Evangélikus lap, 1911 (1. évfolyam, 1-52. szám)

1911-04-29 / 18. szám

1911. április 29. Evangélikus Lap. 18. sz. 11. oldal tanár képviselte a kongresszuson, aki a magyarországi liberális vallásos törekvésekről beszélt. Kár volt, hogy nem élt vissza jobban a közönség türelmével . . . mert rövid előadása nem volt alkalmas arra, hogy élet­teljes képet adjon a magyar egyházakban észlelhető theol. és egyházi mozgalmakról és tárgyalt kérdésekről. Konkrét adatok helyett semmitmondó általános jellem­zést adott s az is baj. hogy nem helyes távlatból nézi a dolgokat. Az „erdélyi“ róm. kath. püspöknek a ref. püspökkel szemben megnyilvánuló vendégszeretetének mar a felemlegetésével is a kelleténél nagyobb súlyt tulajdonit és szomorú, hogy az „idők jelét“ csak ab­ban látja, hogy az unitáriusok „ma már“ egyházi lap jaikat megküldik, a legkülönbözőbb felekezeti állás pontú lapoknak s hogy a „kritikában az udvariasság legszélső határáig elmennek“, nemkülönben, hogy a „Religions-u. Litteraturgesellschaft" (ez valószínűleg a M. P. I. T. vagy mi akar lenni?!) egy unit theol ta nárt is meghívott, hogy az angol és az amerikai uni­táriusokról tartson előadást. Az meg egyenesen bosszantó, hogy egy 5V2 oldalas munkában megesett vele az a baleset, hogy Zoványi helyett „Masznyik profeszort“ teszi meg a ref egyház mártírjának. De még ezt is meg kell köszönnünk, mert Boros György előadása nél­kül ennyit sem tudtak volna meg rólunk Sok egyéb érdekes dolgot ki lehetne emelni. De többet ér, ha ismertetés helyett magából a jegyző­könyvből látja az ember, hogy minő szerepe van a vallásnak a népek és az egyes emberek életében s hogy minő kérdések foglalkoztatják azoknak lelkét, akik val­lásukat a haladó korral, szivüket az eszükkel akarják összehangolni s hogy milyen formában nyilvánul meg ma, a „bölcsekben, akik fénylenek“ a szívnek nyug­talansága. Nem lesz „könnyű“ olvasmány, de meg fogja érni a fáradságot. A német kiadással egyidejűleg angolul is megje­lent a jegyzőkönyv s egyes előadások külön is kapha tók 30—50 Pfennigért. Sz. L. HÍREK. A Luther-Otthon bizottsága f. hó 26-án Scholtz Gusztáv és Sztehlo Kornél elnöklete alatt ülést tartott. Miután az intézeti koszt tekintetében több panasz me­rült fel, elhatározta a bizottság, hogy az étkezést a jövő évtől kezdve saját regiebe adja és a korcsmárosnak a szerződést augusztus 1-jére felmondta Góbi intézeti igazgató ezen változásra való tekintettel az igazgatóság­ról lemondott és miután ezen lemondásánál a bizottság kérése dacára megmaradt, a bizottság megválasztotta Kermeszky György ny. honvédőrnagyot intézeti igazgató­nak. Kermeszky György tanári minőségben működik 15 éve és 12 év óta a nagyváradi honvéd iskola inter- nátusát vezeti. Származására nézve, felsővidéki evan­gélikus papi családból való. Wagner marad Sietünk közölni az örvendetes hírt. hogy Wagner Géza a pesti magyar egyház fel­ügyelője hívei ismételt kérelmére visszavette lemondását és hivatalban marad. f Zemán János az abosi ev. egyházközség lelkésze f. hó 22 én életének 58-ik évében Budapesten jobblétre szenderült. Baldácsy-alapitvány. A Baldácsy-alapítványt kezelő­bizottság abban a kedvező anyagi helyzetben van. hogy a kerületek részére évenként és kerületenként 10 000 koronával kiosztott járulékot 12.000 koronára emelte. A vallasügyminiszteriumbol A vallásügyminiszter a két evangélikus egyház vezérférfiai közül gróf Degen- feld J, gróf Tisza István főgondnokokat, Antal Gábor es Baksay Sándor püspököket, br Prónay Dezső egyet, felügyelőt, Láng Lajos gyámint. elnököt, Laszkáry kér. felügyelőt, Baltik és Scholtz püspököket folyó hó 28-ára annak bizalmas megbeszélésére hívta egybe, mikép lenne az államsegély elszámolásának kérdése megol­dandó. Az értekezleten Balogh Jenő államtitkár fogja a minisztert helyettesíteni. Ez alkalommal a két evang. egyházat érdeklő más ügyek, ú. m. a lelkészi kongrua és az evangélikus segédlelkészi kongrua is előrelátható­lag is szóba fognak kerülni. Félreértések kikerülése céljá­ból megjegyezzük, hogy ezen megbeszélés attól a tárgya ­lástól, amely az 1848: XX törvénycikk tárgyában a protestáns közös bizottság kiküldötteivel tartatni fog. különálló dolog. A magyar protestáns irodalmi-társasag folyó évi április hó 24-én Budapesten tartotta igazgató választ­mányi ülését Zsilinszky Mihály és Antal Gábor együt­tes elnöklete alatt. Az előadói tisztet dr. Szőts Farkas látta cl. Az 1910. évi zárszámadások szomorú képet mutatnak, a társaság bevételei mindinkább kevesebbed nek, a társaság tőkevagyona, mely jelenleg 135,000 koronát tesz ki. az utolsó évben 3000 koronával fo­gyott A zárszámadást jóváhagyták és a költségvetést a jövő évre megállapították. A zárszámadásokat meg­vizsgált bizottság szükségét látja, hogy a társaság kiad­ványai közül vagy az egyháztörténelmi adattár vagy a monográfiák kiadása szüntessék be. Az adattár kevesebb gyakorlat! értékkel bír, de annak költségeihez a refor­mátus parochiális könyvtur évi 2000 koronával hozzá­járul, az adattár beszüntetése esetében tehát az irodalmi­társaság ezen járuléktól elesne. Jelenti továbbá a bízott ság, hogy a Theológiai Szaklap szerkesztősége a lapot kiadás végett a prot. irodalmi társaságnak ajánlotta fel. Hamar István, Bilkei Pap, Zoványi, Kenessey püspök, Szabó Aladár, Masznyik Endre, Antal Gábor és Zsi­linszky Mihály felszólalásai után a választmány elhatá­rozta, hogy az adattárt redukált mennyiségben fogja kiadni akkép, hogy kiállításának költsége a parochiális könyvtár-bizottság járulékát meg ne haladja a mono­gráfiák számát a jövedelemhez mérten csökkenteni fogja A theológiai szaklapot át nem veszi, hanem úgy. amint eddig évi 400 koronával segélyezni fogja. Megkeresik egyúttal a Parochiális Könyvtár-bizottságot, hogy fo­gadná el az egyháztörténeti adattár helyett a házi kincstárnak megfelelő számú példányait és fizesse to­vább az eddig adott 2000 koronát. A választmány Révész bírálata alapján ezután elfogadta kiadásra Zoványi mun­kálatát a puritánizmus és a presbyteriálizmus mozgal­máról és elintézte a folyó kisebb ügyeket. Az évi köz­gyűlést Budapesten fogják megtartani szeptember hóban. Irodalmi hir. Az Evangélikus Örállóban Geduly Henrik a lap eddigi szerkesztője jelenti, hogy püspökké választása következtében a lap szerkesztésétől megválik. A lapot ezentúl Noszkó István rákoskeresztúri lelkész, mint felelős szerkesztő, Nádassy János nyugalmazott felső-sajói lelkész, mint szerkesztőhelyettes és Scholtz Ödön ágfalvai lelkész, mint főmunkatárs fogják szer­keszteni. A lap ezután is Nyíregyházán fog megjelenni. Ára és iránya változatlan.

Next

/
Oldalképek
Tartalom