Evangélikusok lapja, 1923 (9. évfolyam, 1-35. szám)

1923-01-14 / 1-2. szám

2 aVAfIGélilKÜSO* üHPtTÄ 1923 Kiss István püspök beiktatása. A Dunáninneni egyházkerületnek január 11-én nagy ünnepe volt. Püspökét, Kiss István volt nógrádi főesperest — kinek püspökké választá­sáról már megemlékeztünk — a pesti Deák-téri templomban ünnepi istentisztelet keretében tartott rendkívüli közgyűlésen iktatta- be uj méltóságába. Közének, Balogh István kér. főjegyző imája s az ezt követő karének után a közgyűlést Kéler Zoltán egyházkerüleíi felügyelő nyitotta meg s a választás eredményének kihirdetése után Dr. Polner Ödön egyetemi tanár vezetése mellett küldöttség ment az uj püspökért, ki a hozzá intézett kérdésre kijelentette, hogy állását elfoglalni kész. Gásparik Margit soloéneke után Belicza András nógrádi esperes az uj püspököt meggyóntatta s részére az Ur szent vacsoráját kiszolgáltatta. Majd Geduly Henrik, a tiszai egyházkerület püspöke lépett az oltárhoz s Balogh István, Belicza András, Podhradszky János, Zimmermann János esperesek­től, valamint Kirchner Rezső püspöki titkártól és Mesko Károly kerületi jegyzőtől környezve, az uj főpásztorhoz nagyszabású avató beszédet intézett. Bevezető szavaiban — melyek a Rákóczi korabeli magyar felvidék régi dicsőségét jutatták eszünkbe -- hang­súlyozta azt, hogy a püspökavatás az egyház komoly bizony­ságtételének ünnepe. Lelki szemei előtt feltárul az aposto­lok kara; s miként egykor Pál apostol, úgy indul el most az uj püspök is az evangélizálás nagy munkamezejére. Téli pasztell. Hóhintette síkság közepén keskeny sáv: kicsi falu szürke pasztellje pásztázza a fehérséget. A falu körül, mint fekvő pupostevék, varjú-pettyes asztagok lomháskodnak. Távolabb magányos épület teteje látszik: a befagyott viz mellett némán áll­dogál őrt a csőszház. Pirosrasirt szemeit most hunyja le a nap a látóhatáron; alkonyodik. A zuzmarás fák között fagyasztó szél fütyörész sivár téli dalt s rázza a jégvirágpihét, mint tavasszal az akácszirmot. Mada­rak: szürkék és feketék húznak az erdők felé egyedül, párban és csoportosan, akár bent a falvakban, városokban az emberek. A falutól ut kanyarog a csőszház irányába; rajta, mintha gombostű-fejek volnának messziről, pontok mozognak. A kicsiből nagy lesz, a tü- gombja lencse, bab, mákfej nagyságúra nő, majd látható, ki, mi mozog: három kis iskolás gyermek. Öklömnyiek. Egy leány, két fiú. A leányt közrefogják, már érzik, hogy „férfiak", védik. Ron­gyosak. Foltos rékli, vásott dolmány gombolódik szorosan reájuk. Iromba patkóscsizmájuk alatt tompán dobban aprókat a fagyos földgöröngy. Arcuk piros, mosolygós, mint a pogácsaalma, Isten országának megnyerni s együtt tartani a sziveket súlyos gond, de dicső feladat. Követni a Megfeszítettet, őt hirdetni, vele szenvedni, a hozzá való ragaszkodásról bizonyságot tenni, különös kötelességünk éppen ma, midőn az emberiség egy lelkileg gyötrődő s erkölcsi stilyedéssel megvert lázbeteg szervezet; az uj püspök {Sédig szintén végrehajtó szerve az Urnák, ki ma ítéletet tart felettünk. Vezessen utaidon — folytatta szavait püspöktársához intézve — a Krisztussal való egybeolvadás készsége s ne feledd, hogy az Urnák számadással tartozol. Majd emlé­keztette őt nagy elődeink érdemeire, kiknek emelkedett szelleme egyházunknak más vallásu polgártársaink részé­ről is megbecsültetést s tiszteletet szerzett. Az egyház- kerület mai örömét minden gyülekezetben ünnepi harang- szó hirdeti — fejezte be beszédét a felavató püspök — s mi hisszük és reméljük, várjuk és tudjuk, hogy ez a mai püspöki székfoglalás Isten országának javára lesz s abból egész egyházunkra csak áldás fakad. Ezután a püspöki esküt tette le az oltár elé boruló uj főpásztor; majd felhangzott a Confirma Deus ősi éneke s miután a mélyen megindult püspök térdelő alakja felett áldást osztó papság helyét elhagyta, az immár felavatott főpásztor buzgó imában adott hálát Istennek. Az egybegyült hivek megáldása után újból felhang­zott az „Erős várunk“ dallama, majd Dr. Kéler Zoltán egyházkerületi felügyelő üdvözölte elsőnek az uj főpász­tort, kiemelte eddigi püspökhelyettesi munkásságát, mely alatt mindenki megismerhette evangéliumi jellemét s eré­nyeit, melyek az ő jövőbeni püspöki működéséhez fűződő remények teljesülésének is biztos zálogát képezik. Átadta neki az egyházkerület pecsétjét s áldást kívánva reá, azon meggyőződésének adott kifejezést, hogy az evangéliumban megacélosodott eiők n agyar hazánk s egyben dunán­inneni egyházkerületünk területi épségét is mielőbb vissza fogják szerezni. Kiss István püspök székfoglaló beszédében megköszönte a felügyelő üdvözlését s kegyelettel emlékezett meg nagy elődeiről, Geduly és Baltik püspökökről. Hogy a felforgató erők jelenlegi lát­hatatlan, de annál hevesebb küzdelmei között vállalta a püspöki méltóságot, annak oka az, hogy a hivek akaratának megnyilatkozásában Isten hivó szemük tiszta, kék, mint fejük felett az azuros égbolt. Kezük feszesen a zsebben, csak a leány dugja össze nőiesen a réklije ujjába. Hátukon bámult vászontarisznya; könyv, palatábla fityeg ki belőle. Egyre sötétedik Szaporán, aprókat lépnek a kis ember-palánták. Gyakran nézegetnek hátrafelé: nem jön-e utánuk valaki? —- A közelitő léptek zaja, kocsizörej biztatásként hat a rideg országút utasaira. A kislány megrázkódik: — Fázom. A testvérei biztatják: — Nemsokára hazaérünk. A kemence mellett jó meleg lesz. A szél hidegen fuj beléjük: gyorsabban szedik lábaikat. A fákról nyakukba hull a zúzmara ; összébb húzzák magukat. — De hideg! — nevetik a fiuk és mint a kiscsikók, futásnak erednek mintegy száz lépést. Tovább nem birják, gyenge még a tüdejük, meg­állnak. Nagyokat lihegve kifújják magukat. A leány panaszosan kap szóhoz: — Olyan éhes vagyok! A nagyobbik fiú előreveti tarisznyáját, koto­rász benne s odanyujt egy pogácsát:

Next

/
Oldalképek
Tartalom