Zsilinszky Mihály: Az 1610-ik évi zsolnai evangélikus zsinat háromszázados emlékünnepén. Egyháztörténeti tanulmány. Selmeczbánya 1910.

III. A zsinat tagjai, határozatai és a superintendensek esküje.

aljai lelkészek közül Fabricius János szentmihályi, galgóczi és Szkacsányi Márton pőslényi, Besztercze­bányai Boldizsár szempt.i, Zubenitius János zelenei, Ponicenus János csejtei, egyúttal a berencsi conlu­berniumnak és újhelyi prépostnak nevében és szemé­lyében és Gasparides Zacharias leszeteni. Hasonló­képen Nyitrából Sosovinus Sándor privigyei és Petri Mihály chrenovi; ugyancsak Nyitrából Csernák Jónás szakolczai; Fabricius Gáspár oroszláni, a barsiból; Lányi Illés bitesei a felsőtrencséni distriktusból; Pau­linus Sámuel beszterczei és Kruspér István újhelyi, Lazicius János alsólrencséni distriktusból; Artopaeus János koseczki; Hodikius Izsák turnai; Piscator György gradnai; Szaladinus Pál bánóczi Trencsén­ből; Melikius Sámuel breznói és Tornarius Illés zólyomlipcsei; Carbonarius András szentmártoni és Szmidelius György turóczszentilonai; Masurkius Kristóf németlipcsei és Mokosinus Márton liptó­teplai; Baticzius Miklós árvavelicsáni egyházaknak lelkészei és seniorai, teljes tárgyalási és határozat­hozatali joggal kiküldöttei, adjuk emlékezetül a követ­kezőket mindazoknak, akiket illet, hogy mikor a fent nevezett méltóságos nádor úr kérése és megbízása folytán az alább megírt ügyekben a felsőbbek, vagyis superintendenciák részéről, kiket erre az ország tör­vénye és alkotmánya felhatalmazott, ezen dunáninneni tíz vármegyében levő ágostai h'tvallásuak részére a folyó évi márczius hó 29 én itt Zsolna városában meg­választani hivatva voltunk: akkor sok javaslatok és tanácskozások után, kegyesen, testvériesen megbeszélve, hogy elejét vegyük a nyilvános egyenetlenségnek, mint­hogy szükséges, hogy a mi vallásunknak is saját elöl­járói, superintendensei legyenek, ezen egyetértő közös megegyezésre jutottunk és pedig: Először. Minthogy ezen tíz vármegyének terje­delme olyan nagy, hogy azokat egy superintendens

Next

/
Oldalképek
Tartalom