Fabiny Tibor (szerk.): Tanulmányok a lutheri reformáció történetéből. Bp. 1984.

Teológia és kegyesség - Varjas Béla: Szegedi Gergely és Flacius Illiricus ismeretlen vitája az úrvacsoráról

amikor 1557. szeptember 28-án Szegedi arról értesítette a kassai taná­csot, hogy meghívásukat a magyar lelkészi állásra nem fogadhatja el.8 Szegedit 1557 végén, Kálmáncsehi Márton utódaként Debrecen vá­lasztotta meg prédikátorának. Ezután személye körül mintha elhalkultak volna a viták. Benne is szinte meglepó'en korán lanyhult a harci tűz, a szónoki kedv, aminek egyik legfőbb oka alighanem a rajta elhatalmasodó betegsége lehetett, amely már harmincéves korában (1566) halálát okoz­ta.9 A Wolfenbüttelben őrzött két vitairat közül ezúttal, terjedelmi korlá­tok miatt csak a Flacius cáfolatát tartalmazót tesszük itt közzé. Egyrészt, mert Szegedi szövege ebben teljesebb (I—XXVIII. tétel). A lapok jobb oldali hasábjain a cím és az argumentumok szövege folyamatosan abban a sorrendben olvasható, ahogyan azokat Szegedi eredetileg összeállít­hatta. Másrészt, mert a tételeket cáfoló Flacius személye jól ismert, hi­szen az evangélikus egyház korai történetének egyik kiemelkedő egyéni­sége volt. íme, a vita szövege: M: FI: Illír: Sollutiones sophisma­tum Segedini I. Plus est in conclusione quam in praecedentibus. Non sequitur ex praecedentibus posterior conclusio, praesertim uerba Non Corpus11, sed tantum prior, Ergo PANEM eis dedit. Nemo sacramentarius hacte­nus negavit de rebus datis dictum esse, HOC corpus et sanguis, praeter Carolost: Vide igitur impudentiam novi seductoris. II. Idem uitium et eadem responsio est secundi argumenti: Nec enim sequitur NON DE CORPORE. Alioqui fuisset sic esse formanda maior. Tantum de eo, de quo dixit Euangelista accepit, fregit, Dedit: dixit Christus accipite, comedite Argumenta quoedam ex ipsis coenae Domini uerbis desumpta, contra car­nalem Christi praesentiam in Coena Per G. Segedinum Primum argumentum ex hisce ver­bis:10 Accepit Jesus panem, fregit ac dedit eis. De quo dixit Euange­lista, accepit, fregit, de eodem dixit, dedit eis. De pane uero haec dixit, accepit, fregit. Ergo de eodem dixit, dedit eis, per consequens panem dedit eis, non corpus. Secundum ex uerbo Accipite. De quo dixit Euangelista, accepit, fregit, dedit eis, de eodem dixit Christus, Accipite, Comedite. 32

Next

/
Oldalképek
Tartalom