Evangélikus lap, 1911 (1. évfolyam, 1-52. szám)

1911-01-07 / 2. szám

1911. január 7. Evangélikus Lap. 2 sz 9. oldal voltak a hat jelölt közül három jelölt mellett, nevezetesen : Gednly Henrik, nyíregyházi lelkész, kér. főjegyző, Gyürky Pál, rimaszombati lelkész, kishonti esperes és Korbély Géza, eperjesi lelkész, kér. jegyző mellett foglalnak' állást s e három jelölt közül válasszák az egyházak azt, akit legmegfelelőbbnek tartanak. Az értekezlet különben, melyen az öt felvidéki esperességből körülbelül vagy 65-en jelentek meg, igen komoly és a püspöki állásról magas színvonalon tartott felszólalások mellett folyt le Münich Kálmán egyházmegyei felügyelő elnökletével, ki az értekezletet a fent jelzet* célból összehívta s ennek hangsúlyozásával az értekezletet meg­nyitotta. Ezután megindult az egyes jelöltek érdekében a kapa­citáló felszólalások egész áradata, melyekről röviden a követke­zőkben számolunk be : Tuhy József, sárosvármegyei alispán, kollé­giumi felügyelő, a felsömagyarországi megyék presztízse, s Eperjes város püspöki székhely érdekében ajánlja Borbély Géza, eperjesi lelkészt. Altmann Gusztáv, kisszebeni I. egyház lelkésze, a sáros- esperességi lelkészek nevében mint kiváló férfiút ajánlja Korbélyt Halmi Aladár, sárosmegyei lelkész elismeri Korbély érdemeit de tekintettel a három nyelv tudásának szükségességére, melegen ajánlja Geduly Henrik nyíregyházi lelkészt. Kiibechcr Albert esperes, Korbélyt tartja egyénileg és a felvidék szempontjából a leginkább megválaszthatnak. Mohr Béla, kassai lelkész, az érdemes főesperesek között Matcrny Lajos, debreceni lelkészt tiszavidéki főesperest ajánlja. Homola István, kassai lelkész, a munkabírás, az egyéni arravalóság szempontjából Gedulyt tartja a legalkalmasabbnak, de tekintettel az értekezlet céljára, a kerü­letben az egység megőrzése érdekében készséggel meghajlik az idősebb, érdemesebb jelöltek előtt az egységes állásfoglalás érde­kében indítványozza, jelölje az értekezlet Gyürkyt és Terrayt s a gyülekezetek e kettő közül válasszanak legjobb belátásuk szerint. Fontos szükségét hangsúlyozza annak, hogy a püspökök is ne élet­hossziglan, hanem legalább tiz éves ciklus szerint választassanak Dr. Flórián Károly jogakad. tanár, egyházfelügyelő Korbély mellett foglalt állást, Gömöry János gimn. igazgató, különösen a mai szocialisztikus áramlattal való megküzdés, annak teljes megoldása, a nép gondozása érdekében, nagyon tárgyilagos beszéd kíséreté­ben a leglelkesebben Geduly mellett foglalt állást, éppúgy Zim­mermann Andor gölnicbányai lelkész lelkesen szólt Geduly mellett- Liptay Lajos alesperes a püspöknek közjogi állását hangoz­tatva vitatja, Korbély érdekében, hogy a püspöknek a magyar nyelven kívül más nyelven is kellene okvetlenül fungálnia. — Dr. Mikler Károly a felvidéki esperességek érdekében Korbélyt mint mély hitü, szabadságszerető férfiút lelkes szavakban ajánlja, ezzel szemben Raczenbergcr Ferenc bélai lelkész, mint a bcl- misszió lelkes emberét emeli ki Gedulyt. Dr. Nagy Olivér kassai jogakadémiai tanár, iskolai felügyelő, ügyes, a jelenvoltak több­ségét lelkes éljenzésre ragadó felszólalásával a nemzetiségi, a szociális, partikuláris helyi és a püspök közjogi, társadalmi állása szempontjából Korbélynak ad előnyt. Steinakkir Roland svedléri lelkész a partikularizmussal szemben a kerületi egyetemes érde­ket hangsúlyozva Geduly mellett foglal állást. Ezen felszólalások után Münich Kálmán értekezlcti elnök végül sajnosán konstatál­ván, hogy egységes megállapodásra az értekezlet jutni nem tudott, az itt történt felszólalások alapján kimondja, hogy az értekezlet Gedulyt, Gyürkyt és Korbélyt tekinti az illetékes jelölteknek, kik között a gyülekezetek választani fognak. Ha valahol, úgy bizonyára itt is kívánatos volna, hogy az egyetértés szelleme száll ja meg a lelkeket, annak meggondolása mellett, hogy hitelvcink és alkot­mányunk szerint a püspök primus inter pares s hogy a püspök sem tehet sokat, annál kevésbé mindent, ha nem kiséri őt a kerület összességének hite, közbizalma és lelkcsescdése. —a — n. Liebling (Temes m.) áldozatkézsége.. A lieblingi — áldozat- készségről egyházmegyénkben régóta ismeretes hívek — oltár­képre 1120 koronát gyűjtöttek össze, amely összegért Schwalm Nándor rimaszombati főgimn. tanár (Schwalm György pancsovai lelkész művészfia) gyönyörűen sikerült művészi alkotással fes­tette meg az oltárképet (Krisztus a Gethsemane kertjében', melyet a hívek mély vallásos meghatottsággal fogadtak és amely remek műben lelki élvezettel gyönyörködnek A festő iránt csak a leg­nagyobb hálaérzelemmel lehetünk és nyugodt lelkiismerettel ajánlhatjuk alkalomadtán egyházközségeink becses figyelmébe. Pancsovai testvérünknek pedig csak gratulálhatunk, hogy ilyen fiút nevelt fel evangélikus egyházunk díszére! A lieblingi hivek áldozatkészsége ezenkívül a közeli időkben abban is nyilvánult, hogy az újpesti egyháznak 30 koronát, a soósdi új fiókegyház­nak pedig harangok beszerzésére 200 K 77 fillért adományoztak. Az Úr áldása legyen a jókedvó adakozókon s példájuk sokakat buzdítson követésre I Dolcschall Lajos föesperes Hova jutottunk! Az Állami Tanítók Országos Egyesülete szomorú aktussal fejezte be az óévet. Dec. 30-án tartott gyűlé­sében kimondotta, hogy „radikálisabb eszközökkel-4 kell anyagi helyzetének javítására törekednie. Elhatározták a passiv resistenciát. El se hinné az ember, ha az összes lapok nem írtak volna róla. Hát már idejutottunk ! ? Gyermekeink jelleme és jövője ugyancsak jó kezekben van! A magyar kongregácionistak egész tisztikarát és hivatalos táborát névszerint felsorolja az egyik napilap. Közli a fogadalom egyes részleteit is. Egyik pont szerint mindenki megfogadja: „Azon leszek, hogy mindenki neked (Máriának) szolgáljon." A kongregációnak egyebek közt egyik célja „a nem katholikus sajtó üldözése, a tudományok ultramontán és klerikális szellem­ben való művelése és terjesztése, a közéletnek ugyanezen elvekkel való telítése." A kongregáció élén Bús jezsuita és Barkóczy Sándor báró min. tan.’ áll. Mellette Szinnyey Merse József közig, bíró és Saly Dezső táblai biró áll, A kolóniákból is említünk néhányat: Egerben Karcnovics és Vigh föreálisk. tanárok és Bozóky jog­tanár, Győrben Kramolin Viktor kir. főügyészi helyettes; Nagy- becskerekcn Szilágyi m. aljegyző ; Nagyváradon Hoványi jogtanár; Sopronban Pacséri tanfelügyelő; Szegeden Szabó főreál. tanár; Temesvárt Szőke tanár; Vácott Eder törvényszéki biró; Zombor- ban Ferjentsik tanár a vezető világi férfiú. És a mi világiaink sokkalta nemesebb célú és jellemű egyházi mozgalmaktól is távol­maradnak. Nagyobb buzgóságot a jó ügy számára! Püspökválasztási mozgalmak a tiszai kerületben. A Zelenka Pál püspök halálával árván maradt püspöki szék betöltése nagy hullámokat vert fel a kerületben. Érthető is. A püspöki állásnak a személy kölcsönöz értéket. Olvastuk azokat a lelkes körleveles felhívásokat, amelyeket Korbély Géza eperjesi lelkész s Gyürky Pál rimaszombati lelkész és esperes érdekében bocsátottak ki azok, kiknek az a meggyőződése, hogy az ő jelöltjük rendelkezik mindazon egyéni kvalitásokkal, amelyek a püspöki állásnak éitéket, díszt kölcsönöznek. Dec. 28-án Miskolcon tartott rendkívül kér. közgyűlés a szavazatok beadásának határidejét f. évi február 10 ét tűzte ki. A szavazatbontó bizottság elnöke Szentiványi Árpád kér. felügyelő, tagjai: Novák Pál, Bolius Pál, Kübecher Albert, Székely Gyula és Doniján Elek lelkészek, a világiak részéről Radványi István, Kubinyi Géza, Medveczky Sándor, Szentiványi József és dr Mikler Károly. A bizottság ügyésze dr. Meskó László, jegyzője Nemes Károly szavazati joggal. Lelkészjelölés A szilsárkányi egyházközség december hó 18-án tartott közgyűlésében Mészáros István győri hitoktató segédle’.készt és Szűcs Gábor budai hitoktatót jelölte lelkészül. Jótékonyság. Báró Berg Miksáné úrnő, mint előző évben, úgy ez idén is 100 koronát juttatott a vadosfai gyülekezet sze­gényeinek újévi ajándékul. Isten áldása nyugodjék az adományon és adományozón egyaránt! Lelkészválasztás. A pusztaföldvári evangé ikus gyülekezet Honéczy Pált választotta lelkészévé. Halálozás. Kaas Ivor bárót, a jeles hírlapírót nagyszámú és előkelő gyászoló közönség részvételével az év utolsó estéjén

Next

/
Oldalképek
Tartalom