Evangélikusok lapja, 1922 (8. évfolyam, 1-52. szám)

1922-02-26 / 9. szám

1922 eVApiGÉUIKUSOK tiRPJA 1 vesztik el. Hány presbiter hajt fejet a templom padjaiban s a templom pitvarában már azt mérlegeli, elég mélyen köszönnek-e nekik azok, kik csak egyháztagok. Egyházfelügyelők, kik egyházi tisztségtekkel talán csak a világi emelkedés lépcsőjét járjátok, mennyit emel­kednétek Isten szemében is, ha kebletekben éktelen haszon­lesés helyett a mindeneket elfedczö szeretet lángja lobogna. Lelkészek, kik olykor egy hitvány párbér-csirke be nem szolgáltatása miatt már-már haragra gerjedtek, mily hamar lecsendesednétek, ha híveitek önzését a mindennapi kenyér megadásában hivő szeretet reményével és türelmével tör­nétek meg. És ti. gyülekezetek, melyekben sokszor gonosz hajlamok tombolnak, minő világosságai volnátok ti a világnak, ha ablakaitokat nem a hamisságnak örömtüzei, hanem az igazságnak, az Élet könyvének tanulmányozására gyújtott apró mécsesek tennék fényessé. Az az apostoli tapasztalat, hogy .rész szerint vagyon bennünk az ismeret“, evangélikus egyházunknak sok gyen­geségére vet világot Vannak nagyhírű szónokaink, kiknek prófétaszavára gyülekezetük követ emel s vannak evan­géliumi lelkületű csendes lelkipásztoraink, kik szeretetet termelő kicsiny falvakba szorultak, mert a próféták tehet­sége nekik meg nem adatott Sok tanult emberünk már gyermekkorában férfiúvá lett, de férfikorában is gyermek­hez illő dolgokra szorítja őt az élet. Hogy pedig homályos beszédű pásztorunk is akad, kinek nyája élete végéig gyermek marad, arról jobb nem is beszélni. Egyetlen vigasztalásunk az, hogy egykor „eljövend a tökéletes teljesség“. Ennek a tökéletesedésnek az isko­lája a mi Evangélikus Szövetségünk, melynek tagjai hisz­nek Istenben, olyan hittel, mely a hegyeket is elviszi helyükből; reménykednek egy szebb Magyar lövőben, olyan erővel, mely a hamisságból is igazságot fakaszt; végül hirdetik s életükkel be is bizonyitják azt, hogy egyházunk lehet gyenge, lehet fáradt, de éltető eleme, a szereiét, belőle — soha el nem fogy. iiiiiimiiiiuiiiiiiiiiiiiiiHuiiiiiiuiiMmniimHiiiiiimimii uuiiiiiuiuiiiumiiiiiiiíiiimu Könyvek és folyóiratok. A debreceni Lelkész! Tár februári füzete Földváry Lászlónak a protestáns egyháztörténészek ez évben elhalt nesztorának érdemeit méltatva, a tervszerű tudóskepzés eszméjét veti fel. Könyvismertetésében Door D. G. von Antal holland írónak a magyar protestantizmusról irt művéről, B. Beszler Anna és Székely András Krisztus legendáiról stb. emlékezik meg. A füzetet 6 kisebb-nagyobb egyházi beszéd egészíti ki. Az .Egyházi Lapok" ez évi 2-lk száma hosszabb cikkben foglalkozik a cserkészet pedagógiájával; termé­szetesen katolikus szempontból. Kívánatos volna, ha a cserkészettel pedagógiai és hitéleti szempontból evang. tanáraink is behatóbban foglalkoznának. uinuiiniimimuiiiiiiiiiiimiiiumiiiiniuiiiiiiuniiiiiimimiiiimiiiniimiiiiiiiiiniiii Gazdasági feladatok. A gyümölcsfametszés ideje. A fiatal fák korona­alakító metszését leghelyesebb korán tavasszal rügyfaka- dás előtt végrehajtani. Ellenben fejlettebb korú fák termőre metszését télen is végezhetjük. Kivételt képeznek a barack, cseresznye és diófák, melyeket jobb tavasszal vagy nyáron megmetszeni. A fák tőhajtásait és gyökérsarjait is télen távolítsuk el. Tulerős fák alakitó vagy termőre met­szését ajánlatos május végére halasztani. (Kertészet.) A gyümölcsfák betegségei ellen télen kell véde­kezni. Teendők: 1. Lehullott lombot elégetni. 2.Elhalt fa­ágakat levágni. 3.'Sebhelyeket fakátránnyal, vértetves fol­tokat dendnnnel bekenni. Beteg fáról oltógalyat szemzőhaj­tást venni nem szabad. 4. A fák kérgét tisztára kaparni 5. A fákat 3—5°/0-os bordói vagy mészkénlével megper­metezni. A fák talaja is jól bepermetezendő s utána fel­ásandó. Lisztharmat ellen újabban jól bevált a Sulfarol- kolliodális kén 2%,-os oldata. (Kertészet.) _ HÍREK. Hangverseny. Az Evang. Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Szövetségének céljaira a bpcsti Zeneakadémiában febr. 10-én sikerült hangverseny tartatott, melyen Dr. Kosdry János tanáron kívül, kinek szerzői estéje volt — Buda- novits Mária operaénekesnő, a Bach kótus és a Kőszegi quartett is közreműködött Tizenöt uj plébánia Budapesten. A .Nemzeti Uiság“ híradása szerint Budapest Európa nagy városai között a római katolikusok száma tekintetében negyedik helyen áll. Páris, Brüsszel és Bécs előzik meg számbelileg az 550.000 római katolikust számláló Budapestet. Milano, Róma, Köln, München, Berlin mind utána következnek. Eddig tizenöt plébánia volt, 7 a budai, 8 a pesti oldalon és Pesten egy plébániára átlag 59.000 hivő esett. Nyolc uj plébániát akartak felállítani, de a város kegyúri albizott­sága 15 uj plébánia felállítását javasolja. A 30 plébániából 23 volna fővárosi kegyúri, 6 szerzetesi és 1 udvari plébá­nia. A főváros 1922. évi költségvetésében az uj plébániák létesítéséhez szükséges személyi költségek már fel vannak véve és a közgyűlés hozzájárulása esetén azonnal fogana­tosíthatók. így szervezkednek és erősödnek a római kato­likusok. Dr. Clark E. Ferenc Magyarországon. Dr. Clark, a .Christian Endeavor Society* megalapítója újra (immár harmadszor) meglátogatta hazánkat. Mikor 1881. február 2-án. mint a portlandi (Egyesült Államok) gyülekezet lel­késze a CE mozgalom mustármagját elültette, álmodni sem merte, hogy 40 év elteltével a keresztyén szövetségi munka lesz a világ leghatalmasabb protestáns szövetsége, 4U országban, 80 felekezet kebelében 70.000 helyi csoportot és 5 millió tagot fog felölelni. Az utolsó két évben 9238 uj szövetség alakult a világ minden részén. A bostoni központ évi költségvetése 75.000 dollár (kb. 47 millió korona). Ma Dr. Clark a világszövetség elnöke. Február 25-től március 6-ig lesz Magyarországon (azután Finn-, Észt- és Lettországba megy, hol virágzó CE. munka folyik), ez idő alatt felkeresi Debrecent (február 28 — március 1.) és Nyíregyházát t március 2-3.), hol szintén előadásokat tart, de legtöbb időt Budapesten tölt. A Bethánia-Egylet, mely a Christian Endeavor-munkát ezelőtt 22 évvel Magyar- országon is megkezdette (most alakult meg épen Karca­gon, Miskolcon és Kassán), március 5-én d. u. 5 órakor a Kálvin-téri templomban vallásos estélyt rendez, melyen Dr. Clark fog előadást tartani a mozgalomról. tsuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiinuiHiMiiiuiniiiiiiiuimMiiiuiiiiiuiiuiiiuiiiumiiiuiuii EGYHÁZI ÉLET. I SCHOLTZ ALBERT j a budapesti evang. főgim­názium volt tanára február hó 7-én 76 éves korában elhunyt Jeles szakembere volt a földrajzi tudománynak s több kiváló tankönyvet irt. Mint tanár azonban betegeskedése folytán már régebben nyugalomba vonult. Lelkészbeiktatás Kispesten. Kedves ünnepe volt a kispesti evangélikus egyháznak folyó hó 2-án. Ugyanis e napon közgyűlés keretében iktatta be, illetve megerősítette Kacziány János esperes úr állásában Máié Károly lelkész urat, ki 14 évig mint missziói lelkész működött Kispesten. Az evang. egyház e napot arra használta fel, hogy szere- tetét és ragaszkodását mutassa meg lelkésze iránt s való­sággal ünneppé avatta e napot. A ref. templomban — hol az evang. hívek istentiszteleteiket tartják — folyt le az ünnep. A közgyűlést báró Radvánszky Albert esperes-fel­ügyelő nyitotta meg; utána Kacziány János esperes fel­olvasta Dr. Raffay Sándor püspök úr üdvözlő levelét s hosszabb beszédben üdvözölte s állásában megerősítette Máté Károlyt. Utána sorban üdvözölték lelkészüket a kis- stiek nevében Adorján Márton tanár, Szentlőrinc nevé- n Kutzenda Lajos főjegyző s az evang. egyesületek vezetői. Az ünnepség után a kispesti kaszinóban lOOteritékü bankett volt, hol az evangélikusság szine-java megjelent s meleg szeretettel vették körül és ünnepelték népszerű lelkészüket.

Next

/
Oldalképek
Tartalom