Payr Sándor: A Dunántúli Evangélikus Egyházkerület története. I. kötet. Sopron 1924.

ELSŐ RÉSZ. Az egyes egyházközségek története. - V. A Batthyányak urodalmai Vas megyében.

ekkor donnersmarcki Henckel György adott menedékhelyet fesen­dorfí várában. Hat hét múlva pedig Geyer János Ádám hívta meg Intzensdorfba. Csak néhány hónapot töltött itt s még ezen 1625. év végén Königsberg Lajos hívására Pottendorfba költözött, ahonnan II. Ferdinánd 1627, szept. 14. kelt rendeletére kellett neki ís Alsó-Ausztriát elhagynia s hazájába Regensburgba tért vissza, Gyimótfalván csak mint vendégszónok szerepelt Königs­berg meghívására, aki jó barátságban állott a Jörgerekkel, Gyimótfalván is vagy 1627-ben még a Königsbergek idejé­ben II. Ferdinánd rendeletére, vagy pedig 1644. után Batthyány Ádám parancsára szűnt meg az evang. istentisztelet. Ezután a gyimótfalviak is Tárcsára jártak. De az 1661. évi egyházlátoga­táskor volt még egy Canisius György nevű tanítójok. 1 Tárcsa (Dacium ad acidulas, Datzensdorf, Tatzmannsdorf). Régebbi jegyzőkönyveinkben nem találkozunk a nevével. Csak 1652-ben tűnik fel, amikor Musay Gergely püspök járt itt egy­házat látogatni Müller Mátyás kőszegi és Schubert János soproni esperesek kíséretében. Templomuk ekkor sem volt, hanem a Drumolyban vagy Dozmaton (Dromata) lakó Dési János nemes embernek csűrében gyülekeztek össze. Lelkészük a sziléziai Carnoviából való Hempel Péter volt, akit Bajmócon ordináltak s akit Batthyányné Lobkovitz Poppel Eva Németszentmihályra hívott meg s onnan jött át ide 1644. midőn a Batthyányak az urodalmat átvették. Tíz falunak evang, népe gyülekezett akkor itt össze u. m. Szalonak, Máriafalva, Hamvasd (Aschau), Góbor­falva, Oribánya (Bergwerk), Háromsátor (Dreihütten), Alsó- és Felsőlövő, Gyimótfalva és Sóshegy (Waldeck seu Sulzriegel) lakói. A kántori teendőket a kiczlédi Büchler István tanító végezte, aki Felsőlövői lakott. Szegény Hempel 17 évig, 1644—61. veszedelmes időkben szol­gált Tárcsán. Rendesen kiállított hiványa sem volt, mert hiszen nem tudták, meddig gyülekezhetnek össze a tárcsái csűrben. Csak Dési Jánosné nemes asszony állított ki számára meghívólevelet, A nehéz szolgálatban Hempel megöregedett, szemei meggyen­gültek s a hívek az ő akarata ellenére segédlelkészt hívtak, akivel meg kellett a fizetését felezni. Felességét és gyermekeit így nem tarthatta el. Panaszra ment tehát az egyházkerület elé. Musay püspök Gödi Imre és Klesch Dániel kőszegi esperesekkel 1 Raupach Ií. Forts. 94. III. 20. Presbyt. 127. 129. 205. Adattár IX. 77. Vasm. mon. 408.

Next

/
Oldalképek
Tartalom