Renner János: Megemlékezés Zsigmondy Jenőről. [Budapest] 1943.

Megemlékezés Zsigmondy Jenőről.* 19-30 június 14-én tartottuk szokásos évi hála- és emlékünne­pélyünket. Ezen az ünnepélyen akkori igazgatónk, Mikola Sándor iskolánk nagy jótevőjéről, várdombi Simonyi Ágostonról emlékezett meg. Azóta fenntartó egyházunk határozatából az evangélikus test­vérintézetek évente tartanak Simonyi Ágoston nevét viselő hála­ünnepélyt felváltva nálunk és a Deák-téren. Az iskoláink javára tett számos nagy alapítvány között Simonyi Ágoston alapítványa az egyetlen, amelyet az első világháborút követő értékromlásból sér­tetlenül át lehetett menteni. Az átmentett alapítványi vagyon jöve­delmét évtizedek óta élvezik a testvérintézetek és fenntartásukban ennek a jövedelemnek fontos szerepe van. Évenként tartott Simonyi-ünnepélyeihk a nagylelkű alapít­ványtevő emlékének kegyeletes ébrentartásán kívül arra is alkalmat adnak, hogy egyházunk és iskoláink kiváló egyéniségeiről, jótevői­ről hálával megemlékezzünk. Hálát kell adnunk a Mindenhatónak azért a kegyelemért, hogy oly sok kiváló, nagylelkű, hitbuzgó és áldozatkész férfiúval ajándékozta meg egyházunkat. Immár 12 év óta tartott Simonyi-ünnepélyeink mindegyikén egyházunk, isko­láink egy-egy kiváló egyéniségéről emlékeztünk meg és még igen hosszú a sora azoknak az egyházépítő nagyjainkniak, akikről a jövő­ben meg kell emlékeznünk. Mai ünnepélyünket ama férfiú emlékének szenteljük, akinek elsősorban köszönhető az annyira áldásos Simonyi-alapítvány va­gyonálladékának átmentése s aki egyházunk építésében igen sok­féle téren eredményekben gazdag munkásságot fejtett ki. Emlé­kezzünk meg hálás kegyelettel dicső emlékű közös felügyelőnkről, dr. Zsigmondy Jenőről. A Zsigmondy-család már régóta sok kiváló férfiút adott az egyháznak és hazának egyaránt s a család nőtagjai közül is többen tűntek ki egyházépítő munkájukkal. A Zsigmondy-család ama tisz­teletreméltó nagy családok egyike, amelyeket büszkén vallhat ma­gáénak egyházunk. Érdemes rövid pillantást vetni a Zsigmondy­családnak arra az ágára, amelyből Zsigmondy Jenő származott. A Zsigmondy-család felvidéki, valószínűleg bártfai eredetű. Zsigmondy Jenő ükatyja, Zsigmondy János, Körmöcbányán élt, dédatyja Zsigmondy Gottfried pedig pilisi lelkész volt. Gottfriednek Sámuel nevű fia, Jenő nagyatyja, édesatyját 3 éves korában veszí­tette el, s bár szerény anyagi viszonyok között nevelkedett, tehet­ségével és szorgalmával a pozsonyi evang. liceum országos hírű görög tanára lett és érdemes irodalmi munkásságot is fejtett ki. * Az 1943. április 16-ki Simonyi-ünnepen elmondott emlékbeszéd.

Next

/
Oldalképek
Tartalom