Zsilinszky Mihály: Lónyay Zsigmond és a nagyszombati béketanácskozmány 1644–45-ben. Budapest 1886. (Értekezések a történelmi tudományok köréből XIII. kötet. I.)

ÉRTEKEZÉSEK a történeti tudományok köréből. Első kötet. 1867—1870. I. Szám. Hazánk közlekedési eszközeiről. Hu n f a 1 v y J á n o stó 1. 1867. 55 1. Ára 20 kr. — II. Szám. A perdöntő bajvivások története Magyarországon, Pesty Frigyestől. 1867. 190 1. 60 kr. — III. Szám. Dunántúli levéltárak ismertetése különös tekintettel II. Rákóczi Ferencz korára. Thaly Kál­mántól. 1867. 46 1. 20 kr. — IV. Szám. A magyar birodalom nemzetiségei és ezek száma vármegyék és járások szerint Fényes Elektől. 1867. 77 1. 30 kr. — V. Szám. Egy lap Erdély legujal60örténelméből. Szilágyi Ferencz­től. 1867. 4. 1. 40 kr. — VI. Szám. Bethlen Gábor fejedelem trónfoglalása. Szilágyi Sándortól. 1867. 7 1. 20 kr. — VII. Szám. A Temesi Bánság elnvezésének jogosulatlansága. Pesty Frigyestől. 1868. 48 1. 20 kr. — VIII. Szám. Babylonia és Assyria őskori történelmének hitelessége. Ribáry Fe­rencztől. 1869. 51 1. 20 kr. —• [X. Szám. Ráth Károly m. akad. tag emlékezete. Rómer Flóristól. 1869.25 1. 10 kr. X. Szám II. Endre szabadságlevelei. Knauz Nándortól. 1869. 79 1. 30 kr. — XI. Szám. Rendi országgyűléseink jellemzéséhez. Salamon Ferencztől. 1869. 36 1. 10 kr. — XII. Szám. Zilah történelméből. Szilágyi Ferencztől. 1870. 136 1. 40 kr. Második kötet. 1872. I. Szám. Jelentés az Antwerpiában 1871-ik évi augusztus 13—22-éig tartott nemzetközi geográfiai congressus munkálatairól. Hunfalvy Jánostól. 1872. 31 lap. 10 kr. — II. Szám. Nyitra vármegyének XV. századbeli vámhelyei Wenzel Gusztávtól. 1872. 14 1. 10 kr.— III. Szám. Péter és Aba. Szabó K-árolytól. 1872. 48 1. 20 kr. — IV. Szám. Henckel János, Mária királyné udv. papja. Franki Vilmostól. 1872. 31 1. 10 kr. — V Szám. Nevezetes per lőcsei polgárok között 1421 —1429. W e n z e 1 Gusztávtól. 1873.34 1. 10 kr. — VI. Szám. Révai Ferencz nádori helytartó fiainak hazai és külföldi iskoláztatása 1538—1555. Franki Vilmostól. 1873. 94 1. 30 kr. — VII. Szám. Diósgyőr egykori történelmi jelentősége. Wenzel Gusztávtól. 1873. 82 1. 30 kr. — VIII. Szám. Adalékok Bethlen Gábor szövetkezéseinek törté­netéhez. Szilágyi Sándortól. 1873. 96 I, Egy táblával. 30 kr. —IX. Szám. Emlékbeszéd Érdy János felett. Nagy Ivántól. 1873. 26 1. 10 kr.— X. Szám. A székelyek alapszerződése. BalássyFerencztől. 1873. 57 1. 20 kr. Harmadik kötet. 1873. I. Szám. Egy főbenjáró per a XVII. századból. Nagy Ivántól. 1873. 33 1. 10 kr. — II. Szám. Adalék 1352-ból az Arany Bulla néhány czikkének alkalmazásához és magyarázáshoz. Wenzel Gusztávtól. 1873. 15. 1. 10 kr. — III. Szám. Adalék az erdélyi szászok történetéhez az Andreanum előtti időből. W e n z e 1 Gusztávtól. 1873. 24. 1. 10 kr. — IV. Szám. Trentsini Chák Máté kortársai. Botka Tivadartól. 1873. 71'1. 30 kr. — V, Szám. Rajzok Erdély államéletéből a XVIII. században. Szilágyi Ferencztől. 1873. 135 1. 50 kr. — VI Szám. Tanulmányok a góthok mű­vészetéről. Henszlmannlmrétől. 1874. 24 1. egy képtáblával 10 kr. — VII. Szám. A magyarországi avar leletekről. Pulszky Ferencztől. 1874. 12 1. 10 kr. — VIII. Szám. Felsőbüki Nagy Pál emlékezete. Tóth Lörincztől. 1874. 64 1. 30 kr.—IX. Szám. Palugyay Imre emlékezete. életi Károlytól. 1874. 10 1. 10 kr. — X. Szám. Magyarországi tanárok és tanulók a bécsi egye­temen a XIV. és XV. században. Fraknói V i 1 m o s t ó 1. 1874. 92 1. 30 ki 1 Negyedik kötet. 1874. I. Szám. Nápolyi történelmi kutatások. Óváry Lipóttól. 1874. 17. Ára 10 kr. — II. Szám Stibor Vajda. Életrajzi tanulmány. Wenzel Gusz­táv rendes tagtól 70 kr. — III. Szám. Júda, Izrael és Aram. Történelmi tanul­mány. Beöthy Leótól 60 kr. — IV. Szám. Az egri vár 1687-diki feladá­sának alkupontjai és a törökök maradékai Egerben. Balássy Ferencz lev. tagtól- 50 kr. — V. Szám. A pelasg kérdés mai állása s a jobbágyság a hellé­neknél és rómaiaknál. Ribáry Ferencztől 30 kr. — VI. Szám. Pemf­rlinger Márk száz gróf élete. Fabritius Károly lev. tagtól. Ára 1 frt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom