Evangélikusok lapja, 1923 (9. évfolyam, 1-35. szám)

1923-01-14 / 1-2. szám

IX. évfolyam. Budapest, 1923. január 14, 1—2. szám Szerkesztőség és kiadóhivatal! Budapest, Vili., Szentkirályl-utca 51 KSanDBBB Alakította Előfizetési ér félévre 300 kor. Egyes szám ára 20 korona. (Öllői-ut 24). Dr. Raffay Sándor. Hirdetési árak megegyezés szerint. Lapreklamációk IfJ. Kellner Ernő könyv­nyomdájába, Budapest, V., Ceáky utoa 10 küldendők. Kiadja Megjelenik minden vasárnap. ?» LjUTMER SZÖVETSÉG. Felelős szerkesztő és kiadó: Dr. SCHOLTZ OSZKÁR. Főraunbatárs: KUTHY DEZSŐ. Határozatlanság. Gyakran halljuk a panaszt, hogy valamely mozgalom, mely bizonyos eszmének megvalósítása végett indult meg, hosszú idő befolyása alatt is csak alaktalan forrongás képét mutatja anélkül, hogy kézzel fogható, minden kétséget kizáró ered­ménnyel tenne tanúságot életrevalóságáról. Ezt a terméketlenséget aztán igen sokszor annak tulaj­donítják, hogy az az eszme nem természetes szük­ségszerűség szülötte, nincs gyökere a közéletben és ennek folytán az a mozgalom is, mely annak az eszmének megvalósítását tűzte ki zászlajára, csak napi életű felbuzdulás mulékony tüneménye. Pedig talán nem ez az igazi oka a mozgalom sikertelenségének, hanem az, hogy az eszme még nem tisztult meg attól a salaktól, mely születése körülményei folytán .reátapadt; nem érett még meg, következésképen azok a férfiak, kik bajnokaivá szegődtek, még nem tudnak az eszme megvalósí­tására egészen határozott irányt vágni be. A hatá­rozatlanság az oka annak, hogy a mozgalom csak szavakban, de nem tettekben nyilvánul. A háború borzalmai, az emberietlen és gonosz cselekedetek halmaza, melyekre a pénz és hatalomvágy az embereket elragadta, az erkölcsi érzék ijesztő eltompultsága azt az eszmét érlelték meg a közgondolkozásban, hogy vissza kell tér­nünk az anyagiasság lélekzeífojtó világából az igaz keresztyén életre; le kell dönteni azt a Baálistent, melynek rabszolgái voltunk és — valljuk be őszintén — vagyunk mindezideig; de meg kell nyitni szivünket a lelki javaknak, az erkölcsi törvények iránti engedelmességnek, a fele­baráti szeretetnek és a hazafiság szent érzelmeinek befogadására. Ennek a gondolatnak harsány han­goztatását halljuk széles e hazában a zöld és a fehér asztal mellett; olyan cselekedetek azonban, amelyek az igaz kereszlyénségnek meg az önzet­len hazaszeretetnek megtestesülését jelentenék, csak nagyon ritkán tűnnek szemeink elé. Mert nincs biztos tudásunk afelől, melyek azok a tettek, ame­lyek az igaz keresztyénségről tesznek tanúbizony­ságot. Tetterőnket a határozatlanság súlyos bilincs­ként tartja lekötve. A jótékony fordulatot, — mely már valóban meghozhatja a várva-várt igazi boldog uj évet, — olyan vezérférfiak tevékenysége idézi majd elő, akik­nek szeme előtt az eszme a maga tisztaságában jelenik meg, akik aztán nemcsak szavakkal, nemis csak egyes tettekkel, hanem egész életükkel áll­nak az eszme megvalósulásának szolgálatába, akik ebben a szolgálatban minden vagyonukat, minden kincsüket és ha kell, akár életüket is készek fel­áldozni. Olyan korszakban élünk, amikor az embe­riségnek egy Szokrateszre, Keresztelő Jánosra, Luther Mártonra van szüksége. Csak egy ilyen határozott egyéniség lángszellemének világa képes megmutatni s megnyitni azt az ösvényt, mely ebből a szörnyű zűrzavarból és mélységes sülyedtségből fölemel és kivezérel a nyugalomnak és testi s szel­lemi jólétnek óhajtott országába. A gondviselés bölcsessége mindenkor támasz­tott az emberiség szeme elé lánglelkü férfiakat, akik, mint a hajósok lámpatornya, világot gyújtot­tak a bizonytalanság, határozatlanság sötétségében bolyongóknak. A szerető mennyei Atya ebben a mai felfordulásban sem hagyja el gyermekeit, ha az idők teljessége elérkezik. Addig pedig az Isten fiaihoz méltó életet élők előtt azt a hivatást jelölte ki a gondviselés, hogy előkészítsék a sziveket a mennyei örömök befo­gadására s egyengessék az Urnák útját. Sass János. Mimiiiiiiiiiiiiiiimuimuiimiimiiiimimimmuiiiiiimiiiimimimiiiiimiiiiiiiiitiiii Felhívás. Az egyet, főjegyzői iroda felhívja mindazokat, akik­nek neveltetési segélyre igényjogosultságuk van és segélyben részesülni óhajtanak, hogy a lelkészsegélyezési-alap bizott­ságához intézendő kérvényüket az előirt okmányokkal fel­szerelve, a hivatalos ut betartásával sürgősen nyújtsák be.

Next

/
Oldalképek
Tartalom