Evangélikus Népiskola, 1908

r<t <ié/ TARTALOM. I. Iránycikkek. értekezések, alkalmi közlemények Túi az árakon, x—y................................................................................................. 1 Egyházi lapjaink sorsa. —ár............................................................................... 6 A rajzolás tanítása az új tanterv alapján. Szusz Lajos .......................... 9 A z osztatlan népiskola óraterve és órarendje. Kapi Gyula ... 15 Javaslat a dunántúl ág. h. evang. egyházkerületi tanítóegyesület segélyegyesülete tárgyában. Haiszer Henrik..................................20 U tazás magunk körül. Memento.................................. 23, 52, 94, 122, 152 U tasítás a tanítóképző intézet valláslanítási tervéhez. Kapi Gyula 41, 73 Az általános szavazati jog és a tanítók. K, ,........................................50 Jézus példázata a talentumokról. Kiss Samu........................................55 A dunántúli ág. h. ev. egvházker. taniló-egyesület elnökétől (Süss István)...........................................................................................................82, 106 Az evang. ifjúsági egyesület hivatása. Hetvényi Lajos.......................85 A 2. és 3. parancsolat magyarázata. Pap Ferenc 89 Országos evang, tanító egyesületünk ügye. Alexy Lajos .... 105 Az iskola hivatása az erkölcsi és vallásos érzelmek ápolása szol­gálatában. Marton Gyula..............................................................................107 A hazaszeretet ébresztése és fejlesztése á népiskolában. Kiss Lajos 111 Iskola-fürdő. Dr. Leszner Rudolf.........................................................................121 A soproni ev. tanítóképző jubileuma..............................................................137 Évzáró vizsgálat vagy évzáró ünnepély ? Vaday József . . . , 138 Pál apostol és Luther Márton. Bándy Miklós .............................................142 M egjegyzések. Wagner Ádám...............................................................................149 A soproni ág. h ev. tanítóképző.intézet alapításának félszázados emlékünnepére. Sass János.............................................• . . . . 169 A soproni ev. tanítóképző-intézet jubileuma. Ihász Ferenc . . . 172 Oltári ima. Zábrák Dénes....................................................................................175 A z emlékünnep megnyitása. Gyuráiz Ferenc..................................................177 Ü nnepi beszéd. Papp József....................................................................................180 A dunántúli ev. tanítóság üdvözlése. Sass István......................................183 Ü dvözlés a más kerületben működő volt növendékek nevében. Alexy Lajos...........................................................................................................184 Hangzatos jelszavak. Szüsz Lajos.........................................................................185 ? Koczor Matton..........................................................................................................233

Next

/
Oldalképek
Tartalom