Zsilinszky Mihály: Az 1637/8-ki pozsonyi országgyűlés történetéhez. Budapest 1885. (Értekezések a történelmi tudományok köréből XII. kötet. III.)

Ötödik kötet. 1875. I. Szám. Bévay Péter és a szent korona (1619 — 1622.) 44 1. 40 kr. — II. Szám. Ifj. báró Wesselényi Miklós. Élet- és korrajz. Szilágyi Ferencz lev. tagtól. 50 kr. — III. Szám. A Szörény vármegyei hajdani oláh kerületek. Pesty Frigyes 1. tagtól. 40 kr. — IV. Szám. Nádasdy Tamás első követsége Erdélyben 1540. Szilágyi Sándor rendes tagtól. 30 kr. — V. Szám. Idősb b. Wesselényi Miklós. Élet- es korrajz. Irta Szilágyi Ferencz 1. tag. 50 kr. VI. Szám. Házasság-tervezés Erzsébet Anglia királynője és Károly osztrák főher­czeg között 1559 — 1561. W e r t h e i m e r E 4 é t ő 1. 45 kr. Hatodik kötet. 1877. I. Szám. Margum és Contramargum helyfekvése. Ortvay Tivadar 1. tagtól 45 kr. — II. Szám. Az utolsó Árpádházi király trónra lépte. Nagy Iván r. tagtól. 20 kr. — III. Szám, Emlékbeszéd nagyajtai Kovács István fölött. Szilágyi Sándor r. tagtól. 1 o kr —• IV. Szám. A germanizálás történelmé­ből a két magyar hazában. Szilágyi Ferencz 1. tagtól. 20 kr. — V. Szám. A Ghyczyek Erdély történetében, különös tekintettel a kormányzási intézményre. Jakab Elekl. tagtól. 40 kr. — VI. Szám. Az alsómagyarországi bányavárosok küzdelmei a nagy-lucsei Dóczyakkal. Wenzel Gusztáv r. tagtól. 40 kr. — V. Szám. A Ghyczyek Erdély történetében. Jakab Elek 1. tagtól. 40 kr. — VI. Szám. Az alsó-magyarországi bányavárosok küzdelmei a Nagy lucsei Dóczyak­kal 1494—1548. Wenzel Gusztáv r. tagtól. 60 kr. — VII. Szám. Kritikai adalékok Margum történetéhez. Ortvay Tivadar 1. tagtól. 30 kr. — VLTI. Szám. Emlékbeszéd Czinár Mór m. akad. 1. tag felett. Ipolyi Arnold rendes tag­tól. 20 kr. — IX. Szám. Brankovics György rácz despota birtokviszonyai Ma­gyarországiján és a rácz despota czím. Pesty Frigyes lev. tagtól. 30 kr. — X Szám. Carrillo Alfonz diplomatiai működése. (1594—1598.) Szilágyi Sán­dor m. akad. r. tagtól 30 kr. Hetedik kötet. 1878. I. Szám. Nagyvárad elvesztése 1660-ban. Deák Farkas 1. tagtól 20 kr. II. Szám. Adatok a »Nagy« Csáky István életéből. Deák Farkas 1. tagtól 20 kr. III. Szám. Tanulmányok Erdély XVIII. századbeli jogtörténetéből. Jakab Elek 1. tagtól. 40 kr. IV. Szám. Ludányi Tamás egri püspök. Balássy Ferencz 1. tagtól. 20 kr. V. Szám. I. Rákóczy György és a diplomáczia. Szilágyi Sándor rendes tagtól. 50 kr. VI. Szám. Gr. Prokesch-Osten Antal m. t. akad. kültag emlékezete és Mátyás király könyvtára maradványainak fölfedezése. Ipolyi Arnold igazg. és r. tagtól 40 kr. VII. Szám. Erdélynek Honter János által készített térképe 1852-ből egy térképpel. Fabricius Károly lev. tagtól '20 kr. VIII. Szám. A Wesselényi család őseiről. Deák Farkas 1. tagtól. 30 kr. — IX. Szám. Thurzó Zsigmond, János, Szaniszló és Ferencz, négy egykorú püspök a Bethlenfalvi Thurzó családból. 1497—1540. Wenzel Gusztáv r. tagtól 40 kr. — X. Szám. Szilágyi Ferencz emlékezete. Szabó Károly r. tagtól. 20 kr. Nyolczadik kötet. 1879. I. Szám. A helynevek és a történelem. Pesty Fr ig y es r. tagtól.40 kr. — II. Szám. Erzsébet Anglia királynője és Ausztria. 1563 — 68. Adat a XVI. szá­zad vallási történelméhez. Kiadatlan kútfők nyomán Wertheimer Edétől. 30 kr. — III. Szám. A királyi könyvek a vegyes házakbeli királyok korszakában. Hajnik Imre lev. tagtól 10 kr. — IV. Szám. Az első hazai hirlap. 1705—1710. Thaly Kálmán lev. tagtól 30 kr. V. Szám. Dobó István Egerben. Székfoglaló értekezés. Gyárfás István lev. tagtól 50 kr. — VI. ^ Szám. Szalay Ágoston emlékezete. Deák Farkas lev. tagtól 10 kr. — VII. Szám. Északnyugoti utam. Eómer F 1 ó­ris rend. tagtól 10 ki\ — VIII. Szám. Bél Mátyás. Szókfoglaló értekezés. Haan Lajos r. tagtól 40 kr. — IX. Szám. Tata fénykora. (1412—1542.) WenzelGusz­t á v r. tagtól 40 kr — X. Szám. A körmöczi régi kamara és grófjai. Krizskó Páltól. 40 kr.

Next

/
Oldalképek
Tartalom