Evangélikus Élet, 1936 (4. évfolyam, 1-51. szám)

1936-11-22 / 46. szám

352. oldal. EVANGÉLIKUS ÉLET 1936. november 22. nácsülés (Pfaff Ottó indítványára) üdvözölte Dr. Sztranyavszky Sándort és visszautasította az őt és benne egyházunkat ért támadásokat. — R Budapest-kelenföldi templomban ("XI., Len- ke-út 56.) »Ádventi üzenet« címen előadássorozat lesz. Az előadások sorrendben a következők lesznek: 1. December 3-án: Az ember kérdése: Mit cseleked­jünk? D. Raffay Sándor püspök. 2- December 10-én: A Keresztelő válasza: Térjetek meg! Kemény Lajos esperes. 3. December 17-én: Az Ur szózata: Imhol jő néked a te királyod! Dr. H. Gaudy László hitok­tatási igazgató. — Az előadások minden alkalommal d. u .6 órakor kezdődnek és művészi ének- és zene­számok egészítik ki. — Szécsény. Lélekemelő és bensőséges örömün­nepe volt a szécsényi gyülekezetnek nov. 15-e, amikor is a vasárnapi istentisztelet keretében törtéint a gyü­lekezet újonnan megválasztott lelkészének, Kovács Gyulának beiktatása. A szertartást D. Kovács Sándor püspök jelenlétében Kardos Gyula alesperes végezte az Istennek szentelt szerény, de az őszinte és köz­vetlen szeretettől zsúfolásig megtelt hajlékban. Az istentiszteletet a helyszínen megtartott díszközgyűlés követte, melyen az elnöklő Kardos Gyula alesperes átadta a fiatal lelkésznek a gyülekezet meghívó le­velét, majd az ünnepeltet sorrendben Veress Imre egyházközségi felügyelő, D. Kovács Sándor püspök, továbbá a nőegylet és az elemi iskola keresetlen szavú szónokai üdvözölték. A jelenlévők számára felejthetetlen ünnepet díszebéd követte, melyen az első pohárköszöntőt D. Kovács Sándor püspök mondta a kormányzóra, az üdvözlők egész sora pedig a fiatal lelkészt és szüleit halmozta el szeretettől áradó jókívánságokkal. — Mezőtúr. A helyi Luther Szövetség nov 15-én az Ipartestület színháztermében nagysikerű műsoros délutánt rendezett, amelyen Dr. Vető Lajos szolnoki lelkész tartott Lélek, lelki éhség és lélektáplálás címen mélyen szántó, a közfigyelmet lebilincselő előadást. A 12 számból álló kísérő műsorból Szelényi Kató művészi zongorajátéka, Bartos Pál prológja, Egyed Aladárnak »Legfőbb vigasz« című s vegyeskar által előadott kompoziciója, Hőgye Sándorné és Tóth István ref. lelkész énekszámai, valamint Bodorik Józsefné költeményei emelhetők ki, de a többi sze­replők is tehetségük legjavát nyújtották a hatalmas termet szorongásig megtöltő közönségnek. A mű­soros délután fényes erkölcsi és jelentős anyagi sikerében a főérdem Botyánszky Jánosné szövetségi titkáré, aki a rendezés fáradságos munkáját nagy hozzáértéssel és odaadó buzgósággal végezte. — Halálozás. Id. Ruttkay-Miklián Gyula életének 68. évében, nov. 15-én elhunyt- Temetése 17-én volt Aszódon. Az elhunytban Ruttkay-Miklián Gyula püs­pöki titkár és Ruttkay-Miklián Géza szentetornyai léikész édesapjukat gyászolják. Posch Ilona Mária, Posch János ny. iskolaigaz­gató leánya 23 éves korában elhunyt. — Uj kormányfőtanácsos. A kormányzó Zongor Béla körmendi evang. lelkész, esperesnek egyetemes egyházi főjegyzőnek az egyházi és hitéleti téren szer­zett érdemei elismeréséül a kormányfőtanácsosi címet adományozta. — Készítsük elő az Egyetemes Imahetet! Az Evan­géliumi Világszövetség (alliance) az 1937. évre is elkészítette az Egyetemes Imahét tárgysorozatát, me­lyet a Magyar Evangéliumi Szövetség december elején szét fog küldeni. Minthogy a MESz már az év első felében alapszabályokkal bíró egyesületté alakult s minthogy negyedévi folyóiratot is szándékozik in­dítani, az imaheti felhívás és tárgysorozat e lap leg­első számában fog megjelenni. A MESz vezetősége azonban már ez úton felkéri a különböző evangéliumi gyülekezeteket, hogy már most tegyék meg a szük­séges intézkedéseket az 1937. január 3-ától 10-éig tartandó imahét megszervezésére. Imaheti tárgysoro­zatot az érdeklődőknek dr. vitéz Csia Sándor, a Magyar Evangéliumi Szövetség ügyvezető alelnöke (Budapest, VI., Andrássy-út 83. fsz. 2) szívesen küld. t — Luther-áhitatossági könyv. A győri egyházme­gye belmissziói szövetsége elhatározta, hogy a Nun freut euch Christen g’mein c. német gyűjtemény for­dításaként 1937 karácsonyára olyan áhitatossági köny­vet ád ki, amely az egyházi év ünnepköreihez iga­zodva, az esztendő minden napjára egy-egy rövid pompás elmélkedést tartalmaz Luthertól. A kb. 300 oldalas díszkötésű könyv ára 4 pengő körül fog mozogni. A reformátori keresztyénség megújulásának idején bizonnyal nálunk is nagy kelendőségnek fog örvendeni e könyv. Már most felhívjuk rá a fi­gyelmet. — »Istené vagyok« címmel jelenik meg az evang. egyház tanítását kérdés-felelet alakjában tárgyaló kis füzet. Szerkesztette: Urbán Ernő. Ára előfizetésben jan. 10-ig. 30 fillér később 40 fillér. Megrendelhető a Harangszó szerkesztőségében. Győr. — »Krisztus a királyunk« címmel, mint az Egye­temes Egyház által engedélyezett tankönyv, kon­firmációi káté jelenik meg. Szerkesztette: Urbán Ernő. Ára előfizetésben jan. 10-ig 30, később 40 f. Megrendelhető a Harangszó szerkesztőségében, Győr. GYAKOROLJUK a virágmegváltást, hogy anya­giakban szűkölködő protestáns öreg testvéreinket is gondozásba vehesse a Virágszövetség. — Adományok Budapest, XI., Társ-utca 6. Mokry Eszter címére küldendők. HOGYAN TÁMOGASSUK AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZKERÜLETEK JÓLÉTI EGYESÜLETÉT?! Evangélikus ember családjáról a »Jóléti Egyesület« útján gondoskodik. Egyházi érdek is a »Jóléti Egyesület« felkarolása. Hívja fel mindenki a hittest­vérek figyelmét a Jóléti Egyesületre. A Jóléti Egye* sülét mindenfajta biztosítást felvesz, különösen te­metkezési és gyermekbiztosításokat. A Jóléti Egyesület 19.16. évi programmja: gondosko­dás a gyermekről! — Felvilágosítással és tájékozta­tással szolgál az egyesület központja: Budapest, IV., Hajó-utca 8—10. (Evangélikus bérház). Telefon: 1-863-32, valamint a kerületi fiókok: Miskolc, Debrecen, Szolnok, Békéscsaba, Szeged, Pécs, Székesfehérvár, Győr, Szombathely. Minden egyházközségben meg­bízottai vannak az egyesületnek. SZLEZÁK LÁSZLÓ Magyarország aranykoszorús mestere harang- és ércöntöde, harangi elszerelés- és hararg- lábgyár, Budapest, VI., Petneházy-utca 78. szám. 8 aranyéremmel és 4 díszoklevéllel kitüntetve! Megjelent! Zur Nieden Ernst: Éneddel beszélgetek. Fordította Dr. Vető Lajos. Ára P 2-80 Kapható Scholtz Testvérek könyvkereskedésében, IX. Ferenc-körút 19—21., és minden jobb könyvkeres­kedésben. SZIGETI NÁNDOR és FIA ékszerész, Budapest, IV., Kecskeméti-utca 9 szám. Alapítva: 1867. Nálunk már kevés pénz­ért vehet arany ékszert. ezüst tárgyakat és pontos órát. Jöjjön választani. János ev. 4:47-54­Fébé Evengélikus Diakonissza Anyaházi Nyomda, Budapest, VII., Damjanich-u. 28-b. — F.: Farkas L.

Next

/
Oldalképek
Tartalom