Evangélikus Népiskola, 1902

TARTALOM. I. Irányczikkek, értekezések, alkalmi közlemények. Boldog új évet! Sass János.............................................................................. 1 Mi lesz tehát az orsz. ág. h. evang. tanítóegyesületből ? X. Y. ... . 8 Turlózás. IX. (Hozzászólás a »Szabályzat«-hoz.) Sass István .................. 14 Á tíz parancsolat magyarázata. Pröhle Henrik.....................................17. 45. 147 Az ifjúság elzüllésének okairól. Pethes Junos.................................................. 33 T arlózás X. (A tanítói fizetésekről.) Süss István......................................... 42 A népiskolai vallástauítás módszeres kezelése. Ebenspanger János . . . 49. 83 A tanítóképző intézetek vizsgálatairól. Simlcó Endre.................................... 65 A tanítói javadalmak újrabecslése. Mohácsy Lajos.........................................67. 188 A dunántúli tanítóegyesületek szabályzati javaslatáról. X. Y................... 72 É szrevétel. Suss Janos............................................................................................ 76 A tanítóképesitő vizsgálatok módosítása. Mohácsy Lajos....................... 97 A z évzáró vizsgálatokról. Kund Samu....................... ................................ 102 A tanterem világossága. Leszner Rudolf dr..................................................... 107 A kedély művelése. Kintzler Árpád................................................................ 110 V iszhang x—y ébresztgető czikkére. Alexy Lajos......................................... 116 A tanítóképesitő vizsgálatok módosítása. A soproni ev. tanítóképző-intézet tanári karának véleményes javaslata....................................................... 129 A duuántúli ág. h. év. tanítóegyesületek szabályzat javaslatáról. Mohácsy Lajos. 132 Az egyházkerületi közgyűlésre kiküldendő két népiskolai tanítónak válasz­tásáról. Somlyóvidéki ................................................................................... 139 T arlózás. XI. (A tanítói javadalmak újrabecslése.) XII. (Az országos ev. tanítóegyesület kérdéséhez.) Sasslstván........................... 141 A szülők iránti szeretet ápolása. Kalma Pál............................................. 145 A soproni ág. h. ev. egyházkerületi tanítóképző intézet gyakorlóiskolai rendtartása. Kapi Gyula......................................................................... 161 Falvay Antal. Alapi István.................................................................................. 173 Szavazás után......................................................................................................... 178 Népiskolai vallásoktatásunk anyaga B. a............................................................ 180 A külmisszióról. Hetvényi Lajos...................................................... 183

Next

/
Oldalképek
Tartalom