasztaltam. Testvérnőmnek mondottam. Bátorítottam, hogy el nem hagyjuk. Neki is, gyermekének is —egész életén át se­gítségére leszünk... Ne féljen, Krisztus őt is, gyerme­két is szeretettbe fogadja... Egy kis kelengyét is sze­reztem számukra. És az eredmény? Az asszony fanati­kus evangélikussá lett. Nagyszerűen vivja az élet nehéz harcát. Fiából pedig papot akar nevelni!... Hiányos volnék, ha kórházi tapasztalataimnál nem említeném meg a sokunk által ismert ,,jó Szabinka“ né­nit. Esztendők óta küldöm hozzá az ország legkülönbö­zőbb vidékéről a szegény és gazdag szembetegeket. Csak egv névjegyembe kerül. Vagy abba sem. Csupán azt kel! mondani, hogy ő is ev. — és akkor a „jó Sza- binka“ néni fáradságot nem ismerve teljesiti a kérése. Mert hát ő csak ápolónő, de elintézi azonnal a felvétel nagyon nehéz munkáját, közbe a főorvossal gondolán megvizsgáltatja s ha szükséges, orvosságot, pápa szemet szerez a beteg számára. Evangélikus testvéreim, ne essünk kétségbe. Egy kis összetartozás-érzésre van csupán szükség és egy kis komoly szervezkedésre. Ha sikerül, akkor az a fény, melegség és szeretet, mely bennünk lakozik, ledönti a pokolnak is minden kapuit! Szuchovszky Gyula. Saxlehner Hunyadi János természetes keserüviz hatása felfilDIQlIiatatlait ANGSTER JÓZSEF és FIAI “ * orgona és harmóniumgyár Rt. * PÉCS. I Készít uj orgonákat es harmó- • niumokat a legtökéletesebb rend- g szerben. Elvállalja orgonák át- • építését légnyomatu csőrendszer- * rel, teljes javításokat, tisztitá- § sokat és hangolásokat. $ Uj homlokzatsipokat a leg- 5 rövidebb idő alatt készít. • 1924 EGYHÁZI ÉLET. Báró kövesházi Kövess Hermann, a volt cs. és kir hadesreg Temesvárt született egyetlen veretlen vezére tábornagya, Bécsben 74 éves korában hirtelen elhunyt, Budapesten temették el a város által ajándékozott dísz­sírhelybe nagy katonai pompa és óriási részvét között Egyházunknak ezen kiváló fiát, magyar tragédiánk ezen legtragikusabb hősét, akit egy félvilág bámult me„ kiváló haditetteiért és emelt az elsők közé, de akit egyw trafikkal jutalmazott a hálátlan kor, csak a katonaság tekintette halottjának, gondosan elzárva az ország nem katonai rétege elől a részvét közvetlen megnyilatkozását, Balassa tábornok, a honvédség főparancsnoka helyettese után, rövidesen ez a második eset. — Kénytelenek va­gyunk szóvá tenni ezt, mert a kegyeletnek ilyen egy­oldalú kisajátítása különösen fájdalmasan érint az adott, esetben. — Tábornagyunk emlékét áldjuk! •j- Kubisch Emil, Rákoskeresztúrnak 31 éven át fá­radhatatlan vezetője, a Hangya szövetkezet helybeli meg­teremtője, ottani ev. egyházunknak kántortanitója, 63 éves korában Budapesten elhunyt. Neje, született Kuszy Hermin és két, fia: Emil (irsai tanító) és László (bank- tisztviselő'), továbbá István öccse, mint legközelebbiek —j egy kis unokával, Isten szent akaratán megnyugodva, gyászolják azt, kinek meleg szive elsőbben is őket boldo­gította. Koporsója körül impozánsan nyilvánult meg az őszinte részvét. Tiznapi betegség után, szept. 27-én volt a temetése Rákoskeresztúron. Pályatársak, tanítványok, ismerősök nagy sokasága kísérte utolsó utján. A gyász­szertartást Blatnyiczkv Pál főesperes, Noszkó István és Szuchovszky Gyula lelkészek végezték. Kiváló érdemeit méltatták Noszkó István ev.- Batta Árpád ref. lelkész, Késmárszky Gyula helybeli-, Perényi Rezső a régi Pest- megyei esperes-ség Tanító Egyesülete nevében. A Hangya központ is szép beszéddel rótta le háláját rákoskeresztúri megalapítójónak. Legyen emlékezete áldott! Kapi Béla püspök és neje Hegedűs Katinka leányát, Magdát, szeptember hó 30-án vezette oltárhoz a szombat- helyi ev. templomban Balogh Ernő, nagygeresöi ev. lel­kész, Balogh Gábor és neje Pálffy Lidia fia. Istenünk ál­dása nyugodjék meg az uj frigyen és tegye általa teljessé szülők hitét, örömét és reménységét. A budapesti III. kerületi egyházközségnek (óbudai) a FOB a Metternich hercegi uradalomból 50 holdat meg- itélt (Bot és Etyck község határában). A birtokbahelye- zés csak a jövő évben fog megtörténni, de azért így is örömmel hozzuk tudomására az érdekelteknek. Mikolik Kálmán ünneplése. A Budapest-deáktéri is- cola csütörtökön ünnepelte meg nagy csendben, de annál melegebb szeretettel Mikolik Kálmán igazgató hdvatalos- codósának 50-ik évfordulóját. Egyházunk derék, odaadó is hűséges munkását, aki igazi paddagogosz volt a Krisz- usra, mi is köszöntjük. Ad multos annos. Gyermeki hűség. A mi időnkben az a gyakoribb, íogy szülők, édesanyák tesznek gyermekeik nevére alapítványokat. Megfordítva ritkább. Ebből azt következ- etem, hogy a szülőkben nagyobb a szeretet gyermekeik ránt, mint a gyermekekben a szülők iránt... Elmon-

Next

/
Oldalképek
Tartalom