Payr Sándor: Egyháztörténeti emlékek. Forrásgyüjtemény a Dunántuli Ág. Hitv. Evang. Egyházkerület történetéhez. I. kötet. Sopron 1910.

VII. Az 1681. után három esperességre összeszorult egyházkerület emlékei. - C) A tolna-baranya-somogyi esperesség

31. Bárány János püspöknek atyja, Szeniczei Bárány György halálára írt emlékversei. Felpécz, 1757. július 1. A Nem. Tiszt, és Istenben buzgó Bárány Györgynek, a Sz. Lőrinczi Ekklesiának Pásztorának és a Tolnai egész Dioecesisnek plántálójának és Seniorjának 1757. Eszt. d. 1. Jul. lett boldog halála után Fiúi Oktatása.*) 1. Atyám, édes Atyám, Izrael szekeri, Jaj mint múlnak tőlünk Lovagos ezeri, Halálod szívünket csüggedéssel veri, Midőn koronáját hited Úrtól nyeri. 2. Bárány György! Istennek megpróbált szolgája, Végződik már harczod s futásod pályája, Nem ijeszthet többé kisértet órája, A melyet jövendöl harag trombitája. 3. Midőn egész világ tanácstalan ájul S vérrel, tűzzel telik s fenékkel felfordul, Te kiragadtatol és bánatod tágul Es változhatatlan vígasságod újul. 4. No de ugyan elég, a mennyit szenvedtél, Isten szőlőjében mennyi munkát tettél, Krisztus táborában híven vitézkedtél S mindenkor vizekben s tűzben emberkedtél. 5. Mi, kik elhagyattunk, ugyan méltán sírunk, S emlékezetedre könyhullással írunk, Sebünkre nem lévén hatalmas jó írunk, Vigasztalásoddal mivel már nem bírunk. 6. Mindazáltal méltók vagyunk mi ezekre, Hogy Sionnak fala szálíjon ily résekre Es a Halál köztünk legjobb emberekre Oly sűrűen jöjjön a szegeletekre. 7. De Isten előtt az is méltónak tetszett, Hogy néked minden bút mostan félben metszett S szemed több romlást ne látna, a mint nézett, A gonosz elől hát bátor partra vezet. 8. Eleted napjai Hetvenhat esztendő, Nyomorúságos és bajjal teljes idő, A keresztség vize néked tenger ferdő, Melynek habja lett majd fejedet befedő. *)E halotti emlékverseket, melyek a kiváló esperesnek és paedago­gusnak életéhez igen sok becses adatot szolgáltatnak, az apához méltó fiú, Bárány János felpéczi evang. lelkész és dunántúli püspök irta.

Next

/
Oldalképek
Tartalom