Zsilinszky Mihály: Az 1646-ki tokaji tanácskozmány. Budapest 1886. (Értekezések a történelmi tudományok köréből XII. kötet. IX.)

líilenczedik kötet. 1880. I. Szám. A tervezett négyes szövetség Ausztria-, Orosz-, Franczia s Spanyol­ország közt. 1787—1790. (Adalék Ausztria keleti politikájához.) Kiadatlan for­rások alapján irta Wertheimer Ede 50 kr. — II. Szám. A Limes Dacicus felső része. Torma Károly r. tagtól. 90 kr. — ILT. Szám. Jelentós a gyula-fehérvári káptalan levéltárában tett kutatásokról. Szilágyi S. r. tagtól 10 kr. — IV. Szám. A kalendáriumokról. JakabElek 1. tagtól 40 kr. — V. Szám. Az aquin­cumi amphitheatrum északi fele. (Jelentés az ottani ásatásokról.) T o r m a Ká­roly 1. tagtól. Nyolcz fametszettel s tizenöt fénynyomatu táblával. 1 fit.— VI. szám. A zárni és oháti apátságok. Balássy Ferencz 1. tagtól. 30 kr. — VII. szám. Nápolyi Péter. Egy diplomata a XVII. század elejéről. Szilágyi Sándor r. tagtól 10 kr. — VÉLI. Szám. A Renaissance kezdete és fejlődése különös tekin­tettel hazánk építészeti műemlékeire. Myskovszky V i kt o r 1. tagtól. 40 kr.— IX. szám. Marsigli élete és munkái. Beliczay Jónástól. 60 kr. — X. Szám. Az európai vasúti ügy fejleményei és eredményei a magyar magánjog szempontjá­ból. Wenzel Gusztáv r. tagtól 50 kr. — XI. Szám. A paraszt vármegye. Gyárfás István 1. tagtól 30 kr. — XII. Szám. Adatok a helynevek történe­téhez. Majláth Béla 1. t, 20 kr. Tizedik kötet. 1882. I. Szám. Bethlen Gábor és a svéd diplomáczia. A stockholmi kir. svéd állam­levéltárakban s az upsalai egyetemi könyvtárban őrzött adatok alapján irta Szi­lágyi Sándor r. t. 20 kr. — II. Szám. Az 1609-ki pozsonyi országgyűlés törté­netéhez. Zsilinszky Mihály 1. tagtól 30 kr. III. Szám. Forgách Ádám és Báthory Sófia ékszereinek történetéből. Majláth Bélai, tagtól. 20 kr. — IV. Szám. A Fuggerek jelentősége Magyarország történetében. Wenzel Gusz­táv r. tagtól. 40 kr. —• V. Szám. A jászkúnok nyelve és nemzetisége. Gyárfás István lev. tagtól 50 kr. — VI. Szám. Mythologiai elemek a székely népkölté­szet- és népéletben. Székfoglaló Kozma Ferencz 1. tagtól. 30 kr. — VII. Szám. A Hajdúk kibékitési kísérlete Inánchon 1607-ben. Majláth Béla 1. tagtól. 20 kr. — VIII. szám. A Petrarka Codex kún nyelve. Gyárfás István 1. tagtól . 60 kr. — IX. Szám. I. Rákóczy György első összeköttetései a svédekkel. Szilágyi Sán­dor akad. r. tagtól 10 kr. — X. Szám. Francziaország magatartása II. József császárnak II. Frigyes porosz királylyal történt találkozásaival szemben. Kiadatlan források alapján irta We rtheimer Ede. 1. tag. 20 kr. Tizenegyedik kötet. 1883. \ I. Szám. Masolino olasz képíró művei. Adalékok a magyar műtörténethez. IrtaVaisz Ignácz. 10 kr. — II. Szám. Az 1681-ki soproni országgyűlés tör­ténetéhez. Zsilinszky Mihály 1. tagtól. 50 kr. — III. Szám. Á magyar alkotmány fölfüggesztése 1673-ban. Dr. Károlyi Árpád 1. tagtól. 40 kr.— IV. Szám. Az 1683-iki táborozás történetéhez. A kétszázados évfordulat alkal­mából hg. Esterházy Pál nádor kiadatlan kéziratai s levelezései nyomán irta Thaly Kálmán r. tag. 30 kr. — V. Szám. Kritikai tanulmányok a Frangepán család történetéhez. Wenzel Gusztáv r. tagtól. Ára 40 kr. — VI. Szám. Bethlen Gábor fehérvári síremléke és alapitványai. Szilágyi Sándor r. tagtól. Ára 10 kr. — VII. Szám. — Egy állítólagos római mediterrán-út Panonniában. Dr. Or tv ay Tivadar 1. tagtól. (Egy térképpel). Ára 50 kr. — VIII. Szám. A keszt­hely-dobogói sirmező. Dr. Lipp Vilmos. Ára 10 kr. —IX. Szám. Gróf Pálífy Miklós főkanczellár emlékiratai Mag3 r arország kormányzásáról. Adalék Mária Terézia korának történetéhez. Irta Marczali Henrik. Ára 40 kr. — X. Szám. Erdély katonai védereje átalakulása a XVIII-ik században. Jakab Elek 1. tagtól. Ára 60 kr. Tizenkettedik kötet. 1884. I. Szám. Adalék Pannónia történetéhez Antoninus Pius korában. Irta H a m­p e 1 József. Ára 20 kr. — II. Szám. Szabolcs vármegye alakulása. Irta Kandra Kabos. 30 kr.—ni. Az 163 7 /s-ki pozsonyi országgyűlés történetéhez. Zsilinszky Mihály 1. tagtól. Ára 30 kr. — IV. Mabillon János a diplomatika megállapítója. Székfoglaló-értekezésül irta Horvát Árpád levelező tag. Ára 30 kr. — V. Az 1642-ik évi szőnyi békekötés története. Irta Majláth Béla lev. tag. Ára 70 kr. VI. A mai Nagyvárad megalapítása. Bunyitay Vincze lev. tagtól. Ára 20 kr. VII. Összehasonlító vizsgálatok a hazai és északeurópai praehistorikus kőeszközök eredete és régisége körül. Első fele. Ortvay Tivadartól. Ára 40. VIII. Ugyanaz. Második fele. Ára 60 kr. Budapest. 1886. Az Athenaeam r. társ. könyvnyomdája.

Next

/
Oldalképek
Tartalom