Payr Sándor: A soproni evangélikus egyházközség története. I. kötet. A reformáció kezdetétől az 1681-ik évi soproni országgyűlésig. Sopron 1917.

ELSŐ KORSZAK. Az alapvetés kora. - II. Luther iratai és tanai Sopronban a mohácsi vész előtt. 1522—1526.

Szűz Mária ellenségeit fejvétellel és jószágvesztéssel büntesse." Embertelen egy törvény. És ha a királyné és a brandenburgi őrgróf mérsékelték is, de a főpapok és pápai követek annál inkább feltüzelték a királynak eretneküldöző buzgalmát. A kiküldött királyi biztos nyolc nappal a rendelet kelte után már meg is jelent Sopron városában. Az a Gergely nevű ferenci szerzetes pedig, akit ilyen fontos megbízatásra érdemesítettek, nem lehetett valamely közönséges barát, hanem kiválóbb egyéni­ségnek kellett lennie. Balogh Ferenccel én is úgy vélem, hogy Szegedi Gergely volt ez, a magyar ferenciek provinciálisa, a theologia doktora, a párisi Sorbonne tagja, aki később Dévai Mátyás ellen az első r. kath. vitairatot adta ki s akinek Szántai István kassai tanítóval szóbeli vitája is volt Segesvárott. 1 Ily nevezetes papi ember jelent meg tehát Sopronban, hogy az elrendelt vizsgálatot megtartsa. Ennek lefolyását a fennmaradt jegyzőkönyvből elég részletesen ismerjük. Az egész városi belső tanács (senatus) az élén Iván Mihály akkori polgármesterrel és Pulendoríer Mihály városbiróval 2 és a külső tanács vagy képviselő testület (electa communitas), valamint az egész soproni papi testület (sacerdotium venerabile Soproniense integrum) és a harmincadosok is mint királyi tisztviselők (adószedők) kellő tisztelettel fogadták a jeles szerzetest. Mindezek 1524. évi október hó 23-án Severinus napján reggel 8 és 9 óra között gyülekeztek össze az ősi soproni városháza tanácstermében. Elsőben is felolvasták a fentebbi királyi rendeletet, majd pedig a Peck plebánus által beszolgáltatott vádpontokat. Két jegyzőt is választottak, a papság részéről Radinger Tamás oltáros papot, világi részről pedig a város akkori jegyzőjét, Auer Jakabot. Elsőben is, amint illett, a vádlott Kristóf barátot idézték maguk elé a zárdából, aki meg is jelent, de úgy látszik, megijedt tettének következményeitől és részint szépítette, részint pedig egyenesen letagadta az ellene emelt vádakat. Nem egyedül volt ilyen az akkori papok és püspökök között, akik Erasmus és mások által 1 Heltai G. Háló 56. 1. Balogh F. A m. prot. ehtört. részletei 22. 1. Révész I. Dévai M. élete 37. 1. Vesd össze : Fraknói V. A protest. első terjedése Sopron városában. Új Magyar Sión 1876.801—811. Zoványi J. A ref. Magy. a mohácsi vész előtt. Prot. Szemle 1891. Hanuy F. A lutheranizmus Magy. a mohácsi vész előtt. Kath. Szemle. 1906. 492. 2 A városi tisztviselők táblázatos kimutatása. Gamauf i. m. I. 462.

Next

/
Oldalképek
Tartalom